Quy định mới về xử lý kỷ luật Cán bộ, Công chức, viên chức

21/09/2020 22:40

Ngày 18/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật; việc áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức bao gồm:

+ Áp dụng đối với cán bộ: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm;

+ Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc;

+ Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

- Hình thức kỷ luật đối với viên chức bao gồm:

+ Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Khiển trách, cảnh cáo, buộ thôi việc;

+ Áp dụng đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, buộc thôi việc.

Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức nêu trên còn có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật liên quan.

Đồng thời, Nghị định cũng quy đinh về thẩm quyền,  trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ; thẩm quyền,  trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu; đối với công chức; đối với viên chức.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2020 và bãi bỏ các quy định sau:

+ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

+ Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

+ Chương 6, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

+ Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP, ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Nguyễn Quang Minh - Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 607
Đã truy cập: 863110