Phòng Công chức, viên chức

24/08/2017

PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC    

 ĐT: 0203.3835867 - 3633604

 

 

 

Trưởng phòng: Phùng Thị Thuý Hằng

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân khoa học ngành Toán học; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: phungthithuyhang@quangninh.gov.vn

 • Phân công nhiệm vụ: triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh hàng năm; Thẩm định các dự thảo Báo cáo về cải cách công vụ, công chức; Báo cáo thống kế số lượng, chất lượng đội ngũ; Báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề về cử tuyển, tiếp nhận, tuyển dụng, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thẩm định các dự thảo Văn bản đôn đốc, hướng dẫn của Sở Nội vụ về cử tuyển, tiếp nhận, tuyển dụng, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thẩm định các dự thảo Văn bản về xin ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức về cử tuyển, tiếp nhận, tuyển dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động khác khi được Trưởng phòng phân công.
 •  

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Trang Nhung

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học; Cử nhân ngoại ngữ 

- Điện thoại văn phòng: 3633086

- Email:nguyenthitrangnhung@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:  

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thùy Dung

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại văn phòng: 3633604

- Email: nguyenthithuydung@quangninh.gov.vn

 • Phân công nhiệm vụ: Theo dõi Sổ công văn đi của phòng. Tổng hợp Báo cáo tháng, quý, năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của phòng. Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công. Giúp việc cho Phó Trưởng phòng trong việc tổng hợp số liệu triển khai thực hiện thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp) của tỉnh hàng năm. Dự thảo Báo cáo định ký và báo cáo chuyên đề về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp), chuyển đối vị trí công tác, quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo các Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Sở Nội vụ về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp), chuyển đổi vị trí công tác, quản lý hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo Văn bản về ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp), chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá, quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

Chuyên viên: Phạm Kim Cúc

 

- Trình độ chuyên môn:

Ths quản lý hành chính công; ĐH ngành Hành chính học 
 
 

- Điện thoại văn phòng: 3633604

- Email: nguyenthithuydung@quangninh.gov.vn

 • Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về những công việc tham mưu, đề xuất đảm bảo đúng quy định, chất lượng, tiến độ.

  Trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo phòng thực hiện một số công việc cụ thể:

  5.1. Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công;

  5.2. Giúp việc cho Lãnh đạo phòng các nội dung được phân công theo mảng, lĩnh vực;

  (Theo phụ biểu phân công chi tiết kèm theo văn bản này)

  5.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phòng phân công. 

 

Chuyên viên: Lục Thanh Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Toán kinh tế

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: lucthanhha@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thu Hoài

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Công tác Xã hội

- Điện thoại văn phòng: 3633604

- Email: phamthuhoai@quangninh.gov.vn

 • Phân công nhiệm vụ: Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công. Giúp việc cho Trưởng phòng trong việc tổng hợp số liệu triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh hàng năm. Dự thảo báo cáo định kỳ, chuyên đề về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá; báo cáo về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo các Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Sở Nội vụ về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá; báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ toàn tỉnh. Dự thảo Văn bản về ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Đề xuất thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông  tin trong xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. 

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Trang

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Công tác Xã hội

- Điện thoại văn phòng: 3633604

- Email: phamthuhoai@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Phạm Hồng Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý nhà nước

- Điện thoại văn phòng: 3834258

- Email: phamhongha@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: 

 

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng về những công việc tham mưu, đề xuất đảm bảo đúng quy định, chất lượng, tiến độ.

Trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo phòng thực hiện một số công việc cụ thể:

7.1. Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công;

7.2. Giúp việc cho Lãnh đạo phòng các nội dung được phân công theo mảng, lĩnh vực;

(Theo phụ biểu phân công chi tiết kèm theo văn bản này)

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phòng phân công.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. TrìnhỦy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản vềtuyển dụng, sử dụng, quản lý  và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước, của Tỉnh về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức.

2. Tham mưu cho ChủtịchỦy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tổ chức tuyển dụng công chức: thành lập Hội đồng, Ban Giám sát, ban hành Kế hoạch, thông báo thí sinh đủ điều kiện, phê duyệt kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển theo quy định.

3. Chủtrìphối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức thông qua thi hoặc xét tuyển; quyết định tuyển dụng công chức sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức đối với công chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

4. Phê duyệt Kếhoạch tuyển dụng viên chức, hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra, giám sát quy trình tổ chức tuyển dụng và phê duyệt danh sách tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị.

