góp ý dự thảo Nghi quyết ban hành cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025

02/11/2020 19:41

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 524 - TB BCSĐ ngày 09 /10 /2020 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 05/10/2020 về xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành “Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025”. Trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ trình dự thảo xây dựng“Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025” khi Nghị quyết 43/20016/NQ- HĐND ngày 07/12/2016, hết hiệu lực vào 31/12/2020. Để thực hiện đúng trình tự quy định pháp luật Sở Khoa học và Công nghệ xin lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đối tượng liên quan dự thảo “Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025”. Tổng hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2020 (Có Dự thảo Nghị quyết và Hồ sơ kèm theo hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể tải tài liệu tại Cổng thông tin thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ - Mục tham gia ý kiến theo địa chỉ: https://www.quangninh.gov.vn/So/sokhoahoccongnghe/Trang/Catalog.aspx?Cat=128)

Để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và Hồ sơ trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề  nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham gia ý kiến góp ý và gửi bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 06/11/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị không có ý kiến coi như đồng ý với nội dung bản dự thảo, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa bổ sung dự thảo Nghị quyết và trình UBND tỉnh.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp đề nghị Quý đơn vị ngoài bản có ký, đóng dấu gửi qua hệ thống công văn đi đến, gửi thêm bản mềm về địa chỉ Email:

tranthihanh@quangninh.gov.vn/thitranhanh1968@gmail.com và hoangtrongnghia@quangninh.gov.vn/htnghiasmq@gmail.com.

Điện thoại liên hệ: 02033 835 929/ 0839 886 118/ 0915 801 212.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 162
Đã truy cập: 1807223