Thanh tra

19/02/2019

THANH TRA SỞ 

ĐT: 0203.3633087 


Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Cường

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3633087

- Email: nguyenvancuong@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở. Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện một số công việc sau:
+ Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý chung về các lĩnh vực thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ được phê duyệt và đột xuất. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được Giám đốc Sở giao.
+ Điều hành, phân công nhiệm vụ đối với Phó Chánh thanh tra và công chức chuyên môn, nghiệp vụ Thanh tra Sở.
+ Trực tiếp thẩm định các loại văn bản, chương trình, kế hoạch, báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra…của Thanh tra Sở trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký, ban hành.
+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở và Thanh tra Sở.
+ Làm Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Lãnh đạo Sở giao, ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra; trực tiếp hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức quản lý; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; một số nội dung liên quan đến xây dựng chính quyền cơ sở; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158, Nghị định 150; cùng với thư ký dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra.

 

Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Thị Thu Trang

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công; Cử nhân Quản lý xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: hoangthithutrang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về những công việc được tham mưu, đề xuất. Trực tiếp thực hiện các công việc sau:
+ Giúp Chánh Thanh tra trong công tác điều hành, phân công nhiệm vụ đối công chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra Sở.
+ Tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác nội vụ hàng năm.
+ Tham mưu xây dựng kế hoạch các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi được lãnh đạo Sở giao.
+ Thẩm định các loại văn bản, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở khi được Chánh Thanh tra giao, trình Lãnh đạo Sở ký, ban hành.
+ Làm Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Lãnh đạo Sở giao, ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra.
- Là thành viên các Đoàn Thanh tra, kiểm tra; trực tiếp thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng; phối hợp thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức quản lý; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158, Nghị định 150; làm thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp cùng thư ký Đoàn Thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn Thanh tra, kiểm tra hoặc Phó Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra khi được Trưởng đoàn ủy quyền.
+ Trực tiếp hoặc phối hợp tham mưu, xử lý các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị thuộc lĩnh vực được Chánh Thanh tra giao. Thẩm định các văn bản do công chức thừa hành tham mưu về xử lý đơn thư trình Lãnh đạo Sở ký, phê duyệt khi được Chánh Thanh tra giao.
+ Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân của Sở khi Chánh Thanh tra phân công.
+ Tổng hợp báo cáo chuyên đề về lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

 

 


Thanh tra viên: Vũ Văn Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3635696

- Email: vuvanduong@quangninh.gov.vn

 • Phân công nhiệm vụ: 
 • Trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  • Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công:

  + Các Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gồm cả Ban điều phối xây dựng Nông thôn mới); Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh.

  + Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh: Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Trường Cao đẳng Việt Hàn; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Đại học Hạ Long; Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

  + Các huyện, thị xã, thành phố: Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Vân Đồn, Bình Liêu, Cô Tô, Đầm Hà.

  - Phụ trách lĩnh vực thanh tra, kiểm tra về công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, công chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng; công tác văn thư, lưu trữ; tham mưu, thực hiện việc quản lý văn bản mật của Thanh tra Sở theo quy định. Ký nhận văn bản mật chuyển đến khi được Chánh Thanh tra ủy quyền.

  • Là thành viên các Đoàn thanh tra, kiểm tra; trực tiếp thanh tra, kiểm tra về công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, văn hóa công sở; kỷ luật, kỷ cương hành chính; phối hợp thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực về: tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng; làm thư ký Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với thư ký Đoàn thanh tra, kiểm tra tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra theo sự phân công của Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra, Phó Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra (khi được Trưởng đoàn ủy quyền) và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phân công.
  • Thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ của Thanh tra Sở.
  • Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm, chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư.
  • Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách và khi được lãnh đạo giao.
  • Tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của Sở khi Chánh Thanh tra phân công.
  • Trực tiếp tham mưu, xử lý các loại đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; phối hợp tham mưu, xử lý các loại đơn thư kiến nghị, khiếu  nại, tố cáo khi được Chánh Thanh tra giao.
  • Tham gia biên tập, viết tin bài về nội dung được phân công để đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.
  • Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra giao.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật. 

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, đột xuất trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

9. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác nội vụ được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

10. Làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân của Sở

11. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nội vụ cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Nội vụ.

12. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ, thanh tra Sở Nội vụ.

13. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Nội vụ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

14. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra nội vụ trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 620
Đã truy cập: 2462216