Phòng Tổ chức, biên chế

24/08/2017

PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

ĐT: 0203.3833544

Trưởng phòng: Hoàng Thị Thu Trang

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công; Cử nhân Quản lý xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3835867

- Email: hoangthithutrang@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách về công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phân công nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo phòng và các công chức trong phòng; Phụ trách công tác thi đua của phòng. Xây dựng, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra và những nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Lãnh đạo. Thẩm định, trình Lãnh đạo Sở ký các văn bản tham mưu của phòng. Đại diện cho phòng thực hiện phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở khi có các công việc liên quan cần giải quyết. Chủ trì chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Phòng; thẩm định tin, bài của phòng trước khi trình lãnh đạo. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hương

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3833544

- Email: nguyenthanhhuong_snv@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

Thay mặt cho Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng; Trình lãnh đạo Sở ký các văn bản tham mưu thực hiện thuộc lĩnh vực được giao phụ trách khi Trưởng phòng đi vắng hoặc khi Trưởng Phòng giao. Trực tiếp tham mưu, giúp cho Trưởng phòng một số công việc sau:

- Công việc liên quan đến lĩnh vực biên chế, vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

+ Thẩm định và cho ý kiến, chỉnh sửa các văn bản, hồ sơ của công chức trong phòng đối với nội dung về vị trí việc làm, biên chế (Đề án VTVL; Đề án, Tờ trình, văn bản khác có liên quan đến VTVL, biên chế, số lượng NLV, HĐLĐ) trước khi trình Trưởng phòng.

+ Tham mưu văn bản hướng dẫn, triển khai xây dựng công tác biên chế, số lượng người làm việc.

+ Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và cấp thẩm quyền các nội dung liên quan đến biên chế;

+ Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giao biên chế, số lượng người làm việc hàng năm cho các cơ quan, đơn vị;

+ Tham mưu cho Lãnh đạo kiểm tra việc sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; kịp thời báo cáo những vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện;

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng dữ liệu về biên chế, số lượng người làm việc của tỉnh; dự thảo các Báo cáo liên quan đến nhiệm vụ tham mưu về công tác biên chế của tỉnh.

- Trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức hoạt động, Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập chung của Phòng và các cơ quan, đơn vị theo phạm vi, lĩnh vực được phân công (có danh mục kèm theo).

- Trực tiếp thực hiện: Xây dựng dự thảo các Đề án, chương trình, kế hoạch, nghị quyết…của tỉnh liên quan đến lĩnh vực vị trí việc làm, biên chế.

- Chuẩn bị các nội dung cho Lãnh đạo Sở họp liên quan đến nội dung được phân công theo quyết định này.

- Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Phòng phân công.

Chuyên viên: Vũ Thanh Hùng


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT, Cử nhân Luật
- Điện thoại văn phòng: 3833543
- Email: vuthanhhung@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu cho Trưởng Phòng một số công việc:

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ, nhiệm vụ về doanh nghiệp có vốn nhà nước và các nội dung liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Chuẩn bị các nội dung cho Lãnh đạo Sở họp liên quan đến nội dung được phân công theo quyết định này.

- Tham gia ý kiến các văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

 

 

Chuyên viên: Giang Thu Hà
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Cử nhân ngoại ngữ
- Điện thoại văn phòng: 3635077
- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu cho Trưởng Phòng một số công việc:

- Trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức hoạt động, cổ phần hóa ĐVSN công lập, Đề án Vị trí việc làm, Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, đơn vị theo phạm vi, lĩnh vực được phân công (có danh mục kèm theo).

- Tham mưu dự thảo các Báo cáo, văn bản hướng dẫn, triển khai liên quan đến tổ chức bộ máy của tỉnh

 - Tham mưu thẩm định lại nội dung tham mưu của các chuyên viên khác liên quan đến tổ chức bộ máy trước khi trình Trưởng phòng

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo, cập nhật dữ liệu; tham mưu, hướng dẫn về tổ chức, bộ máy, biên chế, ... của các ĐVSN công lập tự chủ về chi thường xuyên và tự chủ về chi thường xuyên&chi đầu tư.

- Trực tiếp thực hiện: Xây dựng dự thảo các Đề án, chương trình, kế hoạch, nghị quyết…của tỉnh liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy.

