Bản tin Khoa học và Công nghệ số 01 năm 2024

04/01/2024 16:16

TIN TRONG TỈNH

Sở KH&CN triển khai Nghị quyết số 217/NQ – CP ngày 15/12/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023

 

Mới đây, Sở KH&CN đã ban hành Văn bản số 1676/SKHCN – VP về việc  triển khai Nghị quyết số 217/NQ – CP ngày 15/12/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023.

Theo đó, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị: Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8, các Luật, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2024... đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Nghị quyết 20 - NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;… Chủ động, tích cực rà soát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại các Nghị quyết của Chính phủ đã ban hành trong năm 2023, chỉ đạo tại Kết luận số 1015 - KL/TU ngày 05/7/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 148/NQ- HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;…

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 28/8/2023 về điều chỉnh Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 tại Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2023của UBND tỉnh; Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn, phấn đấu bảo đảm hoàn thành giải ngân ở mức cao nhất kế hoạch vốn năm 2023 được giao;…

Đẩy mạnh triển khai toàn diện, đồng bộ cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, các địa phương, nắm chắc tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo để phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ;…

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

Đảng ủy Sở KH&CN ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 357- KH/TU ngày 14/12/2023

 

Vừa qua, Đảng ủy Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 357- KH/TU ngày 14/12/2023 của Ban vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Theo đó, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện như sau:

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, triển khai có hiệu quả Kết luận số 57- KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác thông tin đối ngoại, trường đó, xác định công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, điểm đến "thân thiện - an toàn - hấp dẫn” khẳng định vị thế, uy tín của Quảng Ninh trong quan hệ quốc tế khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp;…

Nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, xấu độc; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mặt khác, các chi bộ đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các buổi sinh hoạt chi bộ về nội dung Kết luận số 57- KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị; “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”;... đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Chi bộ, đơn vị;

Các tổ chức, đoàn thể tổ chức đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, tập trung vào những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Kết luận, nhân rộng những cách làm hay trong việc triển khai thực hiện Kết luận. Tăng cường và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các hội viên, đoàn viên trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;…

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả, chè an toàn tại tỉnh Quảng Ninh

 

Chiều ngày 28/12/2023, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả, chè an toàn tại tỉnh Quảng Ninh; đề xuất các giải pháp duy trì nhân rộng mô hình”. Nhiệm vụ do Viện nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn chủ trì thực hiện. Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Quang cảnh Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu: Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng các sản phẩm phân bón công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả và cây chè tại Quảng Ninh; Nghiên cứu thử nghiệm về phương pháp sử dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau ăn lá (rau cải), cây ăn quả (cây na), cây chè trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Xây dựng các mô hình thử nghiệm phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau ăn lá (rau cải), cây ăn quả (cây na), cây chè trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm giúp tăng năng suất tối thiểu 10% tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và đề xuất được giải pháp duy trì nhân rộng mô hình.

Nhiệm vụ tập trung nghiên cứu 05 nội dung và 06 phương nghiên cứu thử nghiệm và phương pháp sử dụng phân bón hữu cơ công nghệ nano trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na) và chè trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ trình bày nội dung báo cáo nhiệm vụ.

Theo đó, Nhóm thực hiện đã điều tra thực trạng sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất lúa của 114 hộ sản xuất lúa tại xã Bình Dương, TX. Đông Triều (từ T2-T6/2022) với quy mô 5,0ha; trong sản xuất rau tại Phường Cộng Hòa, TX. Quảng Yên (từ T2-T4/2022) với quy mô 1,0ha; trong sản xuất cây ăn quả (na) tại thôn Phúc Thị, Tân Thành, xã Việt Dân (từ T8-T11/2022) với quy mô 7,0ha; sản xuất chè tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà (từ T10/2021- T11/2022) với quy mô 7,0ha; với 06 chỉ tiêu theo dõi: Chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất, chất lượng, an toàn, đánh giá đất trồng và chỉ tiêu hiệu quả kinh tế.

Kết quả, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã điều tra thực trạng và sử dụng 03 loại phân bón hữu cơ công nghệ nano đến sinh trưởng, phát triển trong sản xuất lúa, rau, cây ăn quả (na) và chè trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là: Phân hữu cơ công nghệ nano UPLML, phân hữu cơ công nghệ nano Organic Phoenix, phân hữu cơ công nghệ nano Organic Phoenix Hc1.

