Trung tâm dịch vụ đối ngoại

24/08/2017

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI


 

 

 

 

Viên chức: Bui Quang Anh  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
Điện thoại Văn phòng: 0203.3635013 
Điện thoại di động: 0932342688
Email: buiquanganh@quangninh.gov

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

- Báo cáo cấp trên về tổ chức, hoạt động về những vấn đề trong phạm vi của đơn vị.

- Trực tiếp quản lý công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm.

- Trực tiếp chỉ đạo công việc thuộc phòng Hành chính – Quản trị, Phòng Dịch vụ tổng hợp.

- Thành viên của các Hội đồng (Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng khoa học …), Ban biên tập do Giám đốc Sở quyết định …


 

Viên chức:  Vũ Thị Vân Khánh 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đông phương học
Điện thoại Văn phòng: 0203.3635013 
Điện thoại di động: 0904701889 
Email: vuvankhanh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác thủ quỹ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện báo cáo, công văn đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện việc mua sắm,  trang bị, văn phòng phẩm và các vật dụng văn phòng . Quản lý, thanh quyết toán theo đúng định mức quy định.

- Trực tiếp làm công tác Văn thư, lưu trữ của Trung tâm và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về công tác Văn thư, lưu trữ theo quy định. Bảo quản và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo quy định.

- Quản lý và thực hiện tra cứu kho Lưu trữ hiện hành của cơ quan, đôn đốc các phòng thuộc Trung tâm thu thập tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy chế đã ban hành.

- Quản lý, theo dõi các tài liệu và các vật mang bí mật nhà nước theo quy định.

- Tổng hợp xây dựng dự thảo chương trình, báo cáo công tác tháng của Trung tâm trình lãnh đạo Trung tâm.

- Trực tiếp làm công tác biên, phiên dịch tiếng Trung Quốc và một số công việc khác do Giám đốc giao.


 

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại thực hiện theo quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức, bộ máy và quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại.

2. Biên chế gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó phòng và viên chức, nhân viên hợp đồng 68 theo định mức biên chế được giao.

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 196
Đã truy cập: 542154