Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Báo cáo về việc thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh
01/04/2022 11: 08:00
“Báo cáo kế hoạch tinh giản biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 gắn với nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập”
28/09/2021 15: 46:00
“Sơ kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TU ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị”
09/07/2021 10: 03:00
Báo cáo Thanh tra Bộ Nội vụ và thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
09/04/2021 15: 06:00
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BNV ngày 23/11/2020 của Bộ Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ đối với...
Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 và lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2021-2022
01/03/2021 13: 55:00
Căn cứ Công văn số 425/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 của Bộ Nội vụ về kế hoạch số lượng người làm việc...
Về việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh
18/01/2021 07: 36:00
Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc tỉnh
24/12/2020 15: 11:00
Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế
15/12/2020 15: 56:00
Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
27/11/2020 15: 51:00
Phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo Nghị định số 107, 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 440-KH/TU ngày 04/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
05/10/2020 09: 12:00
Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ;...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 758
Đã truy cập: 2294806