SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 VÀ SƠ KẾT 9 THÁNG NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 VÀ QUÝ IV NĂM 2017

16/11/2017 10:00
Ngày 16/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10 và sơ kết 9 tháng năm 2017, Đ/c Tạ Duy Thịnh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở và trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Trong 10 tháng năm 2017, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các mặt hoạt động của Sở đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ công tác tuyên truyền, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đại hội công đoàn,...; Công tác cải cách hành chính được chú trọng, 100% thủ tục hành chính của Sở được giải quyết đúng hạn tại TTHCC tỉnh; các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp (Cà phê công nghệ, Sàn Giao dịch công nghệ, Quỹ phát triển KH&CN… ) được triển khai đồng bộ, Công tác Quản lý nhà nước về KH&CN được duy trì, đạt kết quả. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số công việc triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra như  Đề án “Phát triển doanh nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”, Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020”; tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ NCKH&PTCN đã kết thúc…

Trong thời gian tới để giải quyết dứt điểm các tồn tại nêu trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 - Về nội dung hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2017: Các phòng, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch đảm bảo hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt; Rà soát lại kế hoạch kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, nếu nội dung nào không đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo phụ trách và có văn bản đề nghị điều chỉnh kế hoạch kinh phí gửi Văn phòng tổng hợp để báo cáo Lãnh đạo Sở điều chuyển kinh phí, kế hoạch cho các nhiệm vụ khác.

- Về nội dung hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018: các phòng, đơn vị khẩn trương rà soát các nội dung theo kế hoạch đã đăng ký, báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách thông qua (đối với các đơn vị sự nghiệp của Sở thì các nội dung kế hoạch phải được thông qua Hội đồng thẩm định, đặt hàng trước khi trình kế hoạch về Văn phòng tổng hợp) trước ngày 25/10. Giao Văn phòng tổng hợp trình Sở Tài chính trong tháng 10 năm 2017. 

- Các nhiệm vụ lớn, trọng tâm của Sở như: Đề án 25, Đề án Trung tâm ươm tạo, Đề án NSCL, Đề án PT DNKHCN, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU… phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện cần xin ý kiến Giám đốc hoặc tập thể lãnh đạo, các phòng, đơn vị tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Sở để kịp thời tham mưu tại Hội nghị giao ban thường kỳ hoặc đột xuất của Giám đốc Sở hoặc Tập thể lãnh đạo.

- Thực hiện một số nội dung khác: Quán triệt kết quả Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2017 của Ban Chất hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về Sở về “tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh” và các chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức như: không uống rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa các ngày làm việc, thực hiện đúng quy định về giờ làm việc trong ngày, đeo thẻ công chức...; Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số TW4 khóa XII về phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”;…

Cũng tại Hội nghị giao ban, đồng chí Giám đốc Sở đã thông báo tình tình phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động và chỉ đạo liên quan của tỉnh; đồng thời quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh…   

Trương Thế Bình - Văn phòng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 259
Đã truy cập: 1866336