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy: Sử dụng phân hữu cơ nano UPLML là thích hợp nhất cho sự sinh trưởng, phát triển và tạo năng suất của cây rau cải xanh; Sử dụng phân hữu cơ nano UPLML theo mức bón công thức CT1 tốc độ sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây rau cải xanh đạt tối ưu nhất; Sử dụng phân hữu cơ nano theo mức bón công thức CT1 và CT2 chất lượng rau cải xanh đạt giá trị cao nhất; Sử dụng phân hữu cơ nano UPLML theo mức bón công thức CT2 thì hiệu quả kinh tế trồng rau cải xanh là lớn nhất.

Với các nội dung báo cáo của nhiệm vụ đã trình bày, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã trao đổi, thảo luận và đánh giá cao tính mới, tính cấp thiết, tính phù hợp của nhiệm vụ. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì nhiệm vụ cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng thực hiện chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cụ thể theo ý kiến của các thành viên trong Hội đồng.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ xếp loại Đạt.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại Quảng Ninh

 

Sáng ngày 25/12, Sở KH&CN Quảng Ninh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) ISO tỉnh tổ chức Chương trình tập huấn chuyên sâu về quản lý, điều hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, thư ký ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Khóa đào tạo có gần 40 học viên đại diện các sở, ban, ngành và UBND thành phố Cẩm Phả tham gia học tập.

Toàn cảnh Khóa đào tạo.

Tham gia khoá đào tạo, tập huấn, các học viên được nghe giảng viên đào tạo (Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu) truyền đạt các nội dung chính, gồm: Giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; giới thiệu về Mô hình khung và các nguyên tắc quản lý chất lượng; hướng dẫn xây dựng, áp dụng, sửa đổi, ban hành theo Mô hình khung HTQLCL của Bộ Khoa học và Công nghệ; giới thiệu HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 vào hoạt động của chính quyền địa phương; hướng dẫn thực hiện và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình Vận hành hệ thống phần mềm ISO điện tử như: Đánh giá nội bộ, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, chấm điểm việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước. Cuối khoá tập huấn có bài kiểm tra, đánh giá kết quả của học viên tham gia khoá đào tạo.

Các học viên được trao đổi tiếp thu các kiến thức của khóa học; những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng HTQLCL ISO điện tử 9001 trong thời gian qua nhằm củng cố những kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành và cách thức duy trì, cải tiến HTQLCL. Qua đó sẽ vận hành hệ thống phần mềm ISO điện tử giúp đơn vị liên tục cải tiến nhằm mục tiêu cải cách hành chính của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

 

TIN TRONG NƯỚC

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sử dụng AI để con người làm các công việc thú vị hơn

 

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông năm 2024 sẽ ứng dụng mạnh mẽ AI và trợ lý ảo, từ đó giải phóng con người vào những việc thú vị hơn.

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sáng 29/12 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết 2024 là năm lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông coi không gian mạng là mặt trận chính, với nhận thức "thắng bại là ở đây", vừa là chuyển đổi số báo chí, vừa đảm bảo không gian mạng lành mạnh.

 

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, năm 2024 là năm ứng dụng mạnh mẽ AI và trợ lý ảo, AI càng nhiều dữ liệu thì càng thông minh, càng ít dữ liệu thì càng ngây ngô. Trong khi đó, con người càng nhiều dữ liệu thì càng ngây ngô, càng ít dữ liệu thì càng thông minh - hay còn gọi là "tẩu hoả nhập ma".

Nêu dẫn chứng hơn 120.000 văn bản thể chế trong hệ thống của chúng ta đã vượt quá khả năng xử lý của cá nhân và số lượng này đang tiếp tục tăng qua mỗi năm.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nhận định số mà lớn thì con người luôn thấy không thoải mái khi làm, thấy vất vả khi làm và có xu thế thoái thác.

Hiện nay, việc này đã có AI làm thay được, lại làm tốt hơn nhiều. Vì vậy, theo Bộ trưởng Hùng, năm 2024, các Bộ, ngành và địa phương hãy dành sự quan tâm đặc biệt để chuyển những việc vất vả, khó khăn, tốn thời gian sang cho AI, giải phóng con người vào những việc thú vị hơn.

