Lãnh đạo sở

13/07/2023

 

LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

 

Bà Bùi Thị Bính
Giám đốc Sở Nội vụ

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Email: buithibinh@quangninh.gov.vn
- Chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
+ Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.
+ Công tác đối nội, đối ngoại của Sở Nội vụ.
+ Tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
+ Công tác Tổ chức - bộ máy, biên chế; Hội và tổ chức phi Chính phủ; Công tác cán bộ của tỉnh theo phân cấp.
+ Công tác thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh.
+ Công tác vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; Công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, lao động của tỉnh.
+ Công tác Thi đua - Khen thưởng của tỉnh; Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
+ Quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Sở Nội vụ.
+ Công tác phòng chống tham nhũng và an ninh chính trị nội bộ.+ Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan và ngành Nội vụ.
+ Là chủ tài khoản của cơ quan Sở Nội vụ hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác Văn phòng là chủ tài khoản của cơ quan.
+ Phụ trách phòng Công chức, viên chức; phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ; Ban Thi đua - Khen thưởng. Sinh hoạt tại phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ.
   Ông: Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Nhà nước; Đại học sư phạm
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 0203.3634876
- Email: nguyentienduong@quangninh.gov.vn
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:
+ Công tác Xây dựng chính quyền;  
+  Công tác quản lý Nhà nước về Thanh niên;  
+ Công tác Dân vận chính quyền;
+ Công tác quản lý Nhà nước về Văn thư - Lưu trữ;
+ Công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo; 

+ Công tác quân sự địa phương; 
+ Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ;
+ Là phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Sở Nội vụ; 
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền;
+ Phụ trách Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; Ban Tôn giáo; Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Sinh hoạt tại Ban Tôn giáo.
   Ông: Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế; Cử nhân Luật; Cử nhân Tin học
- Trình độ LLCT: Cao cấp 
- Điện thoại văn phòng: 0203.835305 
- Email: buituananh@quangninh.gov.vn 
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: 
+ Công tác Văn phòng và được ủy quyền là chủ tài khoản của cơ quan; 
+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh;  

+ Công tác Cải cách hành chính và Quy chế dân chủ; 
+ Công tác Thanh tra;
+ Công tác Pháp chế;
+ Tham gia làm thành viên Hội đồng của tỉnh tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự của Sở Tư pháp; Tham gia làm thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, sau khi được Giám đốc Sở chỉ định;

+ Chịu trách nhiệm về hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Sở; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Sở; Công tác nghiên cứu khoa học; 
+ Làm đầu mối thực hiện công tác tang lễ, thăm hỏi theo phân cấp của Tỉnh ủy; 
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công, ủy quyền; 
+ Phụ trách Văn phòng Sở; phòng Cải cách Hành chính; Thanh tra Sở. Sinh hoạt tại Văn phòng.
 

Bà: Phạm Thị Thùy Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Hành chính
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại văn phòng: 3839586
- Email: phamthithuyhuong@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ: Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 522
Đã truy cập: 2462932