Thanh tra

27/08/2020

 

THANH TRA SỞ

 

* Chức năng, nhiệm vụ: 

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Điều 9 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – TB&XH và Quyết định số 3435/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh với các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

(1). Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

(2). Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

(3). Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

(4). Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật khi được Giám đốc Sở giao.

(5). Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(6). Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn;

(7). Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

Chánh Thanh tra:  

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng:  02033.835669

- Điện thoại di động: 

- Email: 

- Phụ trách chung; thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chánh thanh tra sở theo quy định tại Điều 25 Luật Thanh tra, Điều 14 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ và Điều 9 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – TB&XH;

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng;

- Phụ trách Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - TB&XH; công tác đào tạo, xây dựng lực lượng;

- Trưởng đoàn điều tra TNLĐ; thanh tra, kiểm tra; xác minh giải quyết đơn thư KNTC.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phó chánh Thanh tra phụ trách:  Hoàng Sỹ Hưng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện mỏ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618235

- Điện thoại di động: 0912224987

- Email:   hoangsyhung@quangninh.gov.vn   

Phụ trách chung; thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chánh thanh tra Sở theo quy định tại Điều 25 Luật Thanh tra, Điều 14 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ và Điều 9 Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – TB&XH.

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng.

- Quyết định thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thành lập đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra; giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức xác minh nội dung Khiếu nại, Tố cáo, kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý, giải quyết Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở khi được giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về Khiếu nại, tố cáo.

- Phụ trách triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở.

- Trưởng đoàn điều tra Tai nạn lao động cấp tỉnh; thanh tra, kiểm tra; xác minh giải quyết đơn thư KNTC. 

- Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu để làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh và các cơ quan khác theo kế hoạch hằng năm.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó chánh Thanh tra:   Phạm Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.834614

- Điện thoại di động: 0912786739

- Email: phamthihien.sldtbxh@quangninh.gov.vn

- Phụ trách thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành về: pháp luật lao động; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Dạy nghề; Người có công; Bảo trợ xã hội; giảm nghèo; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới.

- Chỉ đạo công tác tổng hợp chế độ báo cáo theo định kỳ; chỉ đạo công tác theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tổng hợp báo cáo thực hiện kiến nghị cử tri.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng.

- Trưởng các đoàn Thanh tra kiểm tra, xác minh giải quyết đơn thư KNTC.

- Phụ trách công tác tiếp công dân; xử lý, giải quyết đơn thư.

- Phụ trách: công tác thi đua khen thưởng, chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức thanh tra; quản lý hồ sơ các cuộc thanh tra, kiểm tra.

- Chủ trì tham mưu, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu để làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, HĐNĐ, UBND tỉnh và các cơ quan khác theo kế hoạch hằng năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra viên:   Hoàng Mạnh Tùng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư Khai thác mỏ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618723

- Điện thoại di động: 0967636006

- Email:   hoangmanhtung@quangninh.gov.vn

- Thực hiện thường trực tiếp công dân; thường trực đường dây nóng của Sở;

- Tham gia các hoạt động của Chương trình quốc gia AT-VSLĐ; Tháng hành động về AT-VSLĐ; Công tác thi đua khen thưởng về AT-VSLĐ đối với doanh nghiệp, cơ sở SXKD.

- Thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính; quy trình quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; triển khai phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; Phụ trách tiến bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin trong phòng;

- Trưởng Đoàn điều tra TNLĐ; Đoàn thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư KNTC khi được phân công.

- Tham gia tổng hợp, báo cáo công tác tiếp công dân; tổng hợp, cập nhật thông tin về các doanh nghiệp, cơ sở SXKD, các trường, cơ sở dạy nghề, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định thiết bị nghiêm ngặt trên địa bàn tỉnh. Cập nhật các văn bản mới có liên quan đến các lĩnh vực lao động, người có công, xã hội. Tuyên truyền về các hoạt động của Thanh tra Sở trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

 

 

 

 

 

Thanh tra viên:   Nguyễn Mạnh Cường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa mỏ

- Điện thoại văn phòng:  02033.618723

- Điện thoại di động: 0904630207

- Email: nguyenmanhcuong.sldtbxh@quangninh.gov.vn 

- Tham mưu, triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ bao gồm: Các hoạt động của Chương trình quốc gia về AT-VSLĐ; Tháng hành động về AT-VSLĐ trên địa bàn tỉnh hằng năm; công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ; Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ với Bộ Lao động – TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình hình TNLĐ, AT-VSLĐ theo quy định.

- Quản lý, theo dõi TTHC về: đăng ký thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa.

- Quản lý hồ sơ các vụ TNLĐ; Tổng hợp, theo dõi công tác huấn luyện an toàn trên địa bàn tỉnh; công tác thi đua khen thưởng của phòng theo quy định.

- Trưởng Đoàn điều tra TNLĐ; Đoàn thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư KNTC khi được phân công.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

 

 

 

 

 

Thanh tra viên chính:   Nguyễn Văn Hòa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618723

- Điện thoại di động: 0916699500

- Email:  nguyenvanhoa@quangninh.gov.vn

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động (AT- VSLĐ) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn và hằng năm.

- Chủ trì tham mưu triển khai Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Triển khai việc hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ từ quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) và các hoạt động từ nguồn quỹ quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN.

- Phụ trách việc phối hợp với các Sở, Ban, Ngành về các nội dung: khai thác vật liệu xây dựng; tài nguyên, môi trường; phòng chống cháy nổ; vật liệu nổ công nghiệp. Tham gia ý kiến vào các thiết kế, dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

- Trưởng Đoàn điều tra TNLĐ; Đoàn thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư KNTC khi được phân công.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

 

  

 

 

 

 

Thanh tra viên:   Nguyễn Thị Thu Huyền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.834614

- Điện thoại di động: 0985830503

- Email: nguyenthithuhuyen.sldtbxh@quangninh.gov.vn   

- Phụ trách công tác tham mưu, đề xuất xử lý, giải quyết đơn thư; tham gia thường trực tiếp công dân trong trường hợp đ/c Hoàng Mạnh Tùng đi công tác hoặc nghỉ việc riêng;

- Theo dõi, tổng hợp: báo cáo định kỳ theo quy định; kết quả thực hiện kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; kết quả thực hiện kiến nghị cử tri; việc quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp; công tác xử lý vi phạm hành chính; kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện nhân quyền; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; việc thực hiện các chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên theo quy định.

- Phối hợp tham gia triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình quốc gia ATLĐ-VSLĐ; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động của Chương trình quốc gia ATLĐ-VSLĐ.

- Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra; xác minh giải quyết đơn thư KNTC khi được phân công.

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ giải quyết đơn thư, thanh tra, kiểm tra; chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức thanh tra; theo dõi, xây dựng, bổ sung Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

 

  

 

Chuyên viên:   Phạm Hồng Hải

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033.618235

- Điện thoại di động: 0981988256

- Email: phamhonghai@quangninh.gov.vn   

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai và chế độ báo cáo về công tác Phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tham gia triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ bao gồm: Các hoạt động của Chương trình quốc gia về ATLĐ-VSLĐ; triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo các hoạt động Tháng hành động về AT-VSLĐ hằng năm trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, huấn luyện AT-VSLĐ.

- Tham gia các Đoàn điều tra TNLĐ; Đoàn thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư KNTC.

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 337
Đã truy cập: 645143