Quan hệ quốc tế

24/08/2017

PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ


 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Loan

-Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ phát triển quốc tế
- Trình độ Ngoại ngữ: tiếng Anh D, Pháp C, Trung A     
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021 
- Điện thoại di động: 0942443288

- Email: nguyenthuyloan@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Điều hành chung toàn bộ nhiệm vụ của phòng; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về nội dung tham mưu của phòng; đảm bảo công tác tham mưu đúng chức năng, nhiệm vụ và tiến độ thời gian;

- Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn của phòng; Phân công, uỷ quyền cho Phó trưởng phòng và chuyên viên trong phòng (khi đi vắng);

- Phụ trách điều hành trực tiếp mảng Hợp tác quốc tế và Lễ tân đối ngoại đối với Trung Quốc, Lào và các nước trong khu vực châu Á (trừ Hàn Quốc, Nhật Bản), châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và châu Phi;

- Chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ công tác lễ tân đối với Đoàn ra cấp tỉnh và Đoàn vào cấp Bộ trưởng trở lên, các sự kiện đối ngoại của tỉnh (do Sở chủ trì tham mưu thực hiện);

- Đề xuất, xây dựng và tham mưu các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh;

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu;

- Thực hiện công tác biên phiên dịch tiếng Anh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).

 

Phó Trưởng phòng: Ngũ Ánh Lê 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Nhật
- Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân     
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021 
- Điện thoại di động:  0932280880

- Email: nguanhle@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:.

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành mảng Hợp tác quốc tế và Lễ tân đối ngoại đối với Hàn Quốc và Nhật Bản;

- Chịu trách nhiệm tham mưu triển khai, theo dõi, tổng hợp các nội dung liên quan đến Hợp tác quốc tế, Lễ tân đối ngoại và Biên phiên dịch đối với địa bàn Nhật Bản;

- Giúp Trưởng phòng kiểm tra nội dung tham mưu của chuyên viên trước khi trình Trưởng phòng phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại của tỉnh;

- Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cấp sở, ngành trong tỉnh;

- Thực hiện báo cáo chuyên đề theo Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo mảng lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;

- Thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc uỷ quyền;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).

 

 Chuyên viên: Phạm Thị Phương Thảo
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Trung
- Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân    
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021
- Điện thoại di động: 0982286005
Email: phamthiphuongthao@quangninh.gov.vn  

Phân công nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp triển khai các nội dung liên quan đến Hợp tác quốc tế và Lễ tân đối ngoại đối với các nước Trung Đông - Châu Phi;

- Đầu mối tham mưu, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân tại đia phương (tổng hợp, phối hợp, chia sẻ thông tin);

- Thực hiện công tác biên phiên dịch tiếng Trung Quốc;

- Là đầu mối trao đổi thông tin với cơ quan ngoại vụ các địa phương Trung Quốc và chịu trách nhiệm kịp thời báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở những nội dung phụ trách mà phía Bạn trao đổi;

- Thực hiện báo cáo chuyên đề theo Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo mảng lĩnh vực được phân công;

- Tổng báo cáo chung của phòng phục vụ báo cáo định kỳ của cơ quan; Theo dõi, ghi chép và quản lý các văn bản MẬT; Công tác nội vụ của phòng;

- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).

Chuyên viên: Hoàng Mạnh Hùng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tiếng Anh
- Trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân    
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021
- Điện thoại di động:  0398419986
- Email: hoanghung@quangninh.gov.vn 

Phân công nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi triển khai các nội dung liên quan đến Hợp tác quốc tế và Lễ tân đối ngoại đối với Lào và các nước châu Á (ngoài Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc);

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại của tỉnh; Chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo tỉnh (hoặc lãnh đạo Sở) làm việc với các cơ quan, tổ chức, địa phương nước ngoài và cơ quan Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Xây dựng hệ thống hoá cơ sở dữ liệu những lĩnh vực phòng phụ trách;

- Thực hiện báo cáo chuyên đề theo Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo mảng lĩnh vực được phân công;

- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;

- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).

 
 
Chuyên viên: Bùi Thùy Vân 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ du lịch
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021
- Điện thoại di động: 0914503527
 
Phân công nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi triển khai các nội dung liên quan đến Hợp tác quốc tế và Lễ tân đối ngoại đối với Trung Quốc;
- Phối hợp trong công tác thẩm định (về nội dung, hình thức...) trình cấp có thẩm quyền cho phép ký kết Thoả thuận quốc tế cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương; Tham mưu tổ chức ký kết Thoả thuận quốc tế do Sở được giao chủ trì, phối hợp; Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức ký kết Thoả thuận quốc tế; Báo cáo những vấn đề phát sinh trong tổ chức ký kết Thỏa thuận quốc tế tại địa phương;
- Tham mưu tổng hợp, báo cáo công tác hội nhập quốc tế và tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ có liên quan về hội nhập quốc tế của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Sở;
- Thực hiện báo cáo chuyên đề theo Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo mảng lĩnh vực được phân công;
- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;
- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).
 
