Phòng Kế hoạch - Tài chính

04/09/2020

  

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

* Chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, quản lý và giám sát việc sử dụng, chi trả nguồn kinh phí ủy quyền của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để chi trả cho các đối tượng chính sách, người có công trên toàn tỉnh;  Xây dựng kế hoạch, quản lý và giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu do Sở được  phân cấp quản lý, nguồn kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động Văn phòng Sở, Nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng cơ bản  các hạng mục công trình  của Sở, của các đơn vị trực thuộc và  một số công trình tại các địa phương thuộc phạm vi Sở quản lý. Quản lý  tài sản của cơ quan Sở Lao động TB&XH; Quản lý thu chi, sử dụng các quỹ, nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trưởng phòng:  Lương Thị Thảo

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033. 618233

- Điện thoại di động: 0912155953

- Email:   luongthithao@quangninh.gov.vn 

- Điều hành, phụ trách chung, toàn diện mọi hoạt động của Phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc điều hành tổ chức hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:

+ Kiểm soát, ký trách nhiệm đối với các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký ban hành thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao cho Phòng. Trực tiếp tham mưu dự thảo văn bản của Sở đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đặc thù, cấp thiết.

+ Kiểm soát, ký dự toán kinh phí thực hiện các Chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Sở; Ký báo cáo Quyết toán quý, năm của cơ quan Văn phòng Sở, báo cáo quyết toán năm của Sở và Kinh phí Trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh. Tham mưu điều hành, sử dụng NSNN của Sở, ngành theo thẩm quyền.

- Phụ trách: Tham mưu thực hiện quản lý tài chính chung của Sở, ngành, bao gồm: Tham mưu ban hành văn bản quy định về công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết vướng mắc cho các đơn vị; Tổng hợp phân bổ kinh phí, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm, tổng hợp quyết toán tài chính ngân sách tỉnh của toàn Sở; Thông tri quyết toán, công khai tài chính,...; Kiểm tra, thẩm định báo cáo quyết toán quý, báo cáo tài chính năm của Sở; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán, báo cáo thực hiện vốn đầu tư; Tổng hợp báo cáo về vốn đầu tư của cơ quan Văn phòng Sở và của Sở; Tổng hợp kế hoạch phát triển KTXH toàn ngành.

- Phụ trách: Hướng dẫn, thẩm định dự toán kinh phí kèm Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, kiểm soát, ký chi và báo cáo quyết toán quý, năm các nguồn kinh phí: (1) Chương trình quốc gia người cao tuổi, (2) Đề án 32, (3) Đề án 1215, (4) Đề án 1019, (5) Dự án 1, 2 CTMT GDNN-VL-ATLĐ, (7) Chương trình Việc làm của tỉnh (8) Đề án quan hệ lao động, (9) Đặt hàng dịch vụ công, (10) Nguồn vốn xây dựng cơ bản, các dự án của cơ quan Văn phòng Sở. Theo dõi, kiểm soát chi nguồn kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh.

- Phụ trách theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý tài chính, kế toán đối với các đơn vị, địa phương:

+ Phòng Lao động-TB&XH: Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Uông Bí, Hoành Bồ, Bình Liêu, Ba Chẽ.

+ Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm công tác xã hội.

 

 

 

 

 

 

 Phó trưởng phòng:  Tạ Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

- Trình độ LLCT:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618722

- Điện thoại di động:0982852226

- Email:  tathihien@quangninh.gov.vn

- Phụ trách, trực tiếp tham mưu thực hiện quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm: Tham mưu ban hành văn bản quy định về công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết vướng mắc cho các địa phương, đơn vị; Tổng hợp phân bổ kinh phí, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm; Tổng hợp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính ngân sách của toàn tỉnh; Thông tri quyết toán, công khai tài chính, tổng hợp số liệu, báo cáo thực hiện công tác quản lý tài chính...