Cũng theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, một nền tảng làm việc số, hoặc một trợ lý ảo giúp việc cho cán bộ công chức, để ít nhất 70-90% công việc, những công việc đơn giản nhưng dữ liệu thì lại quá lớn, sẽ do trợ lý ảo làm hộ. Làm được như vậy thì năng suất lao động tăng, chất lượng công việc tăng, công việc của con người thú vị hơn vì được tập trung vào việc mang tính sáng tạo.

Theo Vtc

 

 

'ChatGPT phiên bản Việt' và câu chuyện của người tiên phong

 

Chỉ 9 tháng sau khi ChatGPT ra mắt, đội ngũ kỹ sư VinBigdata (Tập đoàn Vingroup) giới thiệu ViGPT - ChatGPT phiên bản Việt dành cho người dùng.

Vào cuối năm 2022, ChatGPT  tạo nên một “cú nổ lớn”, mở ra cuộc đua chinh phục AI tạo sinh giữa các các quốc gia và ông lớn trong lĩnh vực công nghệ.

Giới công nghệ Việt khi ấy cũng sục sôi mong muốn phát triển những sản phẩm của riêng người Việt để tự chủ về công nghệ, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các sản phẩm quốc tế. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng đủ khả năng và quyết tâm hiện thực hóa mong muốn ấy như VinBigdata.

Thực tế, rất ít công ty lựa chọn xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình từ đầu. Như GPT 3 của OpenAI có 175 tỷ tham số và được đào tạo trên bộ dữ liệu 45 terabyte và tiêu tốn 4,6 triệu USD.

Để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận với công nghệ AI thế hệ mới, với chi phí và hạ tầng tối ưu, VinBigdata lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt, đó là tạo ra một mô hình ngôn ngữ chỉ với 1,6 tỷ tham số, nhưng có khả năng tương đương với những mô hình ngôn ngữ lớn có nhiều tỷ tham số. Sau khi giải quyết bài toán về kích thước mô hình ngôn ngữ lớn, trong quá trình “thai nghén” ViGPT, sau khi nghiên cứu các mô hình của nước ngoài, đội ngũ VinBigdata còn nhận ra một thử thách khác là “tính ảo giác”, đến từ bản chất cố hữu của mô hình xác suất thống kê.

Theo đó, các mô hình ngôn ngữ lớn trên thế giới thường được huấn luyện bằng các nguồn dữ liệu tiếng Anh. Do đó, mô hình này chưa thực sự hiểu và phản ứng đúng với ngữ cảnh và văn hóa của người Việt. Điều này dẫn đến tình trạng ảo giác (hallucination) khiến mô hình ngôn ngữ lớn “bịa đặt” ra câu trả lời không chính xác.

Để tìm ra lời giải tối ưu trong thời gian ngắn nhất, đội ngũ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của VinBigdata được chia thành các nhóm nhỏ, cùng phân tích, bàn bạc các ý tưởng khác nhau để tìm hướng đi cuối cùng phù hợp nhất.

Theo kết quả đánh giá từ Bộ Tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt (VMLU) ViGPT đạt điểm trung bình là 42.24%, đứng thứ hai chỉ sau ChatGPT (48.54%). Kết quả này cho phép ViGPT tìm kiếm thông tin, giải đáp câu hỏi về các chủ đề đặc trưng, đặc thù của Việt Nam một cách nhanh chóng.

Bên cạnh năng lực của trợ lý ảo, điều đội ngũ phát triển mong muốn là tích hợp ViGPT vào các sản phẩm gần gũi, sử dụng hàng ngày, nhằm tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của người Việt.

Đó chính là động lực thôi thúc đội ngũ VinBigdata xây dựng một hệ sinh thái các sản phẩm ngôn ngữ và tiếng nói ứng dụng ViGPT - Hệ sinh thái “Vi” bao gồm: ViChat, ViVoice, Trợ lý ảo ViVi. Các sản phẩm này có thể sử dụng cho đa ngành nghề, từ công nghiệp ô tô, ngân hàng - tài chính, bảo hiểm đến giao thông vận tải và nhiều lĩnh vực khác.

Do đó, phát triển thành công ViGPT mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình đưa công nghệ và dữ liệu “thuần Việt” phục vụ cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam. Đại diện VinBigdata cho biết, đơn vị này đặt mục tiêu tích hợp ViGPT vào nền tảng đa nhận thức VinBase 2.0, nhằm cung cấp các giải pháp vượt trội cho hệ thống tổ chức, doanh nghiệp ở đa dạng quy mô, ngành nghề.

