Văn phòng

26/02/2018
 

VĂN PHÒNG

   

 

 

Phụ trách Văn phòng : Nguyễn Thị Ngọc Hoa      
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế  
- Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh A 
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3836743 
- Điện thoại di động: 0904282168 
- Email: nguyenthingochoa@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở các mặt hoạt động của Văn phòng, trực tiếp phụ trách và theo dõi các mảng công việc sau:

1. Công tác tổng hợp

Tổng hợp xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả công tác đối ngoại, kế hoạch hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định; 

 2. Công tác pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy chế, quy định của Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành;

Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

- Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác bồi thường của Nhà nước; Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Dự thảo các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.

3. Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở:

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở

- Đầu mối thực hiện rà soát thủ tục hành chính.

4. Công tác Thi đua – khen thưởng:

Tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở;

Thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng sáng kiến của Sở;

5. Công tác hậu cần đối ngoại đoàn ra ( dự trù, thanh quyết toán chi phí);


 

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh      
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Trung, cử nhân kinh tế đối ngoại
 
- Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh A     
 
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3836743 
 
- Điện thoại di động: 0918359683
 
- Email: nguyenthihonghanh@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

           a. Công tác tổ chức, bộ máy:

 b. Công tác quản lý công chức, viên chức, nhân viên

c. Phối hợp với phòng chuyên môn được giao chủ trì xây dựng Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế, quy định thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành;

d. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc phục vụ công tác đón tiếp và làm việc với các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Sở;

e. Công tác hậu cần đối ngoại đoàn vào ( dự trù, thanh quyết toán chi phí);

f. Tham mưu triển khai thực hiện công tác quân sự, dân quân tự vệ; Phòng cháy, chữa cháy; Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế dân chủ của Sở; kỷ luật kỷ cương công chức...

 

 


 

 

Kế toán: Đoàn Thị Anh  
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 
- Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B 
 
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3635012
 
- Điện thoại di động: 0982302688
 
- Email: doanthianh@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

            a. Công tác kế toán:

- Phân bổ thu, chi trong phạm vi ngân sách được giao đảm bảo cho hoạt động của Sở;

- Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi đối với Trung tâm DVĐN;

- Hướng dẫn nghiệp vụ đối với việc lập dự toán và thanh quyết toán các nội dung chi từ nguồn kinh phí được giao của cơ quan theo quy định;

-  Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật, duyệt quyết toán đối với đơn vị trực thuộc;

b. Quản lý tài sản;

c. Tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành.

 


 

Chuyên viên: Vũ Hồng Tùng     
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học
 
- Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B   
 
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3836743 
 
- Điện thoại di động: 0968888245
 
- Email: vuhongtung@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

            - Phụ trách công tác Công nghệ thông tin của Sở, tham mưu các nội dung liên quan đến hạ tầng mạng kỹ thuật, quản trị Cổng thông tin điện tử thành phần.

            - Phân công và điều xe phục vụ công tác hoạt động của Sở đảm bảo hiệu quả, hợp lý theo chương trình hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Sở;

  - Tham mưu triển khai thực hiện công tác quân sự, dân quân tự vệ; Phòng cháy, chữa cháy; Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế dân chủ của Sở...

  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công Lãnh đạo Văn phòng.

 

 

 


 

   Chuyên viên: Nguyễn Thị Thúy Linh
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
   Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
   Điện thoại Văn phòng:  0203.3836.743

   Điệ thoại di động: 0904910790
   Email: nguyenthithuy_linh@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

               a. Công tác tổng hợp

- Tổng hợp xây dựng Chương trình công tác tháng, năm; Báo cáo định kỳ kết quả công tác chuyên môn của Sở; Chương trình, kế hoạch, báo cáo chung của cơ quan;

- Xây dựng các loại báo cáo chuyên đề khác không thuộc lĩnh vực phòng chuyên môn.

b.  Công tác kiểm tra, thanh tra:

 - Kiểm tra, thanh tra hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở;

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

 


 

 

 

Văn thư: Vũ Thị Hiền      
 
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp văn thư lưu trữ
 
- Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Trung A     
 
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3839858 
 
- Điện thoại di động: 0906563688
 
- Email: vuthihien@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

           a. Công tác Văn thư:

- Ban hành văn bản đảm bảo theo quy định về thẩm quyền, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

- Thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến.

- Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và các loại con dấu khác được giao;

- Viết giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan;

b. Thủ quỹ cơ quan: Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định.

c. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công Lãnh đạo Văn phòng.

 

 


 

 

Nhân viên tạp vụ: Phạm Thị Hương 
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ Ngoại ngữ:   
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3836743
- Điện thoại di động: 0934392439

Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện công tác lễ tân, tạp vụ trong cơ quan.