5. Quyếtđịnh tuyển dụng công chức hoặc phêduyệt tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh.

6. Tham mưu giúpỦy ban nhân dân tỉnh trong việc tuyển dụng công chức, viên chức vàphân công công tác đối với người dân tộc thiểu số được cử đi học đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp theo quy định.

7. Quyếtđịnh tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức từcơ quan ngoài tỉnh, cơ quan khối Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ngoài phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh đến làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

8. Tham mưu giúp Hộiđồng kiểm tra, sát hạch của tỉnh triển khai quy trình, thủtục  xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã, viên chức đến làm việc tại các cơ quan hành chính; Quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã, viên chức đến làm việc tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh sau khi có kết quả của Hội đồng.

9. Trình ChủtịchỦy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp nhận, sử dụng, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý:

a) Tổng hợp danh sách, hồsơbáo cáo Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc đề nghị nâng ngạch chuyên viên cao cấp, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I đối với công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp các ngạch, chức danh tương đương với chức danh chuyên viên cao cấp theo quy định;

b) Quyếtđịnh nâng bậc lương trước thời hạn, nghỉhưu không đúng thời hạn, cử cán bộ, công chức đi dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc đề nghị nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi có thông báo của Tỉnh ủ

c) Quyếtđịnh chuyển ngạch công chức, thayđổi chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định cử cán bộ, công chức đi dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương, cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II; quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với cán bộ, công chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II đối với viên chức theo thông báo kết quả của cơ quan có thẩm quyền hoặc có thông báo nghỉ hưu; Quyết định nâng lương thường xuyên; Thông báo và quyết định nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

d) Quyếtđịnh việc thực hiện chếđộ tiền lương; nghỉ hưu và các chế độ, chính sách khác đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Cao đẳng thuộc tỉnh; Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký của các Hội được sử dụng biên chế nhà nước và được công nhận là Hội có tính chất đặc thù cấp tỉ

đ) Phối hợp với phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ về chính sách tiền lương trong việc tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, cho thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

10. Tham mưu cho ChủtịchỦy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng xét duyệt của tỉnh thực hiện quy trình  xét  cử  đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện đi dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I, II; Quyết định cử cán bộ, công chức đi dự thi chuyên viên chính và tương đương; cử viên chức đi dự thi (hoặc xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II sau khi có kết quả của Hội đồng xét duyệt của tỉnh.

11. Quyếtđịnh bổnhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II  sau khi có thông báo kết quả của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định xét nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với cán bộ, công chức và chức danh nghề nghiệp hạng II đối với viên chức có thông báo nghỉ hưu theo quy định.

12. Tham mưu giúpỦy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kếhoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự và tương đương, lên chuyên viên và tương đương; Kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II báo cáo Bộ Nội vụ; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự và tương đương, lên ngạch chuyên viên và tương đương; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ; Quyết định nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự và tương đương, lên chuyên viên và tương đương sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Phê duyệt Kếhoạch thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghềnghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quy trình tổ chức và phê duyệt danh sách viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Vềthực hiện chếđộ, chính sách tiền lương:

a) Thẩmđịnh vàphê duyệt danh sách nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 68 các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định (trừ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý).

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặcđềnghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy đị

14. Phối hợp với phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ trongcông tác tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến cơ cấu chức danh côngchức, viên chức trong Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức.

15. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh vềtiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức; về cơ cấu cán bộ, cơ cấu chức danh công chức, cơ cấu viên chức theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh vềđánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, tổng hợp kết quả trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

17. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh vềtuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

18. Hướng dẫn cácđơn vịthực hiện việc đánh giá, báo cáo các nội dung liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Bộ Nội vụ; tổng hợp và thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định.

19. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện nội dung về quyhoạch, quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, thi tuyển chức danh lãnh đạo đối với lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộctỉnh theo quy định (trừ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý).

20. Quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc cấp sốhiệu vàcấp thẻ công chức, viên chức theo quy định.

21. Về cải cách chếđộ công vụ, công chức:

a) TrìnhỦy ban nhân dân, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

b) Hướng dẫn,đônđốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện công tác cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách chế độ công vụ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) GiúpỦy ban nhân dân tỉnh theo dõi,đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách chế độ công vụ, công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo về công tác cải cách chế độ công vụ, công chức theo quy đị

22. Phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách công vụ, công chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh;định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định về phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

23. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, xây dựng cơchế, chính sáchưu đãi của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, tâm huyết đóng góp, cống hiến với địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

24. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 91
Đã truy cập: 2636852