Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em

PHÒNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM


* Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện chế độ chính sách , quy định của pháp luật đối với các lĩnh vực  về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.  Xây dựng quy hoạch, kế  hoạch dài hạn hàng năm;  tổ chức thống kê và quản lý đối tượng là trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh phân theo từng đối tượng cụ thể  theo địa bàn và cấp quản lý. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, cơ chế chính sách, các mô hình nâng cao chất lượng, các chương trình và chương trình mục tiêu về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em  ở các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể để phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách  bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xây dựng quỹ bảo vệ trẻ em… Tham mưu cho lãnh đạo Sở  trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy hoạch, đề án, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ Chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương;… Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

  


 

Trưởng phòng:  .

 

 

 

 

 


Phó trưởng phòng (Phụ trách) :   Phạm Thị An

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.620374

- Điện thoại di động: 0902128088

- Email: phamthian@quangninh.gov.vn

- Chỉ đạo, điều hành công việc của phòng, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về việc điều hành, phân công công việc, bố trí cán bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao và chương trình công tác đã được phê duyệt.

- Phụ trách công tác: Tham mưu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch BVCSTE; đào tạo nâng cao năng lực; kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến quyền trẻ em; công tác phối hợp liên ngành với các phòng, ban, đơn vị liên quan của Sở, Phòng Lao động TB & XH các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan.

- Tham gia Uỷ viên Hội đồng đội tỉnh, Trưởng Nhóm công tác liên ngành Hệ thống Bảo vệ Chăm sóc trẻ em.

-  Tổng hợp, thi đua khen thưởng; truyền thông; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy trình ISO theo quy định của Sở; hoạt động của các Trung tâm, cơ sở trợ giúp trẻ em, các Hội hoạt động về lĩnh vực BVCSTE; xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; mô hình hỗ trợ khẩn cấp; các mô hình, dịch vụ BVCSTE; các hoạt động Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, 1/6, Tết Trung thu, Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường.

- Tham mưu, đề xuất, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước cho trẻ em; các kế hoạch về BVCSTE (liên ngành, chuyên ngành); đề xuất chính sách, mô hình, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát, tham dự hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên.

- Thay mặt Trưởng phòng phụ trách phòng, điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Thực hiện các công việc phát sinh, đột xuất theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

 

 

 

Chuyên viên:   Hoàng Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Điện thoại văn phòng:  02033.620374

- Điện thoại di động: 0934398389

- Email: hoangnam@quangninh.gov.vn

- Tham mưu triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện: Dự án 2 về củng cố hệ thống tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên, tình nguyện viên và trẻ em nòng cốt; Dự án 5 về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Dự án 9 về nâng cao hiệu quả quản lý, hoàn thiện thệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình;

- Tham mưu các hoạt động: Triển khai, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch BVCSTE; Tháng hành động vì trẻ em; cấp phát thẻ KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; xã, phường phù hợp với trẻ em; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng; kiểm tra, giám sát các chương trình, mục tiêu, dự án, chế độ, chính sách, chỉ thị liên quan đến BVCSTE; thực hiện thủ tục hành chính, áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO; cập nhật thông tin, tổng hợp các biểu dữ liệu liên quan đến các báo cáo công tác BVCS trẻ em định kỳ, đột xuất.

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát, tham dự hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện: Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ.

- Thực hiện các công việc phát sinh, đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

 

Chuyên viên:   Phan Hải Phương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội,Cử nhân Ngữ văn

- Điện thoại văn phòng:  02033.620374

- Điện thoại di động: 0983992988

- Email: phanhaiphuong@quangninh.gov.vn

- Tham mưu triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện: Dự án 3 về phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Dự án 4 về xây dựng và nhân rộng mô hình trợ giúp trẻ em có HCĐB, trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB; Dự án 6 về xây dựng và nhân rộng mô hình phòng chống TNTT trẻ em; Dự án 8 về xây dựng và nhân rộng mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em;

- Tham mưu các hoạt động: Tư vấn, giám hộ, hỗ trợ khẩn cấp theo chức năng của Sở; hoạt động của đường dây quốc gia bảo vệ trẻ em; đề xuất xây dựng và điều phối các dịch vụ trợ giúp trẻ em; ghi sổ theo dõi, thống kê các trường hợp trẻ em; đề xuất xử lý, giải quyết, quản lý hồ sơ đơn thư.

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát, tham dự hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP Móng Cái và các huyện: Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn.

- Thực hiện các công việc phát sinh, đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên:   Nguyễn Thị Quỳnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Điện thoại văn phòng:  02033.620374

- Điện thoại di động: 09036146655

- Email: nguyenthiquynh@quangninh.gov.vn

- Tham mưu triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện: Dự án 1 về truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng BVCS trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của TE; Dự án 7 về phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tham mưu các hoạt động: Truyền thông nâng cao nhận thức; theo dõi, đảm bảo số lượng các tin bài về hoạt động BVCS trẻ em đăng trên cổng thông tin của Sở, tạp chí của ngành, Bản tin Dân vận.... ; tham mưu các hoạt động vì trẻ em như Tết nguyên Đán, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn phòng, theo dõi công văn đi, đến của phòng; đôn đốc, tổng hợp báo cáo công tác BVCSTE định kỳ theo quy định (trừ biểu báo cáo thông tin, dữ liệu).

- Thực hiện thống kê các hoạt động của phòng: Hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, in ấn, xuất bản, phân bổ cấp phát, lưu trữ tài liệu, các sản phẩm truyền thông của phòng (số lượng, nội dung, số người, địa điểm...)... 

- Theo dõi đôn đốc, giám sát, tham dự hoạt động của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Đông Triều, Hoành Bồ, Hạ Long.

- Thực hiện các công việc phát sinh, đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 209
Đã truy cập: 566001