Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế

26/02/2018
 

PHÒNG LÃNH SỰ - HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Phụ trách Phòng LS-HTQT: Trịnh Thúy Vân
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại Văn phòng: 0203.3839125
Điện thoại di động: 0912191968

Email: trinhthuyvan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách toàn bộ nhiệm vụ, chức năng của phòng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở các công việc liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của phòng;

- Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn của phòng; Xây dựng kế hoạch, phương pháp, quy trình giải quyết công việc của phòng, phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng và các cán bộ trong phòng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác pháp chế, thanh tra kiểm tra các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo chuyên môn định kỳ hoặc đột xuất theo chức năng nhiệm vụ được giao; Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc lãnh sự phát sinh trên địa bàn tỉnh và công tác bảo hộ công dân người Quảng Ninh ở nước ngoài; Công tác thông tin đối ngoại;

 

Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Thanh Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ, thạc sĩ quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân
Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636
Điện thoại di động: 0904023369

Email: phungthithanhxuan@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

      - Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý công việc chung của phòng; Điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở khi được Trưởng phòng ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng đối với mảng công việc được phân công phụ trách;

      - Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Trưởng phòng chỉ đạo công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác kinh tế đối ngoại; Công tác văn hóa đối ngoại; Công tác phi chính phủ nước ngoài.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Nhinh      
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh 
 
Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Trung B     

 -Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 
Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636
 
Điện thoại di động: 01648281366

- Email: nguyenthithuynhinh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

       - Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý công việc chung của phòng; Điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở khi được Trưởng phòng ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng đối với mảng công việc được phân công phụ trách;

      - Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Trưởng phòng chỉ đạo công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào; Chủ trì, xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng;

      - Chủ trì, xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Hữu Thu
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B   

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636
- Email: nguyenhuuthu@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

       - Thực hiện thủ tục xuất cảnh (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, visa) cho các đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài khi có chỉ đạo bằng văn bản;

- Tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, người nước ngoài có hoạt động trên địa bàn tỉnh và các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức thông tin, tuyền truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tham gia công tác vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư, kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương;

- Đầu mối của Sở phối hợp đánh giá, tổng kết, báo cáo và đề xuất kiến nghị các chính sách, quyết định liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


 

 

Chuyên viên: Ngô Nguyệt Thu 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Hàn
- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636

- Điện thoại di động: 0902135532
- Email: 
ngonguyetthu@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

          - Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước đối với đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, cơ quan đơn vị, địa phương (đoàn ra) và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép người nước ngoài đến làm việc tại các Sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh;

  - Phối hợp với chuyên viên trong phòng và trong Sở làm thủ tục visa, hộ chiếu cho các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh. Tham mưu, thẩm định thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ ABTC cho doanh nhân.

- Chủ trì, tham mưu thực hiện quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương, tham gia cùng đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh (khi có chỉ đạo); xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh;

 - Chủ trì, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


 

 

Chuyên viên: Hoàng Mạnh Hùng 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh
- Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân    
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636 
- Điện thoại di động:  01639826890
- Email: hoanghung@quangninh.gov.vn 

Phân công nhiệm vụ:

         - Tham mưu xây dựng và triển khai các hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tham mưu báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở triển khai quan hệ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp địa phương tại nước ngoài.

- Chủ trì, tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nhiệm vụ ngoại giao văn hóa của tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

 - Chủ trì theo dõi, thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế, khu vực, đặc biệt là các địa phương nước bạn có chung đường biên giới với tỉnh Quảng Ninh; Tham mưu việc cung cấp thông tin của tỉnh cho các cơ quan Ngoại giao, các tổ chức khác của Việt Nam tại nước ngoài; các cơ quan Ngoại giao, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


 

 

Chuyên viên: Bùi Thùy Vân 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ du lịch
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636
- Điện thoại di động: 0914503527
- Email: buithuyvan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:
 
       - Tham mưu xây dựng dự thảo các thỏa thuận hợp tác quốc tế Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các thỏa thuận của tỉnh đã ký kết; xin ý kiến cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh; Thẩm định thỏa thuận quốc tế do các ngành, địa phương khác trình; Hướng dẫn các ngành, địa phương, cơ quan trong tỉnh việc ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế.

