Lãnh đạo sở

28/09/2023
  1. 1 

LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

 

Bà Bùi Thị Bính
Giám đốc Sở Nội vụ

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Email: buithibinh@quangninh.gov.vn
- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
 
a) Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở Nội vụ.
 
b) Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

+ Công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp.

+ Công tác vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; Công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng của tỉnh.

+ Công tác thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh.

+ Công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh; Là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

+ Tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

- Công tác nội bộ của Sở:

+ Công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Công tác cải cách hành chính.

+ Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

+ Công tác chuyển đổi số.

+ Công tác đối nội, đối ngoại.

+ Công tác tiếp công dân.

+ Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan và ngành Nội vụ.

+ Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nội vụ.

+ Là chủ tài khoản của cơ quan Sở Nội vụ; ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc sử dụng tài khoản của cơ quan.

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Công chức, viên chức; phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ; Ban Thi đua - Khen thưởng. Sinh hoạt tại phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ.

   Ông: Nguyễn Tiến Dương, 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ 
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Nhà nước; Đại học sư phạm
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0203.3634876
- Email: nguyentienduong@quangninh.gov.vn
 
a) Trực tiếp giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của tỉnh:

- Công tác Xây dựng chính quyền.

- Công tác quản lý nhà nước về Thanh niên.

- Công tác Dân vận chính quyền.

- Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo; Hội và tổ chức phi Chính phủ.

- Tham gia làm thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng theo lĩnh vực công tác được phân công, sau khi được Giám đốc Sở chỉ định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; Ban Tôn giáo. Sinh hoạt tại Ban Tôn giáo.


 Ông: Bùi Tuấn Anh, 
Phó Giám đốc Sở
 Nội vụ 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế; Cử nhân Luật; Cử nhân Tin học
- Trình độ LLCT: Cao cấp 
- Điện thoại văn phòng: 0203.835305 
- Email: buituananh@quangninh.gov.vn 

a) Trực tiếp giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Công tác giải quyết chế độ chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng của tỉnh.

+ Công tác Cải cách hành chính và Quy chế dân chủ của tỉnh.

+ Công tác Thanh tra, kiểm tra của tỉnh.

+ Tham gia làm thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng theo lĩnh vực công tác được phân công, sau khi được Giám đốc Sở chỉ định.

- Công tác nội bộ của Sở:

+ Công tác quân sự địa phương.

+ Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Sở.

+ Được ủy quyền sử dụng tài khoản của cơ quan.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Cải cách hành chính; Thanh tra Sở. Sinh hoạt tại Phòng Cải cách hành chính.

 

 


Bà: Phạm Thị Thùy Hương, 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ 


- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 3839586
- Email: phamthithuyhuong@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

a. Trực tiếp giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

+ Công tác quản lý nhà nước về Văn thư - Lưu trữ; công tác dịch vụ, sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ.

+ Làm đầu mối thực hiện công tác tang lễ, thăm hỏi theo phân cấp của Tỉnh ủy.

+ Tham gia làm thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng theo lĩnh vực công tác được phân công, sau khi được Giám đốc Sở chỉ định.

- Công tác nội bộ của Sở:

+ Công tác Văn phòng.

+ Công tác Pháp chế; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

+ Công tác cải cách hành chính.

+ Chịu trách nhiệm về hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Sở; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở; Công tác nghiên cứu khoa học.

+ Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ tháng/quý/6 tháng/năm của Sở theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Sinh hoạt tại Văn phòng Sở.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 585
Đã truy cập: 2640379