Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nhằm phục vụ phát triển du lịch

05/04/2022 15:44

Sáng ngày 05/4, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:Nghiên cứu, đánh giá mức độ ổn định của hệ thống nền hang động trên Vịnh Hạ Long phục vụ công tác quản lý phát huy hiệu quả giá trị hang động cho phát triển du lịch”. Nhiệm vụ do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chủ trì thực hiện. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đánh giá mức độ ổn định của hệ thống nền hang động trên vịnh Hạ Long phục vụ công tác quản lý phát huy hiệu quả giá trị hang động cho phát triển du lịch” được thực hiện trong thời gian 30 tháng (từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2022).

Mục tiêu chung của nhiệm vụ là: Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về các kiểu nền hang động karst khu vực Vịnh Hạ Long, cấu trúc và tính chất của từng kiểu dạng nền hang động; đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ổn định của nền hang động karst Vịnh Hạ Long; xây dựng được bản đồ phân vùng mức độ ổn định của nền hang động karst ở Vịnh Hạ Long; đề xuất được bộ giải pháp quản lý và sử dụng bền vững nhằm bảo tồn tài nguyên địa hình karst và hang động ở Vịnh Hạ Long; xây dựng được kịch bản, quy trình đề phòng, ứng phó sự cố với những hang động có mức độ ổn định thấp trên Vịnh Hạ Long tại phạm vi nghiên cứu là các hang động karst khu vực Vịnh Hạ Long, trong đó tập trung nghiên cứu 03 hang trọng điểm là: hang Sửng Sốt, hang Thiên Cung và hang Cặp La.

Kết quả nghiên cứu: nhiệm vụ đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu liên quan đến nền 20 hang động karst được xây dựng trên cơ sở khảo sát, đo đặc chi tiết ngoài thực địa làm cơ sở cho việc phân loại được 03 nhóm nền hang động karst ở khu vực Vịnh Hạ Long là những kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị quan trọng cho công tác quy hoạch khai thác hệ thống hang động karst của địa phương; Bộ tiêu chí gồm 08 yếu tố chính với tổng số 48 tiêu chí khác nhau để đánh giá ổn định nền hang cùng kết quả nghiên cứu đánh giá cụ thể cho 03 nhóm hang tiêu biểu (Sửng Sốt, Thiên Cung và Cặp La) là cơ sở cho địa phương tiếp tục đánh giá, lựa chọn và quy hoạch chi tiết các hang mới đưa vào khai thác du lịch. Sản phẩm quét 3D được áp dụng thành công và quan trọng cho nghiên cứu, đánh giá chi tiết đặc điểm địa mạo nền hang động kast trong điều kiện khảo sát khó khăn và địa hình phức tạp; Các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng bền vững hang động karst và kịch bản ứng phó rủi ro đã được nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất trên cơ sở các luận cứ khoa học và thực tiễn, hoàn toàn khả thi khi tiếp tục nghiên cứu để áp dụng cụ thể, trong đó có nghiên cứu chi tiết về sức chịu tải của nền hang.

Đại diện đơn vị chủ trì trình bày các nội dung nghiên cứu tại Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Nhiệm vụ cũng có những đóng góp cụ thể cho các luận cứ khoa học và nghiên cứu thực tiễn đối với hang động karst- một đối tượng nghiên cứu rất phức tạp thông qua 02 công trình được công bố ở trong và ngoài nước, đào tạo được 01 Thạc sỹ khoa học gắn với nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ xếp loại Đạt.  Nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ nội dung, khối lượng và đưa ra được sản phẩm tương ứng đáp ứng được mục tiêu theo như đề cương đã được phê duyệt theo đúng tiến độ. Đồng thời, yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các nội dung và chỉnh sửa cho phù hợp, cụ thể: bổ sung bảng biểu, chữ viết tắt, số liệu khoa học cụ thể, số lượng mẫu, nơi phân tích theo thuyết minh được phê duyệt; cần trích dẫn nguồn cung cấp số liệu rõ ràng, các giải pháp kỹ thuật: chỉ rõ vị trí áp dụng tại 03 hang nghiên cứu, bổ sung thêm hình ảnh 3D, bản đồ thuyết minh của, làm rõ cơ sở khoa học, tính khả thi của việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật tại 03 hang,...

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 200
Đã truy cập: 1397736