Thẩm định nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu dạy tiếng dân tộc Dao Thanh Y, tỉnh Quảng Ninh”

10/04/2015 17:00
Ngày 27/3/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ KH&CN năm 2015: “Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu dạy tiếng dân tộc Dao Thanh Y, tỉnh Quảng Ninh” do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện.

Người Dao Thanh Y tại Quảng Ninh hiện nay sinh sống chủ yếu ở các huyện Hoành Bồ, Uông Bí, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái với các giá trị văn hóa dân tộc đang dần bị mai một bởi nhiều yếu tố. Khi vốn văn hóa các dân tộc, đặc biệt là của người Dao Thanh Y đang dần mất đi thì việc nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu dạy tiếng Dao Thanh Y, tỉnh Quảng Ninh là cần thiết. Việc biên soạn tài liệu dạy tiếng Dao Thanh Y sẽ là công cụ nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng vũ trang của tỉnh công tác tại vùng đồng bào dân tộc tiếp xúc và làm quen với người Dao Thanh Y nhằm tuyên truyền, vận động bà con dân tộc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc miền núi và Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Hội đồng thẩm định đánh giá nhiệm vụ Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu dạy tiếng dân tộc Dao Thanh Y, tỉnh Quảng Ninh” đã đề ra được các nội dung nghiên cứu khoa học sát với yêu cầu thực tiễn, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thành công. Tuy nhiên để phù hợp với mục tiêu và đối tượng nghiên cứu Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa tên nhiệm vụ thành: “Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu dạy tiếng Dao Thanh Y, tỉnh Quảng Ninh”. Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ đồng thời yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

 


Hà Khánh Hợp – Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 281
Đã truy cập: 1855386