   
Chuyên viên: Trần Thị Anh Thảo
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại giao
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành
- Điện thoại Văn phòng: 0203.3634.021
- Điện thoại di động:
 
Phân công nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi, tổng hợp triển khai các nội dung liên quan đến Hợp tác quốc tế và Lễ tân đối ngoại đối với Hàn Quốc và các nước châu Âu, châu Mỹ;
- Tham mưu xây dựng, theo dõi triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch và các nhiệm vụ có liên quan về công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại;
- Tham mưu triển khai nhiệm vụ tổ chức các sự kiện đối ngoại, hội nghị, hội thảo quốc tế cấp tỉnh do Sở được giao chủ trì;
- Thực hiện công tác biên phiên dịch tiếng Anh;
- Thực hiện báo cáo chuyên đề theo Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo mảng lĩnh vực được phân công;
- Tham gia các Tổ công tác, Tổ giúp việc (theo chỉ định); Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng phân công;
- Thực hiện nhiệm vụ khác (đào tạo, bồi dưỡng, hội họp, Đảng, đoàn thể…).
 

 

           * Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế:

           

a) Thực hiện các nhiệm vụ chung của Sở.

b) Định hướng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

- Tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân.

 - Tham mưu định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh; xây dựng dự thảo các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp triển khai công tác đối ngoại của tỉnh.

 - Nghiên cứu, tìm hiểu, tham mưu mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Tổng hợp tình hình hợp tác và đề xuất các nội dung trao đổi phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với các đoàn khách nước ngoài.

c) Xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại và tổ chức thực hiện

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổng hợp, xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về công tác đối ngoại của tỉnh.

- Triển khai, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, tham mưu xây dựng các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài.

d) Công tác tổ chức ký kết thoả thuận quốc tế

- Phối hợp thẩm định (về ngôn ngữ, hình thức...) trình cấp có thẩm quyền cho phép về việc ký các bản thoả thuận quốc tế cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương.

 - Tham mưu tổ chức ký kết thoả thuận quốc tế do Sở được giao chủ trì, phối hợp hoặc các cơ quan liên quan khi có đề nghị.

 - Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương việc tổ chức ký kết thoả thuận quốc tế. Báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong tổ chức ký kết thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

đ) Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cấp tỉnh

Tham mưu tổ chức các sự kiện đối ngoại, Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp tỉnh do Sở được giao chủ trì tham mưu tổ chức.

e) Lễ tân đối ngoại, biên - phiên dịch

- Tham mưu công tác lễ tân đối ngoại. Đề xuất, xây dựng và tham mưu các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh;

- Chủ trì tham mưu tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc (đoàn vào) với lãnh đạo tỉnh, sự kiện đối ngoại của tỉnh; Tổ chức triển khai các đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra) của lãnh đạo tỉnh do Sở được giao chủ trì. Xây dựng chương trình, kế hoạch đón tiếp, kịch bản lễ tân, chủ trì công tác lễ tân và phối hợp trong công tác hậu cần phục vụ.

- Làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, tổ chức các đoàn ra theo quy định. Đầu mối liên hệ, trao đổi với các cơ quan, tổ chức đại diện của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại vụ các địa phương, đối tác nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh để tham mưu cho Sở trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ phiên dịch một số ngoại ngữ theo yêu cầu phục vụ lãnh đạo tỉnh đón tiếp, làm việc với đoàn khách quốc tế; biên dịch công hàm, thư trao đổi, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn của Sở; làm đầu mối liên hệ việc thuê phiên dịch theo yêu cầu của tỉnh.

g) Các nhiệm vụ chuyên môn khác

* Công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa

- Tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch hành động về đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội và Chiến lược ngoại giao văn hoá từng thời kỳ.

- Tham mưu hợp tác với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người, văn hoá của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp địa phương tại nước ngoài; Tham mưu cho tỉnh phối hợp tổ chức sự kiện ngoại giao văn hóa tại địa phương.

- Phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho UBND cấp tỉnh về công tác xây dựng, đệ trình UNESCO công nhận các loại hình danh hiệu văn hoá thế giới cũng như trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình danh hiệu này.

* Công tác thông tin đối ngoại

- Tham mưu triển khai nhiệm vụ thành viên của Ban Chỉ đạo của tỉnh về Thông tin đối ngoại.

- Triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt. Cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Xây dựng chương trình tiếp và trả lời phỏng vấn các phóng viên, báo chí nước ngoài của lãnh đạo tỉnh theo quy định.

* Đối ngoại nhân dân

Đầu mối tham mưu, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân tại đia phương (tổng hợp, phối hợp, chia sẻ thông tin).

* Tổng hợp, báo cáo

- Tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả công tác đối ngoại định kỳ 6 tháng, hằng năm và phương hướng công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo yêu cầu của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao; các báo cáo chuyên đề tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo tỉnh (hoặc lãnh đạo Sở) làm việc các cơ quan, tổ chức, địa phương nước ngoài, với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, Thành phố liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

*Tham mưu xây dựng dự thảo VBQPPL liên quan đến lĩnh vực tham mưu của phòng.

* Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở phân công.

i) Biên chế

Biên chế của phòng gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên và được phân bổ theo quy định.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 30
Đã truy cập: 615972