Thông báo đề xuất đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

21/02/2024 13:43

Ngày 21/02/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản số 202/SKHCN-QLKH về việc đề xuất đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2024-2025

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó tại Khoản 1, Điều 11 quy định: “Đối với các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN, quý I hàng năm, các tổ chức, cá nhân gửi phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN về Sở Khoa học và Công nghệ ”.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu đề xuất đặt hàng/đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2024-2025 với một số nội dung cơ bản sau:

1. Đối với các Sở, ngành, địa phương: nghiên cứu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các nội dung nêu trên và giải quyết các vấn đề cấp bách, mới phát sinh có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương. Có cam kết tiếp nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 40, Điều 44 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân: nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm thực hiện các nội dung trọng tâm nêu trên. Việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần đảm bảo nguyên tắc tính mới, có giá trị hàm lượng khoa học cao, không để xảy ra trùng lắp, sai sót nhất là những nội dung được khai thác từ các nguồn tài liệu đã công bố trước đó và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp đối với nội dung đề xuất của mình.

Các đề xuất đặt hàng/đề xuất được lập theo mẫu phiếu gửi kèm [mẫu số 1: phiếu đề xuất đặt hàng (ĐXĐH); mẫu số 2: phiếu đề xuất (ĐX)] và đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh (Tầng 15, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh) trước 16 giờ 30 phút ngày 29/3/2024.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1
Đã truy cập: 1988268