Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phòng Lao động - Việc làm - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

* Chức năng, nhiệm vụ: Hướng dẫn tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về lao động việc làm, thống kê, báo cáo về lao động việc làm theo quy định của pháp luật. Xây dựng các chương trình, kế hoạch về lao động việc làm và các giải pháp giải quyết việc làm của các địa phương, đơn vị. Quản lý nhà nước về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Hướng dẫn, tuyên truyền về pháp luật, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho các ngành, đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh;...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Vũ Sỹ Hùng  

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế kỹ thuật, Cơ khí 

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033. 835664

- Điện thoại di động: 0936195157

- Email: vusyhung@quangninh.gov.vn 

- Phụ trách chung; phụ trách công tác đào tạo, xây dựng lực lượng và công tác quy hoạch cán bộ của đơn vị; công tác xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; đánh giá công tác 6 tháng, hằng năm và công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị;

- Phụ trách công tác quản lý lao động là người nước ngoài; lao động qua lại biên giới làm việc; công tác sắp xếp, đặt hàng các đơn vị sự nghiêp, doanh nghiệp nhà nước;

- Phụ trách công tác PCTN; KNTC thuộc trách nhiệm của đơn vị;

- Theo dõi, đánh giá công tác việc làm, quản lý nhà nước về lao động đối với Phòng Lao động - TBXH Móng cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu và Ba Chẽ; các chương trình phối hợp với Công an tỉnh, BCH Bộ đội BP tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Trưởng các đoàn kiểm tra.

- Tham gia xây dựng Đề án Khu hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng:   Nguyễn Tuyết Nhung

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Điện thoại văn phòng:  02033. 618234

- Điện thoại di động: 0988893368

- Email:  nguyentuyetnhung@quangninh.gov.vn

- Phụ trách công tác việc làm, thông tin thị trường LĐ, XKLĐ, bao gồm:

+ Chủ trì, tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách, nội dung, biện pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thông tin thị trường LĐ, XKLĐ;

+ Chủ trì triển khai các hoạt động trong: Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chính sách thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong khu CN cảng biển Hải Hà.

+ Theo dõi, tổng hợp số liệu về tình hình, kết quả thực hiện; dự thảo các báo cáo chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thông tin thị trường LĐ, XKLĐ.

+ Công tác giải quyết đơn hỏi, kiến nghị, đề nghị lĩnh vực việc làm, BHTN.

- Trực tiếp giải quyết các công việc, theo dõi đánh giá tổng hợp chương trình vốn vay giải quyết việc làm.

- Theo dõi, đánh giá công tác việc làm, quản lý nhà nước về LĐ đối với Phòng Lao động - TBXH Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô và Cẩm Phả; các chương trình phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ, CN Ngân hàng CSXH, Tỉnh đoàn, Liên minh các HTX-DNNQD, MTTQ tỉnh.

- Trưởng các đoàn kiểm tra khi được phân công.

- Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực CSLĐ, BHXH khi được phân công.

- Thay đ/c trưởng phòng điều hành, giải quyết các công việc của phòng khi đ/c trưởng phòng đi vắng và được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phó trưởng phòng:   Đỗ Thị Mai

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: TĐ Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618234

- Điện thoại di động: 0912679619

- Email:   dothimai@quangninh.gov.vn

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Trung tâm HCC tỉnh bao gồm:

+ Tiếp nhận, bàn giao các hồ sơ của TTHC thuộc lĩnh vực của ngành (trừ những hồ sơ thuộc trách nhiệm giải quyết của đơn vị) được tiếp nhận tại Trung tâm giao cho các phòng để thẩm định, phê duyệt theo quy định;

+ Thực hiện tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ của TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của đơn vị; tham mưu, đề xuất và phối hợp việc xây dựng quy trình các TTHC thuộc lĩnh vực ngành Lao động;

+ Phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, duy trì quan hệ phối hợp tại Trung tâm HCC tỉnh;

+ Giải quyết đơn hỏi, kiến nghị, đề nghị lĩnh vực giải quyết TTHC tại Trung tâm.

- Theo dõi, quản lý tình hình sử dụng lao động nước ngoài; lao động qua lại biên giới làm việc.

- Củng cố, lưu trữ đầy đủ hệ thống VBQPPL, chỉ đạo của cấp trên, hồ sơ giải quyết công việc của sở, phòng về: cấp GPLĐ, lao động vùng biên và các công việc tại Trung tâm.

- Theo dõi, đánh giá công tác việc làm, quản lý nhà nước về LĐ đối với Phòng Lao động - TBXH Hoành Bồ, Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên và Đông Triều; các chương trình phối hợp với LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh.

- Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, đề xuất chính sách về phát triển nhân lực, giải quyết việc làm, XKLĐ theo sự phân công.

- Trưởng các đoàn kiểm tra khi được phân công.

- Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực việc làm khi được phân công.

- Thay đ/c trưởng phòng điều hành, giải quyết các công việc của phòng khi đ/c trưởng phòng đi vắng và được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên:   Nguyễn Duy Tùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ LLCT: TĐ Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618234

- Điện thoại di động: 0888488868

- Email:  nguyenduytung@quangninh.gov.vn

- Giải quyết các việc về công tác xuất khẩu lao động, cụ thể: Theo dõi, đề xuất và trực tiếp triển khai công tác XKLĐ. Tổng hợp, báo cáo thực hiện công tác xuất khẩu lao động.

- Trực tiếp giải quyết các công việc về BHTN: Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đề xuất chính sách và biện pháp tăng cường quản lý thực hiện chính sách BHTN;

- Theo dõi, đánh giá, đề xuất giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giới thiệu việc làm, giao dịch việc làm trên địa bàn; theo dõi hoạt động của Trung tâm DVVL, doanh nghiệp hoạt động DVVL. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động DVVL.

- Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, đề xuất chính sách về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, XKLĐ.

- Theo dõi việc quản lý nhà nước đối với lao động là người giúp việc gia đình.

- Tham gia trực giải quyết công việc tại Trung tâm HCC; thẩm định hồ sơ lĩnh vực quan hệ lao động, việc làm khi được phân công.

- Thành viên các đoàn kiểm tra khi được phân công.

- Lưu trữ, củng cố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của cấp trên, hồ sơ giải quyết công việc về lĩnh vực BHTN, XKLĐ.

- Tham mưu công tác PCTN. Giải quyết các công việc khác khi được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên:   Nguyễn Bích Liên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại văn phòng:  02033.618234

- Điện thoại di động: 01665286666

- Email: nguyenbichlien@quangninh.gov.vn

- Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện đề án QHLĐ, chính sách về lao động, BHXH.

- Giải quyết các việc liên quan về CSLĐ, BHXH theo sự phân công; giải quyết đơn hỏi, kiến nghị, đề nghị lĩnh vực CSLĐ, BHXH.

- Theo dõi tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện chính sách PLLĐ, BHXH, QCDC khu vực doanh nghiệp; công tác quản lý nhà nước về LĐ của các phòng Lao động- TBXH các huyện, tx, tp.

- Tham gia công tác chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

- Tham gia trực giải quyết công việc tại Trung tâm HCC; thẩm định hồ sơ lĩnh vực quan hệ lao động, lao động ngoài nước và giải quyết công việc khác khi được phân công.

- Thành viên các đoàn kiểm tra khi được phân công.

- Lưu trữ, củng cố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên, hồ sơ giải quyết công việc về lĩnh vực chính sách lao động, BHXH, QCDC.

 

 

 

 

 

 

  

Chuyên viên:   Đào Công Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị nhân lực

- Điện thoại văn phòng:  02033.618234

- Điện thoại di động: 0888.565.868

- Email:  daoconganh@quangninh.gov.vn

-  Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, đề xuất chính sách về phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, XKLĐ.

- Báo cáo, thống kê về lĩnh vực nguồn lao động và việc làm.

- Giúp Trưởng phòng theo dõi, đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo công tác định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Tham gia thẩm định hồ sơ lĩnh vực Quan hệ lao động, Việc làm khi được phân công.

- Thành viên các đoàn kiểm tra khi được phân công.

- Giải quyết các công việc khác khi được phân công.

 

 

 

 

 

Chuyên viên:   Trần Thị Ngọc Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị nhân lực, Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại văn phòng:  02033.618234

- Điện thoại di động: 0983282386

- Email:  tranthingocanh@quangninh.gov.vn

- Giải quyết các việc về công tác thông tin thị trường lao động, cụ thể: Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chương trình ghi sổ thu thập thông tin về cung, cầu LĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường LĐ; tổng hợp, báo cáo về công tác thông tin thị trường LĐ;

- Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, đề xuất chính sách về phát triển nguồn nhân lực, XKLĐ. Thống kê, tổng hợp tình hình DN, LĐ trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật, theo dõi các văn bản chỉ đạo của Sở, UBND tỉnh.

- Tham gia trực giải quyết công việc tại Trung tâm HCC; thẩm định hồ sơ lĩnh vực: Lao động, QHLĐ, lao động nước ngoài và giải quyết công việc khác khi được phân công.

- Thành viên các đoàn kiểm tra khi được phân công.

- Theo dõi công tác nâng lương, thi đua, khen thưởng của đơn vị. Thực hiện công tác văn thư của đơn vị. Giải quyết các công việc khác khi được phân công.

- Lưu trữ, củng cố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên, hồ sơ giải quyết công việc về lĩnh vực thị trường lao động; công tác thi đua khen thưởng; các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương.

  

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 242
Đã truy cập: 566034