Bảo tồn gen bảy lá một hoa

06/09/2019 09:43

Ngày 18/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 1377/TB-SKHCN về việc tuyển chọn đợn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen loài cây bảy lá một hoa. (có thông báo kèm theo)

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4887/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ "Bảo tồn cây bảy lá một hoa Paris polyphylla trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

  1. Mục tiêu:

-  Điều tra đánh giá được hiện trạng chi Bảy lá một hoa (Paris) tại Quảng Ninh;

- Thu thập được nguồn gen các loài trong chi Bảy lá một hoa (Paris) tại Quảng Ninh.

- Đánh giá được chất lượng loài Bảy lá một hoa (Paris polyphylla) đã thu thập tại tỉnh Quảng Ninh.

- Nghiên cứu thành công các biện pháp kỹ thuật, xây dựng được quy trình nhân giống loài Bảy lá một hoa (Paris polyphylla) tại Quảng Ninh.

- Xây dựng được vườn lưu giữ loài Bảy lá một hoa (Paris polyphylla) tại Quảng Ninh.

- Đào tạo, tập huấn kiến thức cơ bản về bảo tồn cho 8 kỹ thuật viên (gồm 04 cán bộ của BQL Di tích và rừng quốc gia Yên Tử và 04 nhân viên Công ty cổ phần phát triển Agritech) và 02 lớp nông dân (30 đến 40 người/01 lớp).

  1. Nội dung:

2.1. Điều tra hiện trạng, xác định phân bố chi bảy lá một hoa Paris trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

- Điều tra hiện trạng, xác định phân bố của loài bảy lá một hoa Paris polyphyla:

+ Điều tra hiện trạng, xác định phân bố của loài Bảy lá một hoa.

+ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và sinh thái học của loài Bảy lá một hoa.

- Xây dựng bản đồ phân bố (01 bản đồ).

2.2. Thu thập nguồn gen loài Bảy lá một hoa và xây dựng vườn giống gốc Bảy lá một hoa (Paris polyphylla) tại Quảng Ninh.

- Thu thập nguồn gen loài Bảy lá một hoa;

- Xây dựng vườn giống gốc.

2.3. Đánh giá (phân tích), xác định hàm lượng saponin nguồn gen Bảy lá một hoa (Paris polyphylla) đã thu thập tại tỉnh Quảng Ninh:

- Phân tích định tính một số nhóm chất chính nguồn gen cây Bảy lá một hoa thu thập tại tỉnh Quảng Ninh.

- Phân tích định lượng thành phần saponin tổng số và một số hợp chất chính của nguồn gen Bảy lá một hoa (Paris polyphylla) thu thập tại tỉnh Quảng Ninh.

- Dự kiến số lượng mẫu: tại 4 vùng x 3 mẫu/vùng x 1000g/mẫu.

2.4. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống loài Bảy lá một hoa (Paris polyphylla) tại Quảng Ninh.

- Xây dựng mô hình nhân giống từ hom củ.

- Xây dựng mô hình nhân giống từ hạt.

- Theo dõi sinh trưởng phát triển các mô hình.

- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp in vitro:

 (1). Nghiên cứu khử trùng và tái sinh.

(2). Nghiên cứu nhân nhanh chồi in vitro.

(3). Nghiên cứu giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh.

(4). Nghiên cứu giai đoạn đưa cây ra vườn ươm.

- Hoàn thiện quy trình nhân giống cây bảy lá một hoa.

2.5. Xây dựng vườn lưu giữ loài cây Bảy lá một hoa:

- Địa điểm: BQL Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử và công ty cổ phần phát triển Agritech.

- Diện tích: 250 m2.

2.6 Đào tạo và tập huấn về bảo tồn loài Bảy lá một hoa.

- Đào tạo: 08 kỹ thuật viên cho cán bộ của Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử và công ty cổ phần phát triển Agritech;

- Tập huấn kỹ thuật: 80 nông dân về công tác bảo tồn, nhân giống và phát triển bền vững loài Bảy lá một hoa.

(Có quyết định kèm theo)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 1402687