Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
926/LĐTBXH-VP 21/03/2020 V/v tham gia dự thảo kịch bản ứng phó trong trường hợp cách ly cấp huyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 926.signed.signed.signed.signed.pdf
927/LĐTBXH-VP 21/03/2020 V/v phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 927.signed.signed.pdf
895/LĐTBXH-VP 19/03/2020 V/v tham gia dự thảo sửa đổi quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 895.signed (1).signed.signed.pdf
872/LĐTBXH-VP 18/03/2020 V/v tham gia dự thảo phương án phong tỏa, cách ly một địa phương cấp huyện để phòng, chống dịch Covid-19 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 872.signed.signed.pdf
663/LĐTBXH-VP 06/03/2020 V/v tham gia nội dung giao ước thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 663.signed.signed.signed.signed.pdf
21/TB-LĐTBXH 04/03/2020 Thông báo Chương trình công tác của Lãnh đạo Sở tháng 3/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 21.signed.pdf
19/TB-LĐTBXH 27/02/2020 Giới thiệu con dấu, chức danh và chữ ký công chức ký phê duyệt kết quả thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 19.signed.pdf
501/LĐTBXH-VP 25/02/2020 V/v đăng ký "Cơ quan, đơn vị văn hoá" năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 501.signed.pdf
510/LĐTBXH-VP 25/02/2020 V/v thông báo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 510.signed.pdf
36/BC-LĐTBXH 25/02/2020 Báo cáo cổng thông tin điện tử thành phần tháng 2/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 36.signed.signed.signed.signed.pdf
478/LĐTBXH-VP 24/02/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước ngành lao động, thương binh và xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 478.signed.pdf
420/LĐTBXH-VP 19/02/2020 V/v tham gia dự thảo lần 3 Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 420.signed (1).signed.signed.signed.pdf
425/LĐTBXH-VP 19/02/2020 V/v tham gia dự thảo quy chế tạm thời vận hành thí điểm hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 425.signed.signed.signed.signed.pdf
436/LĐTBXH-VP 14/02/2020 V/v tham gia vào Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 346.signed.pdf
336/LĐTBXH-VP 13/02/2020 V/v cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội và đăng ký nhu cầu đề nghị facebook cấp dấu tích xanh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 336.signed.signed.signed.signed.pdf
303/LĐTBXH-VP 12/02/2020 V/v đăng ký giao ước thi đua năm 2020 (gửi Bộ Lao động - TB&XH) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 303.signed.signed.pdf
310/LĐTBXH-VP 12/02/2020 V/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác số 3 theo Quyết định số 348/QĐ-UBND Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 310.signed.pdf
319/LĐTBXH-VP 12/02/2020 V/v tham gia vào dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động Khối thi đua VHXH, Bảng chấm điểm thi đua; cung cấp thông tin cán bộ đầu mối làm công tác thi đua khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 319.signed.signed.signed.signed.pdf
281/TTr-LĐTBXH 11/02/2020 Tờ trình v/v đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TTr 281.signed.pdf
265/LĐTBXH-LĐTL 10/02/2020 V/v đề xuất nội dung thông tin tuyên truyền vào kế hoạch hợp tác truyền thông năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
cv265-BC-Cuc Viec lam (10.2).signed.signed.signed.signed.signed.pdf
183/LĐTBXH-VP 04/02/2020 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Quảng Ninh trên các thiết bị di động thông minh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 183.signed.signed.pdf
198/LĐTBXH-VP 04/02/2020 V/v thông báo mã số định danh phục vụ việc gửi và nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 198.signed.signed.pdf
20/BC-LĐTBXH 30/01/2020 Báo cáo hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phần tháng 01/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 20.signed.signed.pdf
138/LĐTBXH-VP 21/01/2020 V/v tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 138.signed.pdf
145/LĐTBXH-VP 21/01/2020 V/v tham gia dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy định trách nhiệm việc tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 145.signed.signed.pdf
123/LĐTBXH-VP 20/01/2020 V/v tham gia ý kiến ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 123.signed.signed.pdf
05/BC-CS 15/01/2020 Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Sở Lao động – TB&XH phục vụ Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức và người lao động năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 05.1.PDF
12/BC-LĐTBXH 15/01/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 12.signed.signed.pdf
98/LĐTBXH-VP 15/01/2020 V/v tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 98.signed.signed.pdf
77/LĐTBXH-VP 13/01/2020 V/v triệu tập Hội nghị đại biểu CBCCVCLĐ năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 77.signed.signed.pdf
03/BC-CĐ 10/01/2020 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 03.PDF
02/BC-CĐ 10/01/2020 Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, góp ý sửa đổi bổ sung các quy chế của cơ quan phục vụ Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động khối Văn phòng Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 02.PDF
03/TB-LĐTBXH 06/01/2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TB 03.signed.pdf
290/BC-LĐTBXH 31/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 290.signed.signed.pdf
2995/LĐTBXH-VP 30/12/2019 V/v cung cấp thông tin thực hiện chính sách, pháp luật để xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 2995.signed.signed.pdf
40/BC-LĐTBXH 25/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện cổng thông tin thành phần năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 283.signed.signed.pdf
279/BC-LĐTBXH 23/12/2019 Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 279.signed.signed.signed.signed.signed.signed.pdf
281/BC-LĐTBXH 23/12/2019 Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
BC 281.signed.signed.pdf
2929/TTr-LĐTBXH 20/12/2019 Tờ trình v/v đề nghị xét, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH cho tập thể, cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
TTr 2929.signed.pdf
2935/TTr-LĐTBXH 20/12/2019 Tờ trình v/v đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Lao động - TB&XH về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
To trinh 2935.signed.signed.signed.signed.pdf
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 935
Đã truy cập: 49269538.