Trước ViGPT, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ xử lý ngôn ngữ và tiếng nói VinBigdata đã ghi dấu ấn với việc cho ra mắt ViVi - trợ lý ảo tiếng Việt toàn diện đầu tiên (được ứng dụng và triển khai trên các dòng ô tô điện VinFast, ứng dụng cư dân Vinhomes Resident và sàn thương mại điện tử Vinhomes Online), đồng thời, làm chủ hoàn toàn những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới như Sinh trắc học giọng nói (Voice Biometrics) hay Nhân bản giọng nói (Voice Cloning).

ViGPT sẽ được tích hợp vào nền tảng VinBase 2.0, với các giải pháp ứng dụng AI tạo sinh và hệ tri thức đa ngành nghề, nhằm tăng tốc số hóa doanh nghiệp.

Tất cả những công nghệ này đều được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu 3.500 terabyte, tập trung chủ yếu vào dữ liệu đặc thù của người Việt, do VinBigdata thu thập, phân tích và tinh chỉnh. Mục tiêu sau cùng là làm sao mang công nghệ thế giới, chạm tới cuộc sống Việt, bằng chính dữ liệu và hệ tri thức của người Việt.

ViGPT là “ChatGPT phiên bản Việt" đầu tiên dành cho người dùng cuối được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt (LLM) do VinBigdata phát triển. ViGPT sở hữu những tính năng vượt trội và thiết kế phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của người Việt như sáng tạo nội dung, tìm kiếm thông tin, giải đáp các câu hỏi thường thức mang đặc trưng của Việt Nam. Đăng ký và trải nghiệm ViGPT tại: vigpt.vinbigdata.com 

Theo Vtc

 

 

Cổng dịch vụ công đạt mức A sử dụng giải pháp công nghệ của doanh nghiệp nội

 

Cùng với quá trình phát triển Chính phủ điện tử, chất lượng và năng lực phục vụ của các cổng dịch vụ công bộ ngành, địa phương liên tục được nâng cao.

Để đạt được những thành tựu ấn tượng đó, phần quyết định đến từ chính những giải pháp “make in Vietnam”.

Cùng với quá trình phát triển chính phủ số, thời gian qua các bộ ngành, địa phương đã không ngừng đầu tư, nâng cấp và cung cấp dịch vụ tối ưu cho người dân trên các cổng dịch vụ công trực tuyến.

Việc đặt trải nghiệm của người dân ở trung tâm hoạt động này đã, đang tạo nên những bước nhảy vọt, không chỉ giúp rút ngắn thời gian, khoảng cách, tiết kiệm chi phí cho người dân, tối ưu hóa quá trình quản lý, vận hành số của các cơ quan, tổ chức mà đồng thời cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp số trong nước.

Để phát triển và tối ưu các cổng dịch vụ công này, việc lựa chọn các giải pháp công nghệ cũng như nhà cung cấp dịch vụ là bài toán không kém phần quan trọng của các “chủ đầu tư” là bộ, ngành và địa phương.

Theo kết quả đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương được Bộ TT&TT công bố tháng 6 vừa qua, ở khối các bộ, ngành, mức độ A có 2 bộ gồm Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng; 4 bộ đạt mức độ B là các bộ Công Thương, Công an, TT&TT và GD&ĐT; 10 bộ đạt mức độ C và 4 bộ đạt mức E.

Với khối địa phương, có 9 địa phương được đánh giá mức độ A là thành phố Cần Thơ, Bình Dương, Yên Bái, An Giang, Bến Tre, Bình Định, Hải Dương, TP.HCM, Đà Nẵng; 43 địa phương ở mức độ B; 10 địa phương ở mức độ C, 1 địa phương mức độ D là Bạc Liêu và không địa phương nào bị xếp ở mức độ E - mức kém.

Như vậy, có 11 cổng dịch vụ công đạt mức độ A trong đợt đánh giá này. Để đạt được mức độ A, ngoài việc đạt điểm đánh giá từ 90-100 điểm, các cổng dịch vụ công phải đáp ứng đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, thời gian tải trang dưới 2,5 giây và phản hồi dưới 0,2 giây.

Các cổng dịch vụ công đạt mức A đều sử dụng các giải pháp công nghệ của doanh nghiệp nội.

