P. Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

24/08/2017

PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

ĐT: 0203.3833544

Trưởng phòng: Ngô Thanh Thủy

 

-  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Cử nhân Ngữ văn

-  Trình độ LLCT: Cao cấp

-  Điện thoại văn phòng: 3635005

-  Email: ngothanhthuy@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách về công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng. Trực tiếp xây dựng dự thảo các Đề án, chương trình, kế hoạch, nghị quyết… của tỉnh liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và tổ chức phi chính phủ; chủ trì xây dựng các văn bản pháp quy của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Sở  liên quan đến lĩnh vực thuộc phòng.

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hương

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3833544

- Email: nguyenthanhhuong_snv@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Tham mưu công việc liên quan đến lĩnh vực biên chế, vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy theo phạm vi, lĩnh vực được phân công.

 

 

Chuyên viên: Giang Thu Hà
 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Cử nhân ngoại ngữ
- Điện thoại văn phòng: 3635077
- Phân công nhiệm vụ: Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm theo cơ quan, đơn vị được phân công (có danh mục kèm theo). Công tác cổ phần hóa các ĐVSN công lập thuộc tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương. Phụ trách các nội dung công việc liên quan đến nội dung về cải cách hành chính; ISO thuộc lĩnh vực của phòng. Tham gia thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, xây dựng Đề án vị trí việc làm của tỉnh theo từng giai đoạn cụ thể. Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

 

Chuyên viên: Trần Thị Minh Trang

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Điện thoại văn phòng: 3635139

- Email: tranthiminhtrang@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm theo phạm vi, lĩnh vực được phân công. Thực hiện tổng hợp số liệu, báo cáo về công tác cán bộ và các nội dung liên quan đến doanh nghiệp có vốn nhà nước theo sự phân công của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách. Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu.  Thực hiện nhiệm vụ lưu, theo dõi, vào sổ các văn bản đến, đi của Phòng; Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chung của Phòng; Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

 

Chuyên viên: Vũ Phúc Hậu

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

- Điện thoại văn phòng: 3635139

- Email: vuphuchau@quangninh.gov.vn

  • Phân công nhiệm vụ: Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm theo cơ quan, đơn vị được phân công. Công tác cổ phần hóa các ĐVSN công lập thuộc tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương. Thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ và các nội dung liên quan theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách. Tham mưu về công tác Hội, Quỹ xã hội từ thiện đối với các Hội, Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện.  Phụ trách các nội dung công việc liên quan đến nội dung về ISO, chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử thuộc lĩnh vực của phòng. Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng, Cơ quan tham mưu giúp việc chung: Xây dựng Quy chế phối hợp; Xây dựng Chương trình công tác phối hợp hàng năm, hoặc theo giai đoạn; Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác phối hợp định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.  Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

Chuyên viên: Lại Thị Huyền

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học

- Điện thoại văn phòng: 3635139

- Email: laithihuyen@quangninh.gov.vn

 

Phân công nhiệm vụ: 

- Trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức hoạt động, cổ phần hóa ĐVSN công lập, Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của các cơ quan, đơn vị theo phạm vi, lĩnh vực được phân công (có danh mục kèm theo).

- Phụ trách các nội dung công việc liên quan đến nội dung về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực của phòng.

- Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với các Ban xây dựng Đảng, Cơ quan tham mưu giúp việc chung: Xây dựng Quy chế phối hợp; Xây dựng Chương trình công tác phối hợp hàng năm, hoặc theo giai đoạn; Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả công tác phối hợp định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

- Xây dựng báo cáo hàng tháng, báo cáo năm của phòng.

- Tham gia ý kiến các văn bản của Trung ương và tỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ lưu, theo dõi, vào sổ các văn bản đến, đi của Phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. V t chc b máy:

a) Trình y ban nhân dân tnh quyết định vic phân cp qun lý t chc b máy đối vi các cơ quan chuyên môn, đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn;

b) Trình y ban nhân dân tnh đề án thành lp, sáp nhp, chia tách, gii th các cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn để trình cp có thm quyn quyết định theo quy định;

c) Trình y ban nhân dân tnh ban hành văn bn quy định c th chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca S Ni v;

d) Giúp y ban nhân dân tnh trong vic xây dng đề án thành lp, t chc li, gii th các đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân tnh để trình cp có thm quyn quyết định theo quy định;

đ) Hướng dẫn xây dựng, thm định v ni dung đối vi d tho văn bn quy định chc năng, nhim v, quyn hn, cơ cu t chc ca các cơ quan chuyên môn, đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân tnh. Thm định đề án thành lp, t chc li, gii th các đơn v s nghip công lp thuc thm quyn quyết định ca y ban nhân dân tnh;

e) Thm định vic thành lp, kin toàn, sáp nhp, gii th các t chc phi hp liên ngành thuc thm quyn quyết định ca Ch