Phòng Công chức, viên chức

24/08/2017

PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC    

 ĐT: 0203.3835867 - 3633604

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Đức

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Hành chính

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: nguyenanhduc@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo và bao quát chung các nội dung thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của phòng Công chức, Viên chức; Kiểm soát, phân công nhiệm vụ các công chức trong phòng; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Công chức, Viên chức; Thẩm định, trình Lãnh đạo Sở ký các văn bản tham mưu của phòng. Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cảu Sở để giải quyết các công việc có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phòng. Trực tiếp chỉ đạo và tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện một số công việc, cụ thể: Xây dựng Chương trình kế hoạch công tác của phòng; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của phòng; Đánh giá công chức của phòng theo thẩm quyền. Chủ trì dự thảo xây dựng các Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động. Chủ trì triển khai tuyển dụng công chức, viên chức, kiểm tra sát hạch thành công chức, kiểm tra sát hạch công chức, thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp) đối với công chức, viên chức của tỉnh hàng năm; Chủ trì thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động toàn tỉnh; Thẩm định tin của phòng trước khi gửi Ban biên tập của Sở Nội vụ đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Giải quyết một số công việc khác khi được Lãnh đạo Sở phân công.


Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Thuý Hằng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân khoa học ngành Toán học; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: phungthithuyhang@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công; Giúp việc cho Trưởng phòng trong việc triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh hàng năm; Thẩm định các dự thảo Báo cáo về cải cách công vụ, công chức; Báo cáo thống kế số lượng, chất lượng đội ngũ; Báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề về cử tuyển, tiếp nhận, tuyển dụng, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thẩm định các dự thảo Văn bản đôn đốc, hướng dẫn của Sở Nội vụ về cử tuyển, tiếp nhận, tuyển dụng, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thẩm định các dự thảo Văn bản về xin ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức về cử tuyển, tiếp nhận, tuyển dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động khác khi được Trưởng phòng phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

   

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công; Cử nhân Quản lý xã hội

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: hoangthithutrang@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công; Giúp việc cho Trưởng phòng trong việc triển khai thực hiện xét chuyển ngạch Thanh tra , thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp); kiểm tra sát hạch xét chuyển thành công chức, kiểm tra sát hạch đối với công chức, viên chức của tỉnh hàng năm;  Thẩm định dự thảo Văn bản và hồ sơ đề nghị trình Hội đồng thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế của tỉnh, Văn bản trình UBND tỉnh đề nghị tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Thẩm định các dự thảo Báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ hưu, kỷ luật, xử lý vi phạm tài chính và ngân sách, quản lý hồ sơ, thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thẩm định các dự thảo Văn bản đôn đốc, hướng dẫn của Sở Nội vụ về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ hưu, kỷ luật, xử lý vi phạm tài chính và ngân sách, quản lý hồ sơ, thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thẩm định các dự thảo Văn bản về ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ hưu, kỷ luật, quản lý hồ sơ, thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ chính sách tiền lương trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

   

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thùy Dung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

- Điện thoại văn phòng: 3633604

- Email: nguyenthithuydung@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Theo dõi Sổ công văn đi của phòng. Tổng hợp Báo cáo tháng, quý, năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của phòng. Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công. Giúp việc cho Phó Trưởng phòng trong việc tổng hợp số liệu triển khai thực hiện thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp) của tỉnh hàng năm. Dự thảo Báo cáo định ký và báo cáo chuyên đề về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp), chuyển đối vị trí công tác, quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo các Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Sở Nội vụ về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp), chuyển đổi vị trí công tác, quản lý hồ sơ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo Văn bản về ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về thi nâng ngạch (thăng hạng chức danh nghề nghiệp), chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá, quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phòng phân công.

   
   

Chuyên viên: Hoàng Diệp Anh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: hoangdiepanh@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công. Giúp việc cho Trưởng phòng trong việc thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh hàng năm; kiểm tra sát hạch, xét chuyển thành công chức; kiểm tra sát hạch đối với công chức, viên chwusc của tỉnh hàng năm. Dự thảo Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo chuyên đề về tiếp nhận, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, cử tuyển; báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ là người dân tộc thiểu số, người Hoa, nữ trong toàn tỉnh (trừ các báo cáo do chuyên viên khác thực hiện). Dự thảo các Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Sở Nội vụ về tiếp nhận, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, cử tuyển cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Dự thảo Văn bản về ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về tiếp nhận, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, cử tuyển, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Đề xuất các quy trình, lập và quản lý theo dõi giải quyết  hồ sơ của phòng theo quy định của Sở: Quy trình một cửa; ISO; Quy trình thủ tục hành chính. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo phòng phân công.

