Thanh tra

19/02/2019

THANH TRA SỞ 

ĐT: 0203.3633087 


   

  

   

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Cường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3633087

- Email: nguyenvancuong@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở. Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện một số công việc sau:
+ Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý chung về các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ được phê duyệt và đột xuất. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được Giám đốc Sở giao.
+ Điều hành, phân công nhiệm vụ đối với Phó Chánh thanh tra và công chức chuyên môn, nghiệp vụ Thanh tra Sở.
+ Trực tiếp thẩm định các loại văn bản, chương trình, kế hoạch, báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra…của Thanh tra Sở trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký, ban hành.
+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở và Thanh tra Sở.
+ Làm Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Lãnh đạo Sở giao, ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra; trực tiếp hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức quản lý; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; một số nội dung liên quan đến xây dựng chính quyền cơ sở; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158, Nghị định 150; cùng với thư ký dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra.

   

Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Duyên Hoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635696

- Email: tranthiduyenhoa@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về những công việc được tham mưu, đề xuất. Thay mặt Chánh Thanh tra giải quyết các công việc của Thanh tra Sở khi Chánh Thanh tra vắng mặt. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:
+ Giúp Chánh Thanh tra trong công tác điều hành, phân công nhiệm vụ đối công chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở.
+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác nội vụ hàng năm.
+ Tham mưu xây dựng kế hoạch các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi được lãnh đạo Sở giao.
+ Thẩm định các loại văn bản, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở khi được Chánh Thanh tra giao, trình Lãnh đạo Sở ký, ban hành.
+ Làm Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Lãnh đạo Sở giao, ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra.
+ Là thành viên các Đoàn Thanh tra, kiểm tra; trực tiếp hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức quản lý; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua khen thưởng; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158, Nghị định 150; làm thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp cùng thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc Phó Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Trưởng đoàn ủy quyền.
+ Trực tiếp hoặc phối hợp tham mưu, xử lý các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị thuộc lĩnh vực được Chánh Thanh tra giao. Thẩm định các văn bản do công chức thừa hành tham mưu về xử lý đơn thư trình Lãnh đạo Sở ký, phê duyệt khi được Chánh Thanh tra giao.
+ Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân của Sở khi Chánh Thanh tra phân công.

 

   

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Lan Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3839354

- Email: nguyenthilanphuong@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về những công việc được tham mưu, đề xuất. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:
+ Giúp Chánh Thanh tra trong công tác điều hành, phân công nhiệm vụ đối công chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở.
+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác nội vụ hàng năm.
+ Tham mưu xây dựng kế hoạch các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi được lãnh đạo Sở giao.
+ Thẩm định các loại văn bản, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở khi được Chánh Thanh tra giao, trình Lãnh đạo Sở ký, ban hành.
+ Làm Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Lãnh đạo Sở giao, ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra.
- Là thành viên các Đoàn Thanh tra, kiểm tra; trực tiếp thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng; phối hợp thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức quản lý; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158, Nghị định 150; làm thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp cùng thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc Phó Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Trưởng đoàn ủy quyền.
+ Trực tiếp hoặc phối hợp tham mưu, xử lý các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị thuộc lĩnh vực được Chánh Thanh tra giao. Thẩm định các văn bản do công chức thừa hành tham mưu về xử lý đơn thư trình Lãnh đạo Sở ký, phê duyệt khi được Chánh Thanh tra giao.
+ Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân của Sở khi Chánh Thanh tra phân công.
+ Tổng hợp báo cáo chuyên đề về lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

 

Thanh tra viên: Phạm Hùng Dũng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

  • Điện thoại văn phòng: 3633087
  • Email: phamhungdung.snv@quangninh.gov.vn
  • Phân công nhiệm vụ: Tham mưu, xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác nội vụ hàng năm. Tham mưu, xây dựng kế hoạch của các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể theo chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất khi được lãnh đạo Sở giao. Là thành viên các Đoàn Thanh tra, kiểm tra; trực tiếp thanh tra, kiểm tra về công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, văn hóa công sở; kỷ luật, kỷ cương hành chính; phối hợp thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực về: tuyển dụng, sử dụng, quan lý cán bộ, công chức, viên chức, công tác thi đua, khen thưởng; làm thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra (khi được Trưởng đoàn ủy quyền) và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phân công. Tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của Sở khi Chánh Thanh tra phân công. Tổng hợp báo cáo chuyên đề về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Theo dõi, tổng hợp báo cáo chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, công chức. Trực tiếp hoặc phối hợp tham mưu, xử lý các loại đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được Chánh Thanh tra giao.
   
