Tham gia ý kiến quy định chức năng, nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ

26/03/2021 16:43

Thực hiện Kế hoạch số 440-KH/TU thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định 107, 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi ngày 18/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Ý kiến tham gia các cơ quan gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/03/2021 để tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện. (Sở Khoa học và Công nghệ gửi kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh).

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 870139