- Phụ trách: Hướng dẫn, thẩm định dự toán kinh phí kèm Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, kiểm soát, ký chi và báo cáo quyết toán quý, năm các nguồn kinh phí: : (1) Chi thường xuyên của Cơ quan Văn phòng Sở, (2) Kinh phí Đảm bảo xã hội tập trung, (3) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, (4) Dự án 3 CTMT GDNN – VL – ATLĐ, (5) Dự án Dạy nghề cho LĐNT (6) Chương trình Bình đẳng giới, (7) Chương trình Bảo vệ chăm sóc trẻ em, (8) Quỹ việc làm dành cho người tàn tật, (9) Phí quản lý nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với CM tại Văn phòng Sở, (10) Các nguồn thu hợp pháp của Sở.

- Tham mưu phân bổ, phân khai kinh phí, kế hoạch dự toán ngân sách năm đối với các nguồn kinh phí được phân công phụ trách.

- Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn kinh phí được giao tại cơ quan Văn phòng Sở đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế triển khai nhiệm vụ và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí cấp.

- Phụ trách: Công khai tình hình thực hiện dự toán, thẩm định báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm của cơ quan Văn phòng Sở.

- Phụ trách theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý tài chính, kế toán đối với các đơn vị, địa phương:

+ Phòng Lao động-TB&XH các địa phương: Đông Triều, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên.

+ Các đơn vị trực thuộc: Chi cục PCTNXH, Cơ sở cai nghiện ma tuý, Cơ sở Bảo trợ trẻ em có HCĐB, Trung tâm điều dưỡng NCC.

- Điều hành, phụ trách chung công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng và ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

 

 

 

 

 

 Chuyên viên:  Lưu Thị Trinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT:  Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618233

- Điện thoại di động: 0934546352

- Email:  luuthitrinh@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp làm công tác kế toán (bao gồm: thẩm định dự toán, kiểm soát, lập chứng từ chi, lập báo cáo quyết toán quý, năm) với nguồn kinh phí: (1) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, (2) Dự án 2 CTMT GDNN - VL - ATLĐ, (3) Dự án 1, 2, 3 CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, (4) Chương trình Việc làm của tỉnh, (5) Dự án Dạy nghề cho LĐNT, (6) Chương trình quốc gia Bình đẳng giới, (7) Chương trình Bảo vệ trẻ em, (8) các đề án chương trình thuộc lĩnh vực BTXH (ĐA 32, ĐA 1215), (9) các nguồn thu hợp pháp khác của Sở, (10) Chương trình quốc gia người cao tuổi, (11) Kinh phí đặt hàng dịch vụ công.

- Trực tiếp thẩm định phân bổ, phân khai kinh phí, kế hoạch dự toán ngân sách năm đối với các nguồn kinh phí được phân công thực hiện kế toán.

- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý tài chính, kế toán đối với các địa phương, đơn vị:

+ Phòng Lao động - TB&XH: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên.

+ Đơn vị trực thuộc: Cơ sở Bảo trợ Trẻ em có HCĐB, Trung tâm BTXH.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

 

 

 

 

 

  

 

 

 Chuyên viên:   Trương Thị Tuyết Nhung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618722

- Điện thoại di động: 0974369699

- Email:   truongthituyetnhung@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp thực hiện: Tham mưu ban hành văn bản quy định về công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết vướng mắc cho các đơn vị; Tổng hợp phân bổ kinh phí, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm, tổng hợp quyết toán tài chính ngân sách của cơ quan Văn phòng Sở và báo cáo quyết toán ngân sách năm của toàn Sở; Thông tri quyết toán, công khai tài chính,...; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán, báo cáo thực hiện vốn đầu tư; Tổng hợp báo cáo về vốn đầu tư của cơ quan Văn phòng Sở và của Sở; Tổng hợp kế hoạch phát triển KTXH toàn ngành; Tổng hợp số liệu, báo cáo thực hiện công tác quản lý tài chính của Sở; Thẩm tra, xét duyệt quyết toán Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của các địa phương, đơn vị; Tổng hợp báo cáo tháng, năm của Phòng.

