Sở Khoa học và Công nghệ họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 7 năm 2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

13/08/2018 10:00

Ngày 16/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2018, Đ/c Tạ Duy Thịnh - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở và trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Trong 7 tháng năm 2018, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các mặt hoạt động của Sở đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính được chú trọng, 100% thủ tục hành chính của Sở được giải quyết đúng hạn tại TTHCC tỉnh đến công tác tuyên truyền;… được triển khai đồng bộ, Công tác Quản lý nhà nước về KH&CN được duy trì, đạt kết quả. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số công việc triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra như: thành lập 02 Trung tâm ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp KH&CN lĩnh vực dược và gốm sứ, Đề án sáp nhập Trung tâm ứng  dụng tiến bộ KH&CN và Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN…

Trong thời gian tới để giải quyết dứt điểm các tồn tại nêu trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Về xây dựng Kế hoạch năm 2019: đôn đốc, hoàn thiện các thủ tục để triển khai các nhiệm vụ KH&CN 2018, danh mục các nhiệm vụ được phê duyệt đưa vào kế hoạch 2019; tổng hợp xin ý kiến các đồng chí Lãnh đạo Sở và chuẩn bị nội dung, tài liệu cho cuộc làm việc với Sở Tài chính vào ngày 25/7/2018. Đối với nhiệm vụ đặt hàng và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: Yêu cầu 3 đơn vị (Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL) khẩn trương rà soát lại các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN, tham mưu văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của đơn vị. Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2018.

- Về thực hiện các nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2016-2021: Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị giao phụ trách tổ chức rà soát, kiểm điểm các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020); đồng thời rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015-2020, Quy hoạch KH&CN đến năm 2020, Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển KH&CN; và các chỉ tiêu Đề án phát triển doanh nghiệp KH&CN đến năm 2020, Đề án nâng cao Năng suất chất lượng… để đánh giá, đề xuất giải pháp hoàn thành hoặc tham mưu báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch cho phù hợp.

- Đẩy mạnh các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần PCI, DDCI; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020: đôn đốc triển khai Kế hoạch của Sở về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần DDCI năm 2018, trong đó phân công cụ thể phòng đơn vị chủ trì, Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo triển khai.

- Thực hiện một số nội dung khác: Quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc phát ngôn theo quy chế của Trung ương, của Tỉnh và của Sở: Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động của Sở, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác nêu gương thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, nói và làm theo Nghị quyết, không phát biểu trái các Nghị quyết của Đảng, của cơ quan; phát biểu tham gia ý kiến trên nguyên tắc dân chủ nhưng phải đảm bảo thứ bậc hành chính; Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số TW4 khóa XII về phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”;…

Cũng tại Hội nghị giao ban, đồng chí Giám đốc Sở đã thông báo tình tình phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động và chỉ đạo liên quan của tỉnh; đồng thời quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh…   

(Chi tiết theo Thông báo kết luận số       /TB-SKHCN ngày 20/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ  gửi kèm)

Thế Bình - Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 220
Đã truy cập: 1866297