 

 

Lái xe: Nguyễn Mạnh Dũng
- Điện thoại: 0912729139

- Phụ trách lái xe: 14A-012.73

 

 

 

 


 

 

Lái xe: Nguyễn Văn Dũng
- Điện thoại: 0936386366

- Phụ trách lái xe: 14C-6769

 

* Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế Văn phòng Sở:

 

1.1. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện:

a. Công tác tổ chức, bộ máy:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo quyết định, quy định và các văn bản khác về công tác tổ chức bộ máy của Sở;

-  Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở;

- Xây dựng phương án, đề án thành lập, sáp nhập, giải thể, chuyển giao nhiệm vụ; tách nhập các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

b. Công tác quản lý công chức, viên chức, nhân viên

 - Quản lý công chức, viên chức và nhân viên theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

- Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; công tác tuyển dụng, phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, đánh giá, thi đua - khen thưởng (là đơn vị thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở), kỷ luật ... và các chế độ, chính sách khác liên quan đến công chức, viên chức, nhân viên cơ quan theo quy định của pháp luật.

c. Công tác tổng hợp:

- Tổng hợp xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả công tác đối ngoại, kế hoạch hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định; 

- Tổng hợp xây dựng Chương trình công tác tháng, năm; Báo cáo định kỳ kết quả công tác chuyên môn của Sở; Chương trình, kế hoạch, báo cáo chung của cơ quan;

- Xây dựng các loại báo cáo chuyên đề khác không thuộc lĩnh vực phòng chuyên môn.

d. Công tác hành chính – quản trị:

- Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, điều kiện làm việc trong nội bộ Sở theo quy định; Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Sở; Thực hiện kiểm kê tài sản.

- Tham mưu tổ chức thực hiện đảm bảo trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy làm việc của Sở; Quản lý chế độ làm việc, chế độ hội họp, các hội nghị của Sở;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc phục vụ công tác đón tiếp và làm việc với các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Sở;

- Phân công và điều xe phục vụ công tác hoạt động của Sở đảm bảo hiệu quả, hợp lý theo chương trình hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; Làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan;

- Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác hiếu, hỷ, chúc mừng, thăm hỏi ốm đau của Sở theo quy định.

e Công tác Văn thư - Lưu trữ:

- Thực hiện việc ban hành văn bản đảm bảo theo quy định về thẩm quyền, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

- Thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến và hướng dẫn, tổ chức lập hồ sơ công việc, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ của cơ quan theo quy định;

- Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản;

- Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và các loại con dấu khác được giao;

          - Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu; Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử theo quy định và thực hiện thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị;

          - Quản lý, lưu trữ lý lịch hồ sơ công chức, viên chức, nhân viên theo quy định.

f. Công tác cải cách hành chính, quản trị mạng:

-  Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính chung của Sở;  Là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở;

- Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng hành chính nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 theo quy định;

 - Tham mưu tổ chức thực hiện công tác an ninh mạng nội bộ; quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội bộ bao gồm trang thiết bị đầu, cuối, mạng và dữ liệu; Tổ chức khai thác, sử dụng hệ thống mạng tin học để thực hiện yêu cầu tin học hóa trong cơ quan; Tổng hợp, cập nhật thông tin, tin bài trên trang cổng thông tin điện tử thành phần của Sở sau khi Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin thành phần của Sở phê duyệt.

g.  Công tác kiểm tra, thanh tra:

 - Kiểm tra, thanh tra hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở;

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

          - Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

h. Công tác pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy chế, quy định của Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành;

- Phối hợp với phòng chuyên môn được giao chủ trì xây dựng Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế, quy định thuộc lĩnh vực quản lý của Sở, trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng liên quan góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

- Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác bồi thường của Nhà nước; Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan;

- Dự thảo các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.

i. Công tác kế toán:

- Tổ chức phân bổ thu, chi trong phạm vi ngân sách được giao đảm bảo cho hoạt động của Sở;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi đối với đơn vị trực thuộc;

- Hướng dẫn nghiệp vụ đối với việc lập dự toán và thanh quyết toán các nội dung chi từ nguồn kinh phí được giao của cơ quan theo quy định;

-  Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật, duyệt quyết toán đối với đơn vị trực thuộc;

- Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản nhà nước được giao, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí;

- Tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định hiện hành.

k. Công tác hậu cần đối ngoại:

- Lập dự toán kinh phí đoàn vào, đoàn ra theo quy định.

- Tham mưu và thực hiện đặt các dịch vụ hậu cần phục vụ đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đi nước ngoài theo dự toán được phê duyệt;

- Hoàn thiện các chứng từ thanh quyết toán đoàn ra, đoàn vào theo quy định.

m. Tham mưu triển khai thực hiện công tác quân sự, dân quân tự vệ; Phòng cháy, chữa cháy; Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế dân chủ của Sở...

             n. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

        1.2. Biên chế:

           Biên chế Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và nhân viên hợp đồng 68 theo quy định.

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1252
Đã truy cập: 49269855.