Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng xây dựng "Chương trình phát triển KH&CN huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"

16/09/2021 15:05

 Từ tháng 11/2020, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hải Hà triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Chương trình phát triển khoa học và công nghệ huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, nhiệm vụ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự vào cuộc nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện; sự phối hợp của các phòng ban chuyên môn – đặc biệt là sự phối hợp của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

 

Sở KH&CN làm việc với huyện Hải Hà về kết quả thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về phát triển KH&CN tại địa phương (tháng 6/2020)

Ngày 23/3/2021, Thường trực huyện ủy đã thống nhất chỉ đạo về quan điểm của huyện trong xây dựng Chương trình phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, việc xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành lĩnh vực huyện Hải Hà, giai đoạn 2021 - 2025 là một trong những động lực quan trọng để Hải Hà phát triển nhanh, bền vững và đón đầu cơ hội mới; trên cơ sở xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ, nếu thấy cần thiết, UBND huyện tham mưu cho Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực ứng dụng khoa học và công nghệ.

UBND huyện đã có Thông báo số 45/TB-UBND ngày 02/04/2021 về việc thống nhất các nội dung và danh mục các nhiệm vụ khoa học - công nghệ phục vụ phát triển ngành/lĩnh vực huyện Hải Hà giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Xác định khoa học và công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát triển khoa học và công nghệ có tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và là một trong những tác nhân quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu tại Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đặt ra.

Tháng 7 năm 2021 tại kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp giữa năm 2021) của Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà đã ban hành Nghị quyết số 153/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; với 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên triển khai thực hiện trong các ngành/lĩnh vực; và tổng kinh phí dự kiến khoảng 14,23 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách cấp huyện chiếm khoảng 39,5% tổng kinh phí dự kiến. Theo đó, Hải Hà là đơn vị hành chính cấp huyện thứ 2 của tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển KH&CN.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN (sưu tầm)

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 1987730