 - Chủ trì, tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh; Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hợp tác; hội nhập quốc tế; thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định; Tham mưu thực hiện chức năng quản lý lĩnh vực hoạt động của hội cấp tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 
 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Lĩu 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh
- Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân     
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636

- Điện thoại di động: 0975195419
- Email: tranthiliu@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

       - Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước đối với đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, cơ quan đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh (đoàn vào).

 - Phối hợp với phòng, đơn vị liên quan trong việc tổ chức phục vụ các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh.

 - Thống kê tổng hợp, báo cáo các mảng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.


 

 

* Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế

Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện:

a. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

- Chủ trì tham mưu, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định; Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý, hướng dẫn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định.

- Thực hiện thủ tục xuất cảnh (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, visa) cho các đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài khi có chỉ đạo bằng văn bản.

- Chủ trì tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, người nước ngoài có hoạt động trên địa bàn tỉnh và các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

  b. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tổ chức thông tin, tuyền truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tham gia công tác vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư, kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh làm việc với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài khi có đề nghị;

-  Đầu mối của Sở phối hợp đánh giá, tổng kết, báo cáo và đề xuất kiến nghị các chính sách, quyết định liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương.

         c. Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế:

        - Tham mưu việc tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế theo thẩm quyền quy định.

        - Đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

   d. Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế:

- Chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo, xin ý kiến các cơ quan liên quan đối với các thỏa thuận hợp tác quốc tế Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì;

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các thỏa thuận của tỉnh đã ký kết; xin ý kiến cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh; Thẩm định thỏa thuận quốc tế do các ngành, địa phương khác trình;

- Hướng dẫn các ngành, địa phương, cơ quan trong tỉnh việc ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế.

         e. Công tác hợp tác quốc tế:

- Chủ trì, tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về đối ngoại.

- Chủ trì, tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hợp tác; hội nhập quốc tế; thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

- Làm đầu mối liên hệ với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam để triển khai quan hệ hợp tác của tỉnh.

g. Công tác kinh tế đối ngoại:

- Tham mưu xây dựng và triển khai các hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

-  Là đầu mối của Sở trong việc triển khai quan hệ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

- Hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp địa phương tại nước ngoài.

h. Công tác văn hóa đối ngoại:

- Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nhiệm vụ ngoại giao văn hóa của tỉnh.

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

          i. Công tác thông tin đối ngoại:

Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại:

- Chủ trì theo dõi, thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế, khu vực, đặc biệt là các địa phương nước bạn có chung đường biên giới với tỉnh Quảng Ninh;

- Chủ trì, tham mưu thc hiện quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương, tham gia cùng đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh (khi có chỉ đạo); xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh;

- Tham mưu việc cung cấp thông tin của tỉnh cho các cơ quan Ngoại giao, các tổ chức khác của Việt Nam tại nước ngoài; các cơ quan Ngoại giao, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

         k. Công tác phi chính phủ nước ngoài:

         - Chủ trì, tham mưu thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương;

         - Chủ trì, tham mưu quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

         - Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý các chương trình, dự án, các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại, đúng quy định pháp luật; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

   l. Công tác quản lý Hội:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý lĩnh vực hoạt động của hội cấp tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Thẩm định hồ sơ và tham mưu cho Giám đốc Sở: quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội cấp tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; cho ý kiến bằng văn bản về nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý tham gia các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các hội (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Tổng thư ký, Trưởng ban kiểm tra và tương đương); thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập pháp nhân trực thuộc các tổ chức hội hoạt động trong lĩnh vực ngành quản lý.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hội thuộc Sở quản lý; Theo dõi, giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hội trong việc chấp hành pháp luật và thực hiện Điều lệ hội; Giải quyết các vấn đề phát sinh của các tổ chức hội; Đề xuất biện pháp xử lý đối với vi phạm của tổ chức hội thuộc Sở quản lý.

          m. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào:      

         - Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước đối với đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, cơ quan đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh (đoàn vào).

  - Phối hợp với phòng, đơn vị liên quan trong việc tổ chức phục vụ các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh.

   n. Thống kê tổng hợp, báo cáo các mảng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  o. Chủ trì, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  p. Chủ trì, xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.

  q. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

2.2. Biên chế:

           Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1239
Đã truy cập: 49269855.