   
   
   

Chuyên viên: Phạm Thị Huyền Trang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học quản lý

- Điện thoại văn phòng: 3633604

- Email: phamthihuyentrang@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công. Giúp việc cho Phó Trưởng phòng trong việc thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị tinh giản biên chế, dự thảo văn bản và hồ sơ đề nghị trình Hội đồng thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế của tỉnh. Văn bản trình UBND tỉnh đề nghị tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Dự thảo Báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về nghỉ hưu, kỷ luật, xử lý vi phạm tài chính và ngân sách, thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo Văn bản đôn đốc, hướng dẫn của Sở Nội vụ về nghỉ hưu, kỷ luật, xử lý vi phạm tài chính và ngân sách, thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo Văn bản về ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức về nghỉ hưu, kỷ luật, xử lý vi phạm tài chính và ngân sách, thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

   
 

Chuyên viên: Lê Huy Anh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính học

- Điện thoại văn phòng: 3633604

- Email: lehuyanh@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công. Giúp việc cho Trưởng phòng trong việc tổng hợp số liệu triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh hàng năm. Dự thảo báo cáo định kỳ, chuyên đề về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá; báo cáo về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo các Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Sở Nội vụ về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá; báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ toàn tỉnh. Dự thảo Văn bản về ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Đề xuất thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông  tin trong xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh.

   
   
 

Chuyên viên: Phạm Thu Hoài

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác Xã hội

- Điện thoại văn phòng: 3633604

- Email: phamthuhoai@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chuyên quản theo khối đơn vị được phân công. Giúp việc cho Trưởng phòng trong việc tổng hợp số liệu triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh hàng năm. Dự thảo báo cáo định kỳ, chuyên đề về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá; báo cáo về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Dự thảo các Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện của Sở Nội vụ về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá; báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ toàn tỉnh. Dự thảo Văn bản về ý kiến trả lời của Sở Nội vụ đối với những thắc mắc của công dân, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về tiếp nhận, tuyển dụng, cử tuyển; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh. Đề xuất thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông  tin trong xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong tỉnh.

   

  

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. Trình y ban nhân dân tnh ban hành các văn bn v tuyn dng, s dng, qun lý  và thc hin chế độ, chính sách đối vi đội ngũ cán b, công chc, viên chc theo quy định ca pháp lut; Hướng dn thc hin các quy định ca Nhà nước, ca Tnh v tuyn dng, s dng, qun lý công chc, viên chc.

2. Tham mưu cho Ch tch y ban nhân dân tnh quyết định vic t chc tuyn dng công chc: thành lp Hi đồng, Ban Giám sát, ban hành Kế hoch, thông báo thí sinh đủ điu kin, phê duyt kết qu tuyn dng, công nhn kết qu trúng tuyn theo quy định.

3. Ch trì phi hp vi các cơ quan, đơn v thc hin Kế hoch tuyn dng công chc thông qua thi hoc xét tuyn; quyết định tuyn dng công chc sau khi có quyết định công nhn kết qu trúng tuyn ca Ch tch y ban nhân dân tnh; quyết định hy b quyết định tuyn dng công chc đối vi công chc không đạt yêu cu sau thi gian tp s.

4. Phê duyt Kế hoch tuyn dng viên chc, hướng dn, đôn đốc, kim tra, giám sát quy trình t chc tuyn dng và phê duyt danh sách tuyn dng viên chc ca các cơ quan, đơn v.

5. Quyết định tuyn dng công chc hoc phê duyt tuyn dng viên chc vào làm vic ti các cơ quan, đơn v theo chính sách thu hút nhân tài ca tnh.

6. Tham mưu giúp y ban nhân dân tnh trong vic tuyn dng công chc, viên chc và phân công công tác đối vi người dân tc thiu s được c đi hc đại hc, cao đẳng, cao đẳng ngh, trung cp ngh, trung cp chuyên nghip theo chế độ c tuyn sau khi tt nghip theo quy định.

7. Quyết định tiếp nhn cán b, công chc, viên chc t cơ quan ngoài tnh, cơ quan khi Đảng, đoàn th, cơ quan, đơn v ngoài phm vi qun lý ca y ban nhân dân tnh đến làm vic ti các S, ban, ngành, y ban nhân dân cp huyn.