- Chuẩn bị các nội dung cho Lãnh đạo Sở họp liên quan đến nội dung được phân công theo quyết định này

- Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

 

Chuyên viên: Trần Thị Minh Trang

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Điện thoại văn phòng: 3635139

- Email: tranthiminhtrang@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu cho Trưởng Phòng một số công việc:

- Trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức hoạt động, cổ phần hóa ĐVSN công lập, Đề án Vị trí việc làm, Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, đơn vị theo phạm vi, lĩnh vực được phân công (có danh mục kèm theo).

- Phối hợp với Đ/c Phó trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực biên chế, Đề án vị trí việc làm.

- Tham mưu dự thảo các Báo cáo, văn bản hướng dẫn, triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm.

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng dữ liệu về tổ chức bộ máy của tỉnh

- Tham mưu tổng thể về công tác cổ phần hóa ĐVSN công lập của tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ lưu, theo dõi, vào sổ các văn bản đến, đi của Phòng (bao gồm văn bản mật).

- Chuẩn bị các nội dung cho Lãnh đạo Sở họp liên quan đến nội dung được phân công theo quyết định này

- Tham gia ý kiến các văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

 

Chuyên viên: Vũ Phúc Hậu

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

- Điện thoại văn phòng: 3635139

- Email: vuphuchau@quangninh.gov.vn.

- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu cho Trưởng Phòng một số công việc:

- Trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức hoạt động, cổ phần hóa ĐVSN công lập, Đề án Vị trí việc làm, Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, đơn vị theo phạm vi, lĩnh vực được phân công (có danh mục kèm theo).

- Tham mưu nhiệm vụ về phân cấp, ủy quyền của tỉnh theo quy định.

- Tham mưu nội dung công việc liên quan đến các Ban Chỉ đạo do Sở tham gia, có liên quan đến lĩnh vực của Phòng.

- Phụ trách các nội dung công việc liên quan đến nội dung về ISO, chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử thuộc lĩnh vực của phòng.

- Phụ trách các nội dung công việc liên quan đến nội dung về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực của phòng.

- Chuẩn bị các nội dung cho Lãnh đạo Sở họp liên quan đến nội dung được phân công theo quyết định này

- Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

Chuyên viên: Lại Thị Huyền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học

- Điện thoại văn phòng: 3635139

- Email: laithihuyen@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu cho Trưởng Phòng một số công việc:

- Trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức hoạt động, cổ phần hóa ĐVSN công lập, Đề án Vị trí việc làm, Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, đơn vị theo phạm vi, lĩnh vực được phân công (có danh mục kèm theo).

- Chương trình phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh với các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

- Tham mưu dự thảo các Báo cáo, văn bản hướng dẫn, triển khai xây dựng Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng báo cáo hàng tháng, báo cáo năm của phòng.

- Chuẩn bị các nội dung cho Lãnh đạo Sở họp liên quan đến nội dung được phân công theo quyết định này

- Tham gia ý kiến các văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. V t chc b máy:

a) Trình y ban nhân dân tnh quyết định vic phân cp qun lý t chc b máy đối vi các cơ quan chuyên môn, đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn;

b) Trình y ban nhân dân tnh đề án thành lp, sáp nhp, chia tách, gii th các cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn để trình cp có thm quyn quyết định theo quy định;

c) Trình y ban nhân dân tnh ban hành văn bn quy định c th chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca S Ni v;

d) Giúp y ban nhân dân tnh trong vic xây dng đề án thành lp, t chc li, gii th các đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân tnh để trình cp có thm quyn quyết định theo quy định;

đ) Hướng dẫn xây dựng, thm định v ni dung đối vi d tho văn bn quy định chc năng, nhim v, quyn hn, cơ cu t chc ca các cơ quan chuyên môn, đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân tnh. Thm định đề án thành lp, t chc li, gii th các đơn v s nghip công lp thuc thm quyn quyết định ca y ban nhân dân tnh;

e) Thm định vic thành lp, kin toàn, sáp nhp, gii th các t chc phi hp liên ngành thuc thm quyn quyết định ca Ch tch y ban nhân dân tnh theo quy định ca pháp lut;

g) Phi hp vi các cơ quan chuyên môn cùng cp hướng dn y ban nhân dân cp huyn quy định chc năng, nhim v, quyn hn và t chc ca các phòng chuyên môn, đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân cp huyn;