   

Thanh tra viên: Hà Thị Ngọc Thúy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3635696

  • Email: hangocthuy@quangninh.gov.vn
  • Phân công nhiệm vụ: Tham mưu, xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác nội vụ hàng năm. Tham mưu, xây dựng kế hoạch của các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể theo chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đã được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất khi được lãnh đạo Sở giao. Là thành viên các Đoàn Thanh tra, kiểm tra; trực tiếp thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; công tác văn thư, lưu trữ; phối hợp thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực về: tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158; làm thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra (khi được Trưởng đoàn ủy quyền) và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phân công. Làm nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ của Thanh tra Sở. Theo dõi, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra Sở. Tổng hợp các báo cáo (tháng, quý, năm ) về công tác thanh tra, kiểm tra. Trực tiếp hoặc phối hợp tham mưu, xử lý các loại đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được Chánh Thanh tra giao. Tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của Sở khi Chánh Thanh tra phân công. Theo dõi, tham mưu về quản lý tài sản, trang phục ngành, công tác đào tạo, bồi dưỡng Thanh tra Sở.
   
   

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. Thc hin công tác thanh tra, kim tra, gii quyết khiếu ni, t cáo liên quan đến công tác ni v theo quy định ca pháp lut và theo s phân công hoc y quyn ca y ban nhân dân tnh; thc hin các quy định v phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, các quy định v thc hành tiết kim, chng lãng phí; x lý theo thm quyn các vi phm pháp lut hoc tham mưu cho cp có thm quyn x lý các vi phm pháp lut trên các lĩnh vc công tác được giao theo quy định ca pháp lut. 

2. Xây dng kế hoch thanh tra, kim tra hàng năm, đột xut trình Giám đốc S phê duyt; t chc thc hin kế hoch thanh tra, kim tra thuc trách nhim ca Thanh tra S; hướng dn, theo dõi, đôn đốc, kim tra vic thc hin kế hoch thanh tra, kim tra ca cơ quan được giao thc hin chc năng thanh tra, kim tra chuyên ngành thuc S.

3. Thanh tra, kim tra vic thc hin chính sách, pháp lut và nhim v, quyn hn ca cơ quan, t chc, cá nhân thuc quyn qun lý trc tiếp ca S.

4. Thanh tra, kim tra vic chp hành pháp lut chuyên ngành, quy định v chuyên môn - k thut, quy tc qun lý ngành, lĩnh vc ca cơ quan, t chc, cá nhân thuc phm vi qun lý ca S.

5. Hướng dn, kim tra cơ quan, đơn v thuc S thc hin quy định ca pháp lut v thanh tra.

6. Yêu cu Th trưởng cơ quan được giao thc hin chc năng thanh tra, kim tra chuyên ngành thuc S báo cáo v công tác thanh tra, kim tra; tng hp, báo cáo kết qu v công tác thanh tra, kim tra thuc phm vi qun lý ca S.

7. Theo dõi, đôn đốc, kim tra vic thc hin kết lun, kiến ngh, quyết định x lý v thanh tra ca Giám đốc S, Thanh tra S.

8. Kim tra tính chính xác, hp pháp ca kết lun thanh tra và quyết định x lý sau thanh tra ca Th trưởng cơ quan được giao thc hin chc năng thanh tra chuyên ngành thuc S đối vi v vic thuc ngành, lĩnh vc qun lý nhà nước ca S khi cn thiết.

9. Kiến ngh vi cơ quan nhà nước có thm quyn đình ch vic thi hành hoc hy b nhng quy định trái vi văn bn pháp lut ca Nhà nước v công tác ni v được phát hin qua công tác thanh tra, kim tra.

10. Làm nhim v thường trc tiếp công dân ca S

11. T chc tp hun nghip v thanh tra chuyên ngành ni v cho Thanh tra viên, công chc làm công tác thanh tra thuc S Ni v.

12. Theo dõi, đôn đốc, kim tra vic thc hin các kết lun, kiến ngh, quyết định x lý v thanh tra ca Giám đốc S Ni v, thanh tra S Ni v.

13. Tuyên truyn, hướng dn, kim tra, đôn đốc cơ quan, đơn v thuc quyn qun lý ca S Ni v trong vic thc hin pháp lut v thanh tra.

14. Tng kết, rút kinh nghim v công tác thanh tra ni v trong phm vi qun lý nhà nước ca S Ni v.

15. Thc hin các nhim v khác do Giám đốc S giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2130
Đã truy cập: 1422238