Phòng Binh Đẳng giới

04/08/2017

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng:  Lê Thị Hồng Thái 

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Công tác xã hội, Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033. 635018

- Điện thoại di động: 0915598989

- Email: lethihongthai@quangninh.gov.vn

- Lãnh đạo, chỉ đạo công việc của phòng, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về việc điều hành, phân công công việc, bố trí cán bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, công việc được giao.

- Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng kế hoạch giai đoạn, hằng năm và phân khai các nguồn kinh phí hoạt động; phụ trách công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Phòng và cán bộ làm công tác bình đẳng giới của các Sở, ngành, đoàn thể và địa phương, công tác kiểm tra giám sát, công tác thi đua, khen thưởng;

- Thường trực Tổ thư ký Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

- Thực hiện công tác đối ngoại, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan của Sở; phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, ban chuyên môn liên quan thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Vụ Bình đẳng giới.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng:  Nguyễn Thị Hải Yến

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  02033. 635158

- Điện thoại di động: 0915049370

- Email: 

Phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể:   

- Phụ trách công tác truyền thông, giáo dục phổ biến pháp luật, theo dõi đánh giá việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi, đánh giá, đề xuất để thực hiện hiệu quả: Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’’; Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới“; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 23/7/2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’’; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới’’ và Công văn số 1864/UBND-VX2 ngày 29/3/2018; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 20/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 5749/KH-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới; Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh.

- Hướng dẫn các sở ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác BĐG và hoạt động VSTBCPN.

- Xây dựng tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn các sở ngành, địa phương, đơn vị thực hiện.

- Tham mưu phối hợp triển khai, thực hiện hoạt động BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành than và trong doanh nghiệp; công tác tập huấn, tuyên truyền tại các doanh nghiệp và các tin bài phản ánh về hoạt động của các doanh nghiệp trong công tác BĐG và VSTBCPN.

- Xây dựng, hướng dẫn triển khai hoạt động mô hình Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới.     

- Phụ trách công tác cập nhật thông tin dữ liệu, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bình đẳng giới.

- Giám sát, đôn đốc, nhắc nhở CBCC của Phòng thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan.

- Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng và được ủy quyền.

- Thực hiện các công việc phát sinh, đột xuất theo sự phân công của Trưởng phòng.

   

 

 

 

 

 

 

 

    

Chuyên viên: Hà Phương Thảo

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Điện thoại văn phòng: 02033. 635158

- Điện thoại di động: 0982320874

- Email:  haphuongthao@quangninh.gov.vn  

- Triển khai, thực hiện các nội dung, hoạt động của Ban VSTBCPN tỉnh.

- Tham mưu và theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của ngành thuộc Đề án “ Hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Tham mưu các hoạt động tập huấn, kiểm tra, giám sát; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả hoạt động các Mô hình thuộc khu vực Miền Đông (Vân Đồn, Cô Tô, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái)

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng; công tác phối hợp với các cơ quan đoàn thể tỉnh (Hội LHPN, LĐLĐ tỉnh…).

- Cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và cập nhật thường xuyên vào phần mềm “Thành phố thông minh” của Sở; theo dõi, thống kê dữ liệu về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh và cập nhật định kỳ 6 tháng, 1 năm vào phần mềm “Thành phố thông minh” của Sở (Bao gồm cả theo dõi số lượng, đơn vị, địa phương được tuyên truyền, tập huấn; in ấn, xuất bản, phân bổ cấp phát, lưu trữ tài liệu nghiệp vụ, các sản phẩm truyền thông của phòng).     

- Tham gia công tác tuyên truyền tại một số đơn vị, địa phương.

- Thực hiện các công việc phát sinh, đột xuất theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 533
Đã truy cập: 647582