Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng

20/12/2019

VĂN PHÒNG SỞ

ĐT: 0203.3835665; Fax: 02033.835084

Email:  sldtbvxh@quangninh.gov.vn  

 

 * Chức năng, nhiệm vụ:  Thực hiện chức năng tham mưu, thông tin tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; quản lý công tác hành chính quản trị, quản lý tài sản của Sở. Là thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan và của ngành; làm công tác tổ chức cơ quan Văn phòng Sở; Phối hợp và đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

 

 

 

  

Chánh Văn phòng: Vũ Thị Thục

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  0203.3834201

- Điện thoại di động: 0984232128

- Email: vuyenthuc@quangninh.gov.vn

 

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

- Trực tiếp tham mưu và thực hiện các nội dung về công tác tổ chức bộ máy cán bộ và biên chế; triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về tổ chức, bộ máy, cán bộ; Đề án vị trí việc làm; đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Sở.

- Thường trực Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật.

- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và điều phối các mặt hoạt động chung của Văn phòng.

 

  

  

 

 

 Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Lan Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật LLNN; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  0203.3634821

- Điện thoại di động: 0914829298

- Email: doanthilananh@quangninh.gov.vn

- Phụ trách các lĩnh vực: công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại Văn phòng Sở. Phụ trách việc hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trực thuộc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; theo dõi việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về “nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh. Phụ trách theo dõi việc thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan Sở, công tác Thi đua - Khen thưởng của Sở.

- Thường trực: Hội đồng sáng kiến; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Thư ký Ban chỉ đạo ISO của Sở, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở; Thường trực Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và phối kết hợp trong quá trình giải quyết công việc của công chức, người lao động Văn phòng theo lĩnh vực được phân công.

 

 

  

 

 Phó Chánh Văn phòng:  Đỗ Thị Vũ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033. 638698

- Điện thoại di động: 0936909750

- Email: dothivu@quangninh.gov.vn

- Phụ trách công tác hành chính - quản trị, văn thư, lưu trữ của Sở.

- Chỉ đạo tham mưu về công tác xây dựng cơ bản của Sở.

- Phối hợp thực hiện một số công việc khác của Văn phòng.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành Tổ Lái xe và Tổ Hành chính.

 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Thanh Thủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán Doanh nghiệp

- Trình độ LLCT: Tương đương Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033. 638698

- Điện thoại di động: 01282236669

- Email:  tranthithanhthuy@quangninh.gov.vn

- Làm thủ quỹ, thủ kho, theo dõi và quản lý tài sản. Đề xuất các văn bản thuộc phạm vi hành chính theo yêu cầu của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng.

- Trực tiếp tham mưu giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CBCC cơ quan Sở.

- Tham gia thực hiện công tác văn thư của Sở.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

 

  

 

 

 Chuyên viên: Hà Việt Dũng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

- Điện thoại văn phòng:  02033. 634821

- Điện thoại di động: 0912881299

- Email:  havietdung@quangninh.gov.vn

- Theo dõi, tổng hợp và tham mưu một số nội dung về tổ chức, bộ máy, cán bộ và biên chế. Tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách (nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, các loại phụ cấp,…) cho CB,CC,VC,NLĐ của Sở. Tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của ngành.

- Quản lý hồ sơ công chức, người lao động của Sở (các thành phần tài liệu, văn bằng, chứng chỉ và các bản đánh giá công chức hằng năm). Định kỳ cập nhật, lưu giữ các quyết định, chứng chỉ liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn bắt buộc của cán bộ, công chức và văn bằng đào tạo bổ sung của cán bộ, công chức cơ quan Sở.

- Tham mưu việc thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập: Làm nhiệm vụ lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan (trước ngày 30 tháng 11 hằng năm). Trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra, sao lục, gửi, lưu, quản lý Bản kê khai theo quy định.

- Tham mưu triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin, quản trị cổng thông tin điện tử của Sở. Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các phòng nghiệp vụ, công chức, người lao động lưu trữ, quản lý văn bản và lập hồ sơ công việc một cửa điện tử, số hóa tài liệu trên phần mềm Chính quyền điện tử.

- Phối hợp tham mưu triển khai giai đoạn chuẩn bị của dự án "Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh" thuộc Đề án Triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Đức Thắng

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý dự án

- Điện thoại văn phòng:  0203.3836563

- Điện thoại di động: 0987 397 898

- Email: nguyenducthang@quangninh.gov.vn 

- Tham mưu công tác tổng hợp, báo cáo thường xuyên (báo cáo kết quả công tác của ngành tháng, quý, năm gửi UBND tỉnh; báo cáo kết quả của ngành phục vụ họp giao ban Sở thường kỳ, sơ kết, tổng kết; báo cáo tình hình nhân dân, công tác dân vận; báo cáo Tết). Đôn đốc thực hiện Chương trình phối hợp của Sở với các ngành, hội, đoàn thể tỉnh.

- Tổng hợp xây dựng lịch công tác hằng tháng của Lãnh đạo Sở (trong đó có lịch tiếp công dân); chương trình công tác hằng năm của Sở; báo cáo tháng của Văn phòng

- Phối hợp với Phòng KH-TC xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 05 năm.

- Trực tiếp tham mưu về chuyên môn kỹ thuật công tác xây dựng cơ bản của Sở; Tổng hợp, báo cáo về công tác xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ của Văn phòng.

- Tham mưu triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án "Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh" thuộc Đề án Triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

 

 

 

  

Chuyên viên: Lê Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

- Điện thoại văn phòng:  02033. 634821

- Điện thoại di động: 

- Email:  lethutrang@quangninh.gov.vn  

- Tham gia thực hiện công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại Văn phòng Sở;

- Công tác Thi đua - Khen thưởng của Sở; tổng hợp theo dõi việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về “nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh; tổng hợp kết quả theo dõi việc thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan Sở. 

- Tổng hợp các báo cáo chuyên đề khác theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

- Thực hiện việc đôn đốc, đăng tin bài lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

 

 

 

  

Văn thư­ và l­ưu trữ:  Nguyễn Thị Thu Huệ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

- Điện thoại văn phòng:  02033.835665

- Điện thoại di động: 0968556828

- Email:  nguyenthithuhue@quangninh.gov.vn

- Trực tiếp làm Văn thư - Lưu trữ, phô tô in ấn tài liệu, báo chí.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 249
Đã truy cập: 566041