Đáng lưu ý, hầu hết các giải pháp công nghệ được cung cấp để phát triển các cổng dịch vụ công này đều đến từ các doanh nghiệp trong nước. Có 2/11 cổng sử dụng giải pháp công nghệ của UNITECH, 7/11 cổng sử dụng giải pháp công nghệ của VNPT, 2/11 cổng sử dụng giải pháp công nghệ của Viettel, 5/11 cổng được địa phương triển khai dưới hình thức thuê dịch vụ của doanh nghiệp, 6/11 cổng được triển khai dưới hình thức đầu tư mua sắm giải pháp.

Cũng theo kết quả khảo sát, đánh giá, số lượng doanh nghiệp có giải pháp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là 20, trong đó 8 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm 69% thị phần. Cụ thể là VNPT (46%), Viettel (6%), Tân Dân (6%), FPT (6%), FDS (5%), iNet (5%), DTT (4%), Unitech (4%). Một liên danh Viettel và FDS chiếm 1% và 11 DN còn lại chiếm 17% thị phần, gồm: Đại học Cần Thơ, EFY, Savis, Cinotec, PSC, Đại Nam, SIMAX, Tecapro, Tín Đức, EDX, ICTVINA.

Dù chỉ chiếm 4% thị phần trong tổng số các doanh nghiệp có giải pháp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến nhưng Unitech cũng ghi dấu ấn đặc biệt khi góp phần giúp cổng dịch vụ công của Cần Thơ và Đà Nẵng cùng đạt được điểm A. Đặc biệt là cổng dịch vụ công TP.Cần Thơ xếp hạng cao nhất trong 63 địa phương.

Được thành lập từ năm 2007, Công ty cổ phần Unitech hoạt động chính trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, gia công phần mềm và thiết kế - thi công mạng ở  Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Năm 2020, Unitech nằm trong top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ điện tử Việt Nam do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức. Doanh nghiệp cũng sớm được lựa chọn trở thành nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp xây dựng cổng dịch vụ công cho Đà Nẵng từ sớm, góp phần đưa địa phương này giành được vị trí cao trong cả nước về mức độ chuyển đổi số trong nhiều năm liên tiếp.

Đến nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của Đà Nẵng có phát sinh hồ sơ đạt 96% (vượt chỉ tiêu quốc gia năm 2023 là 80%); tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 80% (vượt chỉ tiêu quốc gia năm 2023 là 60%), đồng thời tích hợp được 1.627 dịch vụ công trực tuyến lên hệ thống dịch vụ công quốc gia.

Tháng 06/2023, toàn thành phố có 94% thủ tục hành chính cung cấp toàn trình (mức 4); Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tính chung toàn thành phố đạt tỷ lệ 95%, tăng 22% so với cuối năm 2022 và cao hơn 1,5 lần so với mức trung bình toàn quốc (61,81%); và hiệu quả liên tục được cải thiện.

Đà Nẵng cũng đã xây dựng, khai thác hiệu quả các ứng dụng dùng chung như hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, ứng dụng một cửa điện tử, cổng dịch vụ công, ứng dụng góp ý, cổng thanh toán trực tuyến thành phố, cổng đào tạo trực tuyến thành phố.

Theo ông Sử Huy, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Unitiech, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp là xây dựng các sản phẩm góp phần phục vụ công cuộc tin học hóa của đất nước. Vì vậy, nhiều sản phẩm phục vụ chuyển đổi số cho các cơ quan quản lý nhà nước được tập trung nghiên cứu và phát triển không chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác.

Các sản phẩm này đều dựa trên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy việc xây dựng chính quyền điện tử và thực tế nhu cầu tin học hóa các nghiệp vụ quản lý nhà nước, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý và phục vụ công dân, tổ chức.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi phát triển các sản phẩm phục vụ cho chính quyền số là sản phẩm phải đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm cần được liên tục cải tiến, nâng cấp theo các văn bản chỉ đạo mới nhất và được thiết kế để có thể tích hợp với các sản phẩm có liên quan….

Trong thời gian tới, Unitech sẽ tiếp tục cải tiến các sản phẩm đã triển khai áp dụng các công nghệ tiên tiến để phục vụ tốt hơn cho người dùng. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng mới các sản phẩm nền tảng, các hệ cơ sở dữ liệu, các giải pháp tích hợp,… phục vụ công cuộc chuyển đổi số của Đà Nẵng và các địa phương trong cả nước.