- Trực tiếp làm công tác kế toán (bao gồm cả khâu thẩm định dự toán, phân khai kinh phí, kiểm soát, lập chứng từ chi, lập báo cáo quyết toán quý, năm) với nguồn kinh phí: (1) Phí quản lý nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với CM tại Văn phòng Sở, (2) Nguồn vốn ĐTXD cơ bản, dự án của cơ quan Văn phòng Sở, (3) Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh.

- Trực tiếp thẩm định phân bổ, phân khai kinh phí, kế hoạch dự toán ngân sách năm đối với các nguồn kinh phí được phân công thực hiện kế toán.

- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý tài chính, kế toán đối với các địa phương, đơn vị:

+ Phòng Lao động - TB&XH: Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Uông Bí, Hoành Bồ, Bình Liêu, Ba Chẽ.

+ Các đơn vị trực thuộc: Trung tâm DVVL, Trung tâm ĐDNCC, Trung tâm công tác xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Chuyên viên:  Trần Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kế toán

- Điện thoại văn phòng:  02033.618722

- Điện thoại di động:

- Email: tranthithutrang.sldtbxh@quangninh.gov.vn 

- Trực tiếp làm công tác kế toán (bao gồm: thẩm định dự toán, kiểm soát, lập chứng từ chi, lập báo cáo quyết toán quý, năm) với nguồn kinh phí: (1) Chi thường xuyên, (2) Đảm bảo xã hội tập trung và thực hiện chính sách BTXH, (3) Chương trình quốc gia ATLĐ-VSLĐ, (4) Dự án ATVSLĐ Chương trình mục tiêu GDNN-VL-ATLĐ, (5) Đề án quan hệ lao động.

- Trực tiếp thẩm định phân bổ, phân khai kinh phí, kế hoạch dự toán ngân sách năm đối với các nguồn kinh phí được phân công thực hiện kế toán.

- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý tài chính, kế toán đối với các địa phương, đơn vị:

+ Phòng Lao động-TB&XH các địa phương: Đông Triều, Vân Đồn, Cô Tô.

+ Các đơn vị trực thuộc: Chi cục PCTNXH, Cơ sở cai nghiện ma tuý

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

 

 

 Chuyên viên:  Nguyễn Văn Thắng 

-Trình độ chuyên môn:

- Điện thoại văn phòng:  02033.618722

- Điện thoại di động: 0868185688

- Email: nguyenvanthang@quangninh.gov.vn 

 - Trực tiếp tham mưu thực hiện quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Tỉnh, bao gồm: Tham mưu ban hành văn bản quy định về công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết vướng mắc cho các địa phương, đơn vị; Tổng hợp phân bổ kinh phí, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm; Tổng hợp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính ngân sách của toàn tỉnh; Thông tri quyết toán, công khai tài chính, tổng hợp số liệu, báo cáo thực hiện công tác quản lý tài chính; thẩm tra xét duyệt, thông tri quyết toán Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của các địa phương, đơn vị;...

- Trực tiếp làm công tác kế toán (bao gồm cả khâu thẩm định dự toán, kiểm soát, lập chứng từ chi, lập báo cáo quyết toán năm) với nguồn kinh phí: (1) Phí quản lý nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với CM tại Văn phòng Sở, (2) Chương trình quốc gia ATLĐ-VSLĐ, (3) Dự án ATVSLĐ Chương trình mục tiêu GDNN-VL-ATLĐ, (4) Dự án 2 Chương trình mục tiêu PTHTTGXH, (5) Chương trình Bảo vệ trẻ em.

- Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý tài chính, kế toán đối với các địa phương, đơn vị:

+ Phòng Lao động-TB&XH các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô.

+ Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Điều dưỡng NCC,

 

 

 

 Chuyên viên:  Nguyễn Thị Thu Huệ

-Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Điện thoại văn phòng:  02033.618722

- Điện thoại di động: 0968556828

 - Email:  nguyenthithuhue@quangninh.gov.vn

 - Trực tiếp làm công tác kế toán (bao gồm cả khâu thẩm định dự toán, kiểm soát, lập chứng từ chi, lập báo cáo quyết toán năm) với nguồn kinh phí: (1) Quỹ việc làm dành cho người tàn tật, (2) Đề án trợ giúp người khuyết tật, (3) Thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 - Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 650500