8. Tham mưu giúp Hi đồng kim tra, sát hch ca tnh trin khai quy trình, th tc  xét chuyn cán b, công chc cp xã, viên chc đến làm vic ti các cơ quan hành chính; Quyết định xét chuyn cán b, công chc cp xã, viên chc đến làm vic ti cơ quan hành chính, đơn v s nghip công lp trong tnh sau khi có kết qu ca Hi đồng.

9. Trình Ch tch y ban nhân dân tnh quyết định vic tiếp nhn, s dng, nâng bc lương, b nhim ngch, chuyn ngch, thay đổi chc danh ngh nghip và các chế độ, chính sách khác đối vi cán b, công chc, viên chc thuc din Ban Thường v Tnh y, y ban nhân dân tnh qun lý:

a) Tng hp danh sách, h sơ báo cáo B Ni v cho ý kiến v vic đề ngh nâng ngch chuyên viên cao cp, xét thăng hng chc danh ngh nghip viên chc hng I đối vi công chc, viên chc có thông báo ngh hưu, nâng bc lương trước thi hn đối vi cán b, công chc, viên chc ca tnh xếp lương ngch chuyên viên cao cp các ngch, chc danh tương đương vi chc danh chuyên viên cao cp theo quy định;

b) Quyết định nâng bc lương trước thi hn, ngh hưu không đúng thi hn, c cán b, công chc đi d thi nâng ngch chuyên viên cao cp và tương đương hoc đề ngh nâng ngch chuyên viên cao cp và tương đương, c viên chc d thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip hng I đối vi các chc danh din Ban Thường v Tnh y qun lý sau khi có thông báo ca Tnh y.

c) Quyết định chuyn ngch công chc, thay đổi chc danh ngh nghip viên chc; Quyết định c cán b, công chc đi d thi nâng ngch chuyên viên chính và tương đương, c viên chc d thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip hng II; quyết định b nhim ngch chuyên viên chính và tương đương đối vi cán b, công chc, b nhim chc danh ngh nghip hng II đối vi viên chc theo thông báo kết qu ca cơ quan có thm quyn hoc có thông báo ngh hưu; Quyết định nâng lương thường xuyên; Thông báo và quyết định ngh hưu và các chế độ chính sách khác đối vi các chc danh din Ban Thường v Tnh y qun lý.

d) Quyết định vic thc hin chế độ tin lương; ngh hưu và các chế độ, chính sách khác đối vi Hiu trưởng, Phó Hiu trưởng các trường Cao đẳng thuc tnh; Người đại din vn nhà nước ti doanh nghip, Ch tch chuyên trách, Phó Ch tch chuyên trách, Tng thư ký ca các Hi được s dng biên chế nhà nước và được công nhn là Hi có tính cht đặc thù cp tnh.

đ) Phi hp vi phòng T chc, biên chế và t chc phi chính ph v chính sách tin lương trong vic tham mưu trình y ban nhân dân tnh quyết định điu động, luân chuyn, bit phái, cho thôi vic đối vi cán b, công chc, viên chc din Ban Thường v Tnh y và din y ban nhân dân tnh qun lý.

10. Tham mưu cho Ch tch y ban nhân dân tnh, Hi đồng xét duyt ca tnh thc hin quy trình  xét  c  đối tượng cán b, công chc, viên chc đủ điu kin đi d thi nâng ngch chuyên viên cao cp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, d thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip hng I, II; Quyết định c cán b, công chc đi d thi chuyên viên chính và tương đương; c viên chc đi d thi (hoc xét) thăng hng chc danh ngh nghip hng II sau khi có kết qu ca Hi đồng xét duyt ca tnh.

11. Quyết định b nhim ngch chuyên viên chính và tương đương; b nhim chc danh ngh nghip hng II  sau khi có thông báo kết qu ca cơ quan có thm quyn; Quyết định xét nâng ngch chuyên viên chính và tương đương đối vi cán b, công chc và chc danh ngh nghip hng II đối vi viên chc có thông báo ngh hưu theo quy định.