Trong số 9 cổng dịch vụ công của địa phương đạt mức độ A của đợt công bố kể trên, có 7 đơn vị đang sử dụng giải pháp công nghệ VNPT với giải pháp VNPT iGate bao gồm Bình Dương, Yên Bái, An Giang, Bến Tre, Bình Định, Hải Dương, TP.HCM.

Ngoài ra, VNPT iGate cũng đóng góp phần quan trọng trong việc xây dựng các cổng dịch vụ công của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và hơn 35 tỉnh/thành phố trong cả nước. Đây là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính do Tập đoàn VNPT nghiên cứu phát triển từ năm 2014, tích hợp các công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu cổng dịch vụ công trực tuyến từ phía người dân cũng như hệ thống quản lý hồ sơ một cửa điện tử của cơ quan quản lý.

Hệ thống này cũng đã được Bộ TT&TT chứng nhận đáp ứng quy định chức năng, tính năng kỹ thuật của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Mới đây nhất, VNPT iGate cũng vinh dự đạt giải thưởng tại Information Technology Awards ở hạng mục Giải pháp Chính phủ điện tử.

Theo đại diện VNPT, giải pháp VNTP iGate đã và đang kết nối liên thông với cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp với các dịch vụ khác như chữ ký số, hóa đơn/biên lai điện tử, thanh toán trực tuyến… mang lại cho người dùng một chu trình dịch vụ khép kín hoàn toàn trên môi trường số, giúp tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí cho các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, Tập đoàn này đã triển khai cấp quốc gia nền tảng số Make in VietNam By VNPT bao gồm nhiều sản phẩm số được phát triển bởi chính đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt. Hiệu quả của việc đầu tư về công nghệ, về hạ tầng được thể hiện chính từ những sản phẩm mà Tập đoàn này đã đang cung cấp cho các khách hàng, bao gồm các Cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương được đánh giá mức độ A.

Ngoài ra, nhiều dự án quốc gia thành công có sự tham gia tích cực, chủ đạo của VNPT như: Cổng dịch vụ công quốc gia; Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; CSDL quốc gia về dân cư; Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước…

Là doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ giúp cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng đạt mức A - mức cao nhất trong tổng số 20 bộ ngành được khảo sát, Viettel hiện cũng đang cung cấp giáp pháp, xây dựng hệ thống một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến đồng bộ cho 16 bộ ngành và 6 địa phương trong cả nước, bao gồm Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai, Cơ chế một cửa Quốc gia phục vụ 13 bộ ngành…

Theo đại diện Viettel, đối với chuyển đổi số lĩnh vực chính quyền, đơn vị trực tiếp triển khai của Viettel là Viettel Solutions đã đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ngành để tư vấn và trực tiếp triển khai các giải pháp giúp hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành.

Viettel Solutions cũng là đơn vị hỗ trợ thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số cho hơn 20 cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, triển khai trung tâm điều hành thông minh (IOC) cho trên 40 tỉnh, thành, trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) cho hơn 30 tỉnh, thành...

Với thông điệp “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart”, Viettel Solutions luôn lấy con người làm trọng tâm gắn liền với mọi hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh. Từ đó, các giải pháp cho xã hội số được ra đời thông qua sự thấu hiểu nhu cầu của người dân và phục vụ công tác điều hành của các cơ quan quản lý.

Theo VTC

 

 

 

 TIN QUỐC TẾ

Điều gì chờ đợi ngành công nghệ AI trong năm 2024?

 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được phát triển và áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ giáo dục, y tế, công nghệ thông tin cho đến nghệ thuật.

Trong năm 2023, AI đã trở thành chủ đề thống trị mọi cuộc trò chuyện về công nghệ trong giới doanh nghiệp trên toàn thế giới. Giờ đây, không còn ngành nào AI không thể tạo ra dấu ấn.

Từ dịch vụ tài chính đến chăm sóc sức khỏe, du lịch, AI đang nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong hoạch định kinh doanh và chiến lược phát triển của các tổ chức.

Theo nghiên cứu của IDC (công ty phân tích dữ liệu thị trưởng), riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chi tiêu cho AI dự kiến sẽ tăng vọt lên 78,4 tỷ USD vào năm 2027. Sự gia tăng này phản ánh xu hướng tận dụng công nghệ tiên tiến để tái thiết kế vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong một thị trường biến đổi nhanh chóng.

