Văn phòng

28/09/2023

VĂN PHÒNG SỞ

ĐT: 0203.3835141; Fax: 0203.3836911

 

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Cường

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3633087

- Email: nguyenvancuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng: Dương Thị Thanh Hà


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Hành chính học
- Điện thoại văn phòng: 3635007
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Email: duongthithanhha@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất; thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc của Văn phòng khi Chánh Văn phòng vắng mặt (khi được ủy quyền). Trực tiếp tham mưu cho Chánh Văn phòng thực hiện một số công việc cụ thể sau: Công tác tổng hợp chung của Văn phòng. Công tác phòng, chống tham nhũng của Sở; Công tác kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của công chức, viên chức của Sở. Đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Sở. Xây dựng, thẩm định Kế hoạch, các báo cáo, các văn bản hướng dẫn liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hằng năm, giai đoạn, đột xuất, chuyên đề theo quy định. Tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm và đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Thẩm định dự thảo văn bản triển khai việc xét chọn ứng viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc theo quy định của Hội đồng xét chọn của tỉnh; dự thảo văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm và đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Thẩm định dự thảo văn bản, báo cáo liên quan triển khai công tác cử tuyển hằng năm, giai đoạn, đột xuất, chuyên đề. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Viết Chung


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 3533022
- Email: nguyenvietchung@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất; thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc của Văn phòng khi Chánh Văn phòng vắng mặt (khi được ủy quyền). Trực tiếp tham mưu cho Chánh Văn phòng thực hiện một số công việc cụ thể sau: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; Ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Tham mưu về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ. Thẩm định báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Công tác văn thư - lưu trữ, bí mật nhà nước của Sở Nội vụ. Thẩm định nội dung theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở. Công tác cải cách hành chính; Triển khai thực hiện, quản lý, theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở và Văn phòng. Đề xuất xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của Sở. Tham mưu các nội dung về triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 (nếu có) theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

 

Kế toán: Nguyễn Thị Thu Trà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị TCKT

- Điện thoại văn phòng: 3635055

- Email: nguyenthithutra@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:
 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Kim Ngân


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Việt Nam học
- Điện thoại văn phòng: 3833543
- Email: nguyenthikimngan@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

1. Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Sở.

2. Tổng hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm) của Sở, của ngành; Chuẩn bị các nội dung họp giao ban của Sở (báo cáo, viết sổ Nghị quyết, dự thảo Thông báo Kết luận,...).

3. Tổng hợp các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề, báo cáo chung khi được Lãnh đạo Văn phòng giao thực hiện.

4. Tổng hợp Báo cáo tháng, quý, năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Văn phòng.

5. Thực hiện nhiệm vụ Thủ quỹ khối Văn phòng Sở.

6. Theo dõi Sổ Công văn đi của Văn phòng.

7. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan.

8. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.


 

 

Chuyên viên: Hoàng Diệp Anh

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: hoangdiepanh@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất. Trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo phòng thực hiện một số công việc cụ thể:

1. Tổng hợp, thẩm định, dự thảo văn bản, báo cáo liên quan triển khai công tác cử tuyển hàng năm, giai đoạn, đột xuất, chuyên đề (nếu có); Tổng hợp, thẩm định hồ sơ của các ứng viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc; Theo dõi, cập nhập cơ sở dữ liệu học viên tham gia chương trình học bổng Quảng Tây các năm.

2. Tổng hợp số liệu, dự thảo các văn bản liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hàng năm, giai đoạn, đột xuất, chuyên đề theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng. Cập nhập cơ sở dữ liệu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức qua các năm.

3. Tổng hợp, thẩm định hồ sơ, theo dõi hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo phân công của Lãnh đạo Văn phòng. Đề xuất theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

4. Phối hợp thẩm định, theo dõi, tổng hợp về việc hỗ trợ sau đào tạo đối với công chức, viên chức theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với viên chức Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực Y tế tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025.

5. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan.

6. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Chuyên viên: Đặng Thị Tuyết Nhung


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Kinh tế Lao động; Cử nhân Luật
- Điện thoại văn phòng: 3833543
- Email: dangthituyetnhung@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về những công việc tham mưu, đề xuất. Trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo phòng thực hiện một số công việc cụ thể:

1. Tham mưu công tác quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ:

- Tham mưu ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Tham mưu về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ.

- Tổng hợp báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ; Tham mưu các dự thảo văn bản triển khai công tác văn thư, lưu trữ.

2. Tham mưu các nội dung về triển khai công tác phòng chống dịch (COVID-19...) (nếu có) theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Sở.

3. Công tác pháp chế của Sở.

4. Phối hợp với Kế toán (VP8) dự thảo kế hoạch, các báo cáo, văn bản triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

5. Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan.

7. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Bá Trinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Việt Nam học
- Điện thoại văn phòng: 3635007
- Email: nguyenbatrinh@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

1. Dự thảo kế hoạch, các báo cáo, văn bản triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ; công tác dân vận chính quyền, tình hình nhân dân, dư luận xã hội của Sở.

2. Dự thảo kế hoạch, các báo cáo, văn bản triển khai thực hiện, quản lý, theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở và Văn phòng.

3. Quản lý, vận hành hệ thống loa, Amply, màn chiếu, máy chiếu... tại Hội trường Sở;

4. Công tác Công nghệ thông tin, An toàn thông tin; Khoa học công nghệ; Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ của Sở.

5. Biên tập, cập nhật thông tin và tin bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; Quản lý, vận hành mạng của khối Văn phòng Sở; Quản lý kỹ thuật, theo dõi và phối hợp với các phòng chuyên môn, kế toán đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, mua mới trang thiết bị, máy tính, máy in của khối Văn phòng Sở.

6 Phối hợp thực hiện công tác tang lễ của Sở và của tỉnh theo quy định của Tỉnh ủy.

7. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan.

8. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Nga My


- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế
- Điện thoại văn phòng: 3835141
- Email: nguyenngamy@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở; Bảo quản, quản lý và sử dụng các loại dấu của Sở Nội vụ theo quy định; Quản lý, theo dõi các tài liệu, hiện vật bí mật nhà nước. Theo dõi, cập nhật hằng ngày và báo cáo Chánh Văn phòng xử lý  giấy mời của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Nội vụ, các văn bản chỉ đạo  liên quan thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ. Xây dựng Kế hoạch, các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về công tác Văn thư -Lưu trữ của Sở; Đề xuất và tổng hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở. Quản lý và thực hiện tra cứu kho Lưu trữ tại khối Văn phòng Sở; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thu thập tài liệu nộp lưu vào kho Lưu trữ tại khối Văn phòng Sở. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công. 

 

 

Nhân viên lái xe: Nguyễn Hải An

 

- Trình độ chuyên môn: Bằng lái xe Hạng E

- Điện thoại văn phòng: 3533022

- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp quản lý và vận hành xe ô tô biển số 14A-013.87; Thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện định kỳ theo đúng quy định, giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu. Chấp hành lệnh điều động xe của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Văn phòng. Thực hiện thanh quyết toán kịp thời các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành xe. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Nhân viên lái xe: Lê Đức Văn


- Điện Thoại văn phòng: 3533022
- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp quản lý và vận hành xe ô tô biển số 14A-003.68; Thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện định kỳ theo đúng quy định, giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu. Chấp hành lệnh điều động xe của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Văn phòng. Thực hiện thanh quyết toán kịp thời các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành xe. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Nhân viên phục vụ: Hoàng Thị Ngọc Tâm


- Điện Thoại văn phòng: 3835141
- Phân công nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp, vệ sinh, đảm bảo các phòng Lãnh đạo Sở, Hội trường, phòng họp, khu vệ sinh và khuôn viên chung trong khối Văn phòng Sở luôn sạch sẽ, gọn gàng. Chuẩn bị Hội trường, phòng họp; Đề xuất trang trí, khánh tiết, dụng cụ vật tư văn phòng phục vụ hội họp, lễ, tết và thực hiện nhiệm vụ vệ sinh của khối Văn phòng Sở. Thực hiện thanh quyết toán kịp thời các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Thực hiện chức năng tham mưu, thông tin, tổng hợp, điều phối các hoạt động quản lý, điều hành theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Sở; Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh và của cơ quan; công tác hành chính, quản trị, công tác lễ tân, đối ngoại, công tác quản lý tài chính, tài sản của Sở; công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, nhân viên của Sở; Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng của cơ quan và của ngành; phối hợp và đôn đốc các phòng, đơn vị trong cơ quan tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ cụ thể là:

1. Tổng hợp, xây dựng và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở.

2.  Thực hiện nhiệm vụ thông tin tổng hợp:

a) Tổng hợp, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, của Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ sự điều hành, khai thác, sử dụng của lãnh đạo Sở và công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan;

b) Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Sở, của ngành; xây dựng, tham gia xây dựng và góp ý vào các Đề án, văn bản theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Thực hiện các nhiệm vụ thư ký giúp việc cho lãnh đạo Sở.

Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo Sở, ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của lãnh đạo Sở.

4. Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế:

a) Soạn thảo, tham gia soạn thảo, tiến hành rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạmpháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành theo sự phân công của Giám đốc Sở;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trì xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật của cơ quan;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực;

d) Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

e) Dự thảo các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan;

g) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở; chế độ làm việc, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu phòng chuyên môn thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản của Sở:

a) Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Khối Văn phòng Sở, phân khai tài chính và tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp Kế hoạch ngân sách hàng năm; thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của Sở theo quy định, gửi Sở Tài chính;

c) Quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản của Nhà nước giao cho Sở và nguồn kinh phí được cấp, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí;

d) Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Khối văn phòng Sở;

e) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

6. Thực hiện các nhiệm vụ quản trị:

a) Tổ chức quản trị công sở, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan;

b) Quản lý và điều hành các phương tiện phục vụ công tác; đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, cảnh quan môi trường trong trụ sở cơ quan.

7. Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng của cơ quan và của ngành.

8. Tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác;

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bố trí, phân bổ kinh phí đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo quy định;

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và giai đoạn; Tổng hợp, thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt độngđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

đ) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi có thông báo của Tỉnh ủy.

- Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học tập ở nước ngoài; cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng chương trình chuyên viên cao cấp sau khi có thông báo của Tỉnh ủy.

e) Thẩm định, thông báo kết quả xét cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trong nước trình độ sau đại học và trình độ đại học đối với cán bộ, công chức xã; Quyết định cử đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chương trình chuyên viên chính (trừ đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý); Quyết định phê duyệt danh sách các lớp bồi dưỡng tiếng Dao, Tin học, Tiếng Anh theo quy định;

g) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định, thống nhất phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh cử học sinh đi học theo chế độ cử tuyển; Chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục để quản lý người học theo chế độ cử tuyển trong quá trình đào tạo.

9. Phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định về phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

10. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ trong địa bàn tỉnh.

11. Thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện cơ chế một cửa của cơ quan theo quy định.

12. Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện, quản lý, theo dõi việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan.

13. Theo dõi, thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan.

14. Thực hiện việc tham hỏi ốm đau, tang lễ của Sở và của tỉnh theo quy định của Tỉnh ủy.

15. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan, công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm kỷ luật lao động, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

16. Xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của Sở; Cập nhật kịp thời thông tin về triển khai các nội dung công tác của Sở lên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ.

17. Thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại, lễ tân, hành chính, văn thư.

18. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới của cơ quan.

20. Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác quân sự, dân quân tự vệ của Sở.

21. Chánh Văn phòng được ký thừa lệnh Giám đốc Sở một số giấy tờ như: Giấy công tác, Giấy giới thiệu, Giấy nghỉ phép của công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan và những văn bản khác khi được Giám đốc Sở giao.

22. Chánh Văn phòng giúp Giám đốc Sở quản lý, theo dõi công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với công chức, viên chức, nhân viên của cơ quan.

23. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

24. Phối hợp với Công đoàn chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, nhân viên; có trách nhiệm giúp Đảng uỷ cơ quan trong các hoạt động.

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 2631324