12. Tham mưu giúp y ban nhân dân tnh xây dng Kế hoch t chc thi nâng ngch công chc lên ngch cán s và tương đương, lên chuyên viên và tương đương; Kế hoch t chc thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip t hng III lên hng II báo cáo B Ni v; Ch trì, phi hp vi các cơ quan, đơn v trin khai vic t chc thi nâng ngch công chc lên ngch cán s và tương đương, lên ngch chuyên viên và tương đương; thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip t hng III lên hng II sau khi có ý kiến ca B Ni v; Quyết định nâng ngch công chc lên ngch cán s và tương đương, lên chuyên viên và tương đương sau khi có quyết định công nhn kết qu trúng tuyn ca Ch tch y ban nhân dân tnh.

13. Phê duyt Kế hoch thi hoc xét thăng hng chc danh ngh nghip viên chc t hng IV lên hng III; Hướng dn, đôn đốc, kim tra, giám sát quy trình t chc và phê duyt danh sách viên chc thăng hng chc danh ngh nghip t hng IV lên hng III ca các S, ban, ngành, y ban nhân dân cp huyn.

14. V thc hin chế độ, chính sách tin lương:

a) Thm định và phê duyt danh sách nâng bc lương trước thi hn ca cán b, công chc, viên chc, lao động hp đồng 68 các S, ban, ngành, y ban nhân dân cp huyn trước khi các S, ban, ngành, y ban nhân dân cp huyn quyết định (tr din Ban Thường v Tnh y, y ban nhân dân tnh qun lý).

b) Hướng dn, kim tra, gii quyết theo thm quyn hoc đề ngh cp có thm quyn gii quyết nhng vướng mc trong vic thc hin chính sách, chế độ tin lương, ph cp, sinh hot phí và tin thưởng đối vi cán b, công chc, viên chc, lao động hp đồng trong cơ quan, t chc hành chính, đơn v s nghip công lp ca tnh theo quy định.

15. Phối hợp với phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ trong công tác tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức.

16. Hướng dn, kim tra vic thc hin các quy định v tiêu chun chc danh cán b, công chc, viên chc; v cơ cu cán b, cơ cu chc danh công chc, cơ cu viên chc theo quy định ca pháp lut.

17. Hướng dn, kim tra vic thc hin các quy định v đánh giá, phân loi cán b, công chc, viên chc, tng hp kết qu trình y ban nhân dân tnh báo cáo B Ni v.

18. Hướng dn, kim tra vic thc hin các quy định v tuyn dng, s dng và qun lý cán b, công chc, viên chc; vic thc hin chế độ, chính sách và công tác qun lý h sơ đối vi cán b, công chc, viên chc theo quy định ca pháp lut.

19. Hướng dn các đơn v thc hin vic đánh giá, báo cáo các ni dung liên quan đến cán b, công chc, viên chc hàng năm theo quy định ca B Ni v; tng hp và thc hin đầy đủ các báo cáo theo quy định.

20. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện nội dung về quy hoạch, quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, thi tuyển chức danh lãnh đạo đối với lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh theo quy định (trừ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý).

21. Qun lý, theo dõi, hướng dn vic cp s hiu và cp th công chc, viên chc theo quy định.

22. V ci cách chế độ công v, công chc:

a) Trình y ban nhân dân, Ch tch y ban nhân dân tnh quyết định các bin pháp đẩy mnh ci cách chế độ công v, công chc;

b) Hướng dn, đôn đốc, kim tra các cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân tnh; y ban nhân dân cp huyn trin khai thc hin công tác ci cách chế độ công v, công chc theo chương trình, kế hoch, đề án ci cách chế độ công v, công chc đã được cp có thm quyn phê duyt;

c) Giúp y ban nhân dân tnh theo dõi, đánh giá, tng hp chung kết qu thc hin các nhim v v ci cách chế độ công v, công chc ca các cơ quan, t chc, đơn v thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn; xây dng và thc hin chế độ báo cáo v công tác ci cách chế độ công v, công chc theo quy định.

23. Phi hp, trin khai thc hin nhiệm vụ ci cách công vụ, công chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định về phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

24. Chủ trì, phi hp vi các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cu, xây dng cơ chế, chính sách ưu đãi ca tnh đối vi cán b, công chc, viên chc nhm thu hút, tiến c, phát hin, trng dng đội ngũ cán b, công chc, viên chc có năng lc, tâm huyết đóng góp, cng hiến vi địa phương để trình y ban nhân dân tnh quyết định.

25. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

26. Thc hin các nhim v khác do Giám đốc S giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 480
Đã truy cập: 1403752