Trong khi đó, tập đoàn tư vấn Boston cho biết thêm, trong vòng 3 năm tới, 95% lãnh đạo mảng dịch vụ của các công ty kỳ vọng khách hàng của họ sẽ được phục vụ bởi những chatbot AI. Những chatbot này được phát triển với mục đích giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Dịch vụ cũng không phải là lĩnh vực duy nhất mà trí tuệ nhân tạo có thể xâm nhập và tạo ra nhiều thay đổi. Ngành công nghiệp dược phẩm toàn cầu cũng đang chứng kiến một cuộc cách mạng của AI.

Theo đó, AI có thể tạo ra thuốc chữa bệnh hiệu quả hơn, trong thời gian ngắn hơn với chi phí thấp. Giáo sư Kun Huang, Trường Đại học Dược Indiana (Mỹ) cho biết hiện nay có khoảng 90% bệnh viện đang sử dụng công nghệ AI.

Trong tương lai, bảo mật dữ liệu sẽ trở thành vấn đề cực kỳ quan trọng trong việc sử dụng hệ thống máy tính. Với sự phát triển của AI, việc áp dụng công nghệ này để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng đang trở nên ngày càng phổ biến.

Ngoài việc phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, AI còn có thể được sử dụng để tạo ra biện pháp bảo mật mới và cải thiện tính bảo mật của hệ thống máy tính.

Với tất cả những thông tin này, năm 2024 sẽ vẫn là một năm công nghệ AI phát triển mạnh mẽ và công tác kiểm soát AI của các chính phủ cũng phải tăng tốc mới có thể bắt kịp.

Ngoài những nội dung trên, năm 2024 được dự báo là sẽ chứng kiến trí tuệ nhân tạo được áp dụng trong nhiều ngành nghề khác để đồng hành, hỗ trợ người lao động tạo ra thành quả tốt hơn trong thời gian ngắn và chi phí tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cần được cân nhắc và kiểm soát để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Theo Vtc

 

 

 

 

Các hãng máy ảnh liên minh chống lại deepfake bằng công nghệ mới

 

Nikon, Sony, Canon đang nỗ lực nhúng chữ ký số vào máy ảnh của họ, loại chữ ký này sẽ đóng vai trò là bằng chứng để xác minh nguồn gốc bức ảnh.

Trước vấn nạn có nhiều bức ảnh giả mạo tinh vi tràn lan, khó phân biệt, gây ra nhiều hệ lụy nhất định cho xã hội, mới đây các nhà sản xuất máy ảnh đình đám đã và đang nỗ lực phản ứng lại bằng siêu công nghệ mới. Côn nghệ này có thể giúp xác minh tính xác thực của bức ảnh.

Theo thông tin mới vừa được công bố, các nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng như Nikon, Sony Group và Canon đang nỗ lực tích hợp chữ ký số vào các sản phẩm máy ảnh của mình, chữ ký số này sẽ đóng vai trò là bằng chứng về nguồn gốc và tính toàn vẹn của bức ảnh.

Liên minh các nhà sản xuất máy ảnh chống lại deepfake bằng công nghệ mới. (Ảnh: Petapixel)

Theo báo cáo của tờ Nikkei Assia, chữ ký số công nghệ mới sẽ chứa thông tin như ngày, giờ, địa điểm và người chụp ảnh và sẽ có khả năng chống giả mạo. Điều này sẽ giúp các phóng viên ảnh và các chuyên gia khác đảm bảo độ tin cậy cho bức ảnh của họ.

Nikon, Sony và Canon sẽ tích hợp tính năng này vào các máy ảnh SLR không gương lật chuyên nghiệp của mình. Ba nhà sản xuất máy ảnh khổng lồ này cũng đã đồng ý một tiêu chuẩn toàn cầu về chữ ký số, điều này sẽ giúp chúng tương thích với một công cụ xác thực dựa trên trang web có tên là Verify.

Công cụ này do liên minh các tổ chức tin tức, công ty công nghệ và nhà sản xuất máy ảnh toàn cầu đưa ra, nó sẽ cho phép mọi người kiểm tra thông tin xác thực của hình ảnh một cách miễn phí. Trang web Verify sẽ hiển thị thông tin liên quan, nếu hình ảnh có chữ ký số. Nếu trí tuệ nhân tạo tạo ra bức ảnh, Verify sẽ gắn cờ hình ảnh đó là "Không có thông tin xác thực nội dung".

