Văn bản mới ban hành

09/08/2022 08:32

Ngày 28/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Theo đó, Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy dịnh tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN, bao gồm:

Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 1 về phạm vi điều chỉnh: Bãi bỏ cụm từ "khi nhập khẩu" thành Kiểm tra đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng;”

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 21 thành: "3. Trường hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng phát hiện phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định pháp luật về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho Cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu để tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.”

Tại Khoản này, Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN đã bổ sung cụm từ "trong lưu thông" thành "...kiểm tra trong lưu thông trên thị trường..."; bổ sung cum từ "Cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu về tiêu chuẩn đo lường chất lượng".

Bãi bỏ Chương II – Kiểm tra khi nhập khẩu tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN.

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 39. "1. Cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cơ sở nhập khẩu về việc đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này."

Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2022./.

Nguyễn Quang Minh - Phòng QLCNg


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 400
Đã truy cập: 1805222