h) Ch trì, phi hp vi các cơ quan chc năng có liên quan ca tnh hướng dn, theo dõi, kim tra vic thc hin phân loi, xếp hng đơn v s nghip công lp ca tnh theo quy định ca pháp lut;

i) Thẩm định hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

2. V qun lý, s dng biên chế công chc, s lượng người làm vic trong đơn v s nghip công lp:

a) Thm định, trình y ban nhân dân tnh, Ch tch y ban nhân dân tnh kế hoch biên chế công chc, kế hoch s lượng người làm vic hàng năm ca các cơ quan, t chc, đơn v s nghip công lp thuc thm quyn qun lý ca y ban nhân dân tnh để y ban nhân dân tnh trình B Ni v theo quy định;

b) Giúp y ban nhân dân và Ch tch y ban nhân dân tnh trình Hi đồng nhân dân tnh quyết định tng biên chế công chc trong các cơ quan ca Hi đồng nhân dân, y ban nhân dân, đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn trong phm vi biên chế công chc được B Ni v giao;

c) Căn c ý kiến thm định ca B Ni v, giúp y ban nhân dân và Ch tch y ban nhân dân tnh trình Hi đồng nhân dân tnh phê duyt tng s người làm vic trong các đơn v s nghip công lp; ch trì tham mưu và giúp y ban nhân dân tnh t chc trin khai và kim tra vic thc hin sau khi được Hi đồng nhân dân tnh phê duyt;

d) Hướng dn qun lý, s dng biên chế công chc, s lượng người làm vic đối vi cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn và các đơn v s nghip công lp theo quy định;

đ) Tng hp, thng kê, báo cáo biên chế, s lượng người làm vic và vic thc hin biên chế công chc, s lượng người làm vic trong các cơ quan, t chc hành chính, đơn v s nghip công lp theo quy định ca pháp lut.

e) Cho ý kiến về việc đề nghị điều chỉnh biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trong tổng số biên chế được giao của cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm.

3. Ch trì, phi hp vi phòng Công chức, viên chức và các phòng, đơn v liên quan thc hin các nhiệm vụ về xây dựng Đề án v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chc (gọi chung là cơ cấu chức danh công chức, viên chức):

a) Trình y ban nhân dân tnh ban hành văn bn ch đạo, hướng dn các cơ quan, t chc, đơn v thuc tnh qun lý xây dng đề án v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc hoc đề án điu chnh v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc theo quy định;

b) Giúp Ch tch y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân tnh thm định đề án v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc hoc đề án điu chnh v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc trong các cơ quan, t chc, đơn v thuc tnh qun lý theo quy định;

c) Giúp y ban nhân dân tnh tng hp danh mc v trí vic làm, xây dng đề án v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc hoc đề án điu chnh v trí vic làm và cơ cu chc danh công chc, viên chc ca các cơ quan, t chc, đơn v thuc tnh qun lý để y ban nhân dân tnh gi B Ni v phê duyt theo quy định;

d) Trình y ban nhân dân tnh quyết định phân cp hoc y quyn thc hin vic s dng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, t chc, đơn v thuc tnh qun lý theo quy định ca pháp lut.

4. Về công tác cán bộ

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất việc giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, luân chuyển, điều động, biệt phái, xử lý kỷ luật đối với các chức danh Chủ tich, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Trưởng, phó các Sở, ban, ngành;

b) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, cho thôi việc, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi có thông báo của Tỉnh ủy;

- Quyết định việc nhận xét, đánh giá đối với các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, nhận xét, đánh giá, giới thiệu người ứng cử, cho thôi việc, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Cao đẳng thuộc tỉnh; Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Tham gia ý kiến với các cơ quan Trung ương về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với cấp phó Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương quản lý và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế Trung ương đóng trên địa bàn;

c) Phối hợp tham mưu cho tỉnh công tác thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở.;

d) Chủ trì phối hợp với phòng Công chức, viên chức về chính sách tiền lương trước khi tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, cho thôi việc đối với chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (sau khi có thông báo của Tỉnh ủy), diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

đ) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

 

5. Theo dõi thực hiện Quy chế phối hợp và tổ chức Hội nghị Chương trình phối hợp công tác hàng năm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thuộc tỉnh, giữa Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với các Ban xây dựng Đảng.

6. Phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định về phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 633
Đã truy cập: 2640427