Công nghệ máy ảnh mới dự kiến ​​sẽ ra mắt vào năm 2024. Sony sẽ phát hành nó vào mùa xuân năm 2024 và Canon sẽ đi theo vào cuối năm. Sony, Canon cũng đang xem xét bổ sung tính năng này cho video. Ngoài ra, Canon cũng phát hành một ứng dụng quản lý hình ảnh để biết liệu con người có chụp ảnh đó hay không.

Sự cần thiết của công nghệ như vậy là điều hiển nhiên, vì các hình ảnh giả mạo về các nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lan truyền trong năm 2023, chúng đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của nội dung trực tuyến.

Chung quy lại, các nhà sản xuất máy ảnh hy vọng công nghệ xác thực mới của họ sẽ giúp khôi phục niềm tin của cộng đồng vào các bức ảnh, vốn dùng để ghi lại các khoảnh khắc chuyển động mỗi ngày của thế giới.

Theo VTCNews

 

 

 

 

Trạm di động 5G bay sử dụng năng lượng mặt trời

 

Công nghệ mới sử dụng phương tiện không người lái lắp pin quang năng bay ở tầng bình lưu sẽ cung cấp độ phủ sóng Internet rộng hơn trong tương lai.

Mô phỏng thiết kế của trạm 5G bay hoạt động ở tầng bình lưu. Ảnh: Softbank

Ngành công nghiệp viễn thông Nhật Bản hy vọng có thể thiết lập lại vị thế trên bản đồ toàn cầu bằng cách triển khai các trạm gốc bay vào năm 2025. Mang tên trạm hạ tầng cao không (HAPS), công nghệ này hướng tới cung cấp độ phủ sóng rộng hơn, sử dụng phương tiện không người lái bay ở tầng bình lưu, Interesting Engineering hôm 1/1 đưa tin.

Trong vài năm qua, các nước tìm cách triển khai 5G, kết nối không dây nhanh nhất có sẵn trên thị trường. Theo nhà tổng hợp dữ liệu Statista, thế giới có hơn 5 tỷ người sử dụng Internet. Tuy nhiên, dịch vụ Internet vẫn khan hiếm ở châu Phi, nơi chỉ có 24% dân số có thể truy cập mạng. Khó khăn trong việc thiết lập trạm gốc ở nơi hẻo lánh là một trong những lý do dẫn tới độ phủ sóng thấp. Tùy theo địa hình, một trạm gốc trên mặt đất có phạm vi phủ sóng 3 - 10 km. Cần số lượng trạm gốc lớn để dịch vụ Internet có sẵn trên quy mô lớn.

Các công ty viễn thông như NTT của Nhật Bản coi HAPS như giải pháp thế hệ mới để giải quyết vấn đề, giúp lấp đầy khoảng trống. Tương tự mạng Starlink của SpaceX cung cấp dịch vụ Internet từ không gian, HAPS có thể cung cấp dịch vụ di động bằng drone năng lượng mặt trời bay ở độ cao 18 - 25 km. Độ phủ sóng của một module như vậy dự kiến vào khoảng 200 km.

Những công ty Nhật Bản lên kế hoạch cung cấp phương tiện trên không, thiết bị viễn thông và gói quản lý vận hành giúp triển khai HAPS dễ dàng hơn. Tại Hội thảo thông tin vô tuyến thế giới tổ chức ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất trong tháng 11 - 12/2023, Nhật Bản đề xuất sử dụng 4 dải tần số như tiêu chuẩn quốc tế cho những trạm bay trên không, mở đường để triển khai công nghệ đồng nhất trên thế giới. Theo đề xuất, tần số 1.7 gigahertz, 2 GHz, và 2.6 GHz sẽ được dùng trên toàn cầu cho các trạm gốc bay. Ngoài ra, dải tần số 700 - 900 megahertz (MHz) dùng để cải tiến dịch vụ di động ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và một số khu vực châu Á, cũng được thông qua.

NTT đã hợp tác với nhà phát sóng vệ tinh Sky Perfect JSAT để cung cấp dịch vụ HAPS từ tháng 4/2025. Theo dự kiến, công nghệ sẽ được thử nghiệm tại triển lãm World Expo 2025 diễn ra ở Osaka.

Theo Vnexpress


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 92
Đã truy cập: 1987738