Phòng Quản lý Đối ngoại và Biên giới lãnh thổ

16/08/2023
 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐỐI NGOẠI VÀ BIÊN GIỚI LÃNH THỔ

 

Trưởng phòng: Trịnh Thúy Vân
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại Văn phòng: 0203.3839125
Điện thoại di động: 0912191968

Email: trinhthuyvan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách toàn bộ nhiệm vụ, chức năng của phòng và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về các mảng công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ các Thủ tục hành chính do đồng chí Phó Trưởng phòng được Sở giao nhiệm vụ giải quyết tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh);

- Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn của phòng; Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng và chuyên viên trong phòng;

- Công tác quản lý biên giới: Báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBDN tỉnh, Bộ Ngoại giao; tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định);

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…)

 

Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Thanh Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ, thạc sĩ quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân
Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636
Điện thoại di động: 0904023369

Email: phungthithanhxuan@quangninh.gov.vn

 Phân công nhiệm vụ:

- Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền giải quyết TTHC của Sở; trả kết quả các thủ tục hành chính liên quan theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh; quản lý theo dõi, tổng hợp báo cáo, rà soát các TTHC;

- Công tác Hội thảo quốc tế

+ Tham mưu thực hiện QLNN về hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương; Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;  Phối hợp việc xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức sự kiện đối ngoại, Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp tỉnh do Sở được giao chủ trì tham mưu tổ chức;

+ Thẩm định trình cấp có thẩm quyền đối với hội nghị, hội thảo của khối đảng, đoàn thể.

- Tham mưu xây dựng dự thảo VBQPPL liên quan đến nhiệm vụ được giao; Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu; Thực hiện báo cáo theo mảng lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Nhinh      
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh 
 
Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Trung B     

 -Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 
Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636
 
Điện thoại di động: 01648281366

- Email: nguyenthithuynhinh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách toàn bộ nhiệm vụ, chức năng của phòng và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về các mảng công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ các Thủ tục hành chính do đồng chí Phó Trưởng phòng được Sở giao nhiệm vụ giải quyết tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh)  khi Trưởng phòng uỷ quyền hoặc đi vắng;

- Công tác đoàn ra:

+ Tham mưu thực hiện QLNN đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; 

+ Thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cho phép các trường hợp đi nước ngoài về việc riêng thuộc nhiệm vụ của Sở (trừ các trường hợp thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh);

+ Tham mưu thực hiện chức năng QLNN về hoạt động xuất nhập cảnh của CCVC,NV thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý, hướng dẫn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định; thực hiện thủ tục xuất cảnh (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, visa) cho các đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài khi có chỉ đạo bằng văn bản. Quản lý hộ chiếu công vụ của công chức của Sở theo quy định;

Công tác thỏa thuận quốc tế:

+ Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền cho phép việc ký kết thoả thuận quốc tế của tỉnh, sở, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc. Tham mưu triển khai thực hiện các thỏa thuận đã ký theo pháp luật thỏa thuận quốc tế;

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết của các sở, ngành, địa phương. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;

+ Tổng hợp, báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương;

- Công tác biên giới lãnh thổ: 

+ Tham mưu các nội dung liên quan đến Khu kinh tế cửa khẩu, Khu hợp tác qua biên giới, hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến về biên giới lãnh thổ quốc gia; các văn kiện pháp lý về biên giới, lãnh thổ, biển, đảo và các thỏa thuận có liên quan;

- Tham mưu xây dựng dự thảo VBQPPL liên quan đến nhiệm vụ được giao; Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu; Thực hiện báo cáo theo mảng lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).

 

Chuyên viên: Nguyễn Văn Tụ
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành QTKD
-  Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
-  Điện thoại Văn phòng:  0203.3633636
-  Điện thoại di động: 0913322631
-  Email: nguyenvantu_sngv@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

 - Tham mưu thực hiện chức năng QLNN về công tác biên giới lãnh thổ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và bộ, ngành liên quan;

- Tham mưu thực hiện các văn kiện pháp lý, điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các thỏa thuận có liên quan; các vụ việc, sự kiện phát sinh trên biên giới đất liền, trên biển thuộc địa bàn tỉnh;

- Tham mưu quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới (đường biên, cột mốc) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Tham mưu công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng các cột mốc giới, hạng mục công trình biên giới theo Hiệp định đã ký;

- Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức khảo sát đơn phương, song phương đường biên giới, mốc quốc giới, cồn, bãi, sông, suối biên giới thuộc địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức Hội đàm/đàm phán với Trung Quốc để triển khai đầu tư xây dựng các công trình biên giới, các sự kiện liên quan đến biên giới trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu giúp việc cho Văn phòng Thường trực BCĐ công tác biên giới tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo;

- Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo tọa đàm, sơ kết, tổng kết công tác của BCĐ công tác biên giới tỉnh;

- Tham mưu xây dựng dự thảo VBQPPL liên quan đến nhiệm vụ được giao; Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu; Thực hiện báo cáo theo mảng lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).

 

Chuyên viên: Ngô Nguyệt Thu 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Hàn
- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636

- Điện thoại di động: 0902135532
- Email: 
ngonguyetthu@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Công tác  đoàn vào: Tham mưu công tác quản lý đoàn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; Thẩm định các kế hoạch, đề án đoàn vào của các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định;

- Tham mưu, hướng dẫn, quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí trên địa bản tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp tham mưu thực hiện chức năng QLNN về thông tin đối ngoại;

- Công tác phi chính phủ nước ngoài (viết tắt là PCPNN):

+ Tham mưu thực hiện QLNN đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức PCPNN tại tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức PCPNN tại tỉnh;

+ Phối hợp quản lý các hoạt động quan hệ hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức PCPNN của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức PCPNN;

+ Phối hợp thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức của các tổ chức PCPNN đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại;

- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài (viết tắt là NVNONN):

+ Tham mưu thực hiện QLNN về công tác NVNONN, chủ trì tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch và chương trình đối với NVNONN tại địa phương;

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NVNONN; tham gia vận động, hướng dẫn và hỗ trợ NVNONN và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương;

+ Tham mưu trình UBND tỉnh cho phép sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh làm việc với tổ chức, cá nhân là NVNONN khi có đề nghị;

- Tham mưu xây dựng dự thảo VBQPPL liên quan đến nhiệm vụ được giao; Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu; Thực hiện báo cáo theo mảng lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).


 

 

Chuyên viên: Trần Thị Lĩu 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh
- Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân     
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3633636

- Điện thoại di động: 0975195419
- Email: tranthiliu@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Công tác lãnh sự: 

+ Tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương; người nước ngoài có hoạt động trên địa bàn tỉnh và các vụ việc có yếu tố nước ngoài;

+ Là đầu mối trao đổi với Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để giải quyết các vụ việc lãnh sự thông thường, ít phức tạp trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Ngoại giao tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, chính sách về hoạt động di cư ra nước ngoài của công dân tại địa phương;

- Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp cho ý kiến và quản lý đối với hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trên địa bàn tỉnh do người có thẩm quyền khác cho phép;

- Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác nhân quyền; công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán;

- Tham mưu xây dựng dự thảo VBQPPL liên quan đến nhiệm vụ được giao; Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu; Thực hiện báo cáo theo mảng lĩnh vực được phân công;

- Tổng báo cáo chung của phòng phục vụ báo cáo định kỳ của cơ quan; Là đầu mối của phòng giao nộp hồ sơ cho Văn phòng Sở (hàng năm hoặc đột xuất) theo quy định;

- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế

a) Thực hiện các nhiệm vụ chung của Sở.

b) Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Tham mưu thực hiện chức năng QLNN về hoạt động xuất nhập cảnh của CCVC,NV thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý, hướng dẫn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định; thực hiện thủ tục xuất cảnh (hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, visa) cho các đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài khi có chỉ đạo bằng văn bản.

- Tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, người nước ngoài có hoạt động trên địa bàn tỉnh và các vụ việc có yếu tố nước ngoài.

- Là đầu mối trao đổi với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để giải quyết các vụ việc lãnh sự thông thường, ít phức tạp trên địa bàn theo uỷ quyền của UBND tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Ngoại giao tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, chính sách về hoạt động di cư ra nước ngoài của công dân tại địa phương.

c) Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

- Tham mưu thực hiện QLNN đối với các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh và các đoàn quốc tế, tổ chức, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài đến thăm làm việc (đoàn vào) với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

- Thẩm định các kế hoạch, đề án đoàn ra/đoàn vào của các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định; theo dõi, thống kê tổng hợp báo cáo đoàn ra/đoàn vào thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cho phép các trường hợp đi nước ngoài về việc riêng thuộc nhiệm vụ của Sở.

d) Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền giải quyết TTHC của Sở; trả kết quả các thủ tục hành chính liên quan theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh; quản lý theo dõi, tổng hợp báo cáo, rà soát các TTHC.

đ) Công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; hoạt động báo chí nước ngoài

- Tham mưu thực hiện QLNN về hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp cho ý kiến và quản lý đối với hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trên địa bàn tỉnh do người có thẩm quyền khác cho phép.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế. Phối hợp việc xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức sự kiện đối ngoại, Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp tỉnh do Sở được giao chủ trì tham mưu tổ chức.

- Báo cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đình chỉ việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng năm trình UBND tỉnh gửi Bộ Ngoại giao về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương.

- Tham mưu, hướng dẫn, quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí trên địa bản tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp tham mưu thực hiện chức năng QLNN về thông tin đối ngoại.

e) Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

- Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền cho phép (về nội dung) việc ký kết thoả thuận quốc tế của tỉnh, sở, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc. Tham mưu triển khai thực hiện các thỏa thuận đã ký theo pháp luật thỏa thuận quốc tế.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết của các sở, ngành, địa phương. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

           - Tổng hợp, báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

g) Công tác quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia                                    

- Tham mưu thực hiện chức năng QLNN về công tác biên giới lãnh thổ tại địa phương theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và bộ, ngành liên quan.

- Tham mưu thực hiện các văn kiện pháp lý, điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các thỏa thuận có liên quan; các vụ việc, sự kiện phát sinh trên biên giới đất liền, trên biển thuộc địa bàn tỉnh.

- Tham mưu giúp việc cho Văn phòng Thường trực BCĐ công tác biên giới tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo tọa đàm, sơ kết, tổng kết công tác của BCĐ công tác biên giới tỉnh.

- Tham mưu quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới (đường biên, cột mốc) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Tham mưu công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng các cột mốc giới, hạng mục công trình biên giới theo Hiệp định đã ký.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức khảo sát đơn phương, song phương đường biên giới, mốc quốc giới, cồn, bãi, sông, suối biên giới thuộc địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức Hội đàm/đàm phán với Trung Quốc để triển khai đầu tư xây dựng các công trình biên giới, các sự kiện liên quan đến biên giới trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến về biên giới lãnh thổ quốc gia; các văn kiện pháp lý về biên giới, lãnh thổ, biển, đảo và các thỏa thuận có liên quan.

- Phối hợp với các sở, ngành tham mưu các vấn đề liên quan đến cửa khẩu, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu hợp tác qua biên giới thuộc địa bàn tỉnh, hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng.

h) Các nhiệm vụ chuyên môn khác

* Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

- Tham mưu thực hiện QLNN về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (viết tắt là NVNONN), chủ trì tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch và chương trình đối với NVNONN tại địa phương.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NVNONN; tham gia vận động, hướng dẫn và hỗ trợ NVNONN và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương.

- Định kỳ tổng kết, thống kê số lượng NVNONN của địa phương, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến NVNONN và thân nhân của họ tại địa phương, tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

- Tham mưu trình UBND tỉnh cho phép sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh làm việc với tổ chức, cá nhân là NVNONN khi có đề nghị.

* Công tác phi chính phủ nước ngoài

- Tham mưu thực hiện QLNN đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (viết tắt là PCPNN) tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức PCPNN tại tỉnh; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác PCPNN theo quy định.

- Phối hợp quản lý các hoạt động quan hệ hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức PCPNN của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức PCPNN.

- Phối hợp thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức của các tổ chức PCPNN đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại.

- Tuyển dụng, quản lý  người lao động Việt Nam làm việc cho dự án của Tổ chức PCPNN tại địa phương (trường hợp được Bộ Ngoại giao phân cấp, uỷ quyền).

* Tổng hợp, báo cáo

- Tổng hợp các báo cáo chuyên đề theo Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh liên quan đến những lĩnh vực của phòng tham mưu.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo tỉnh (hoặc lãnh đạo Sở) làm việc các cơ quan, tổ chức, địa phương nước ngoài, với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, Thành phố liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

* Tham mưu xây dựng dự thảo VBQPPL liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

* Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở phân công.

k) Biên chế

 Biên chế của phòng gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên và được phân bổ theo quy định.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 193
Đã truy cập: 615940