Xin ý kiến dự thảo Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

12/10/2020 16:26

Thực hiện công văn số 2326/UBND-TM3, ngày 10/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách địa phương.

Căn cứ Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ số 55/2015/TTLT – BTC- BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 2107/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một số nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu như sau:

1. Về nguyên tắc áp dụng định mức xây dựng và phân bổ dự toán:

- Các định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: áp dụng tối đa 100% mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Các định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: áp dụng tối đa không vượt quá 70% mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ;

2. Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KH&CN: Dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu được xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có) và các báo giá liên quan: Đơn vị chủ trì trình Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các phần công việc thuộc phạm vi phải đấu thầu theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ, mua sắm hàng hóa,... để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.

Lý do:

+ Phạm vi điều chỉnh được quy định tại điểm a, khoản1, điều 1 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: “Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập”. 

Tại khoản 11, điều 4 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: “Dự án đầu tư phát triển bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác”.

+ Tại khoản 34, điều 4 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: “ Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hiện nay thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ được quy định tại Điều 7, Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó: UBND tỉnh phân cấp cho Sở KH&CN phê duyệt các nhiệm vụ có mức kinh phí ngân sách sự nghiệp KH&CN hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng.

+ Hiện nay Sở KH&CN của nhiều tỉnh đã được UBND tỉnh phân cấp thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tiến độ cho đơn vị chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp liên quan mật thiết đến thời vụ, như: các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Trị, Bình Dương; TP Hồ Chí Minh, Hà Nội;...(Có bản phô tô gửi kèm)

3. Chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn: Chi tiền công thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng tư vấn KH&CN (1) Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN, gồm: Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN, (2) Chi về tư vấn thẩm định hồ sơ nhiệm vụ, giao quyền, gồm: Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Hội đồng tư vấn thẩm định quy trình kỹ thuật; Hội đồng tư vấn thẩm định cơ sở khoa học; Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ (Thông tư 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế-xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư); Hội đồng tư vấn giao quyền (Điều 8 Thông tư 15/2014/TT–BKHCN ngày 13/6/2014 Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước); (3) Chi thẩm định tài chính của nhiệm vụ KH&CN: Tổ thẩm định tài chính; (4) Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN, gồm: Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN; Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (Điều 18 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ); Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Điều 20 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP); Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ mua sáng chế, sáng kiến (Điều 22 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP).

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương tham gia ý kiến vào dự thảo “Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần Sở Khoa học và Công nghệ). Ý kiến tham gia gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/10/2020 đồng thời gửi mail về địa chỉ  nguyenthithu.skhvcn@quangninh.gov.vn để tổng hợp. Đến thời hạn trên, đơn vị nào không có ý kiến góp ý bằng văn bản Sở Khoa học và Công nghệ được xem là đơn vị đã đồng ý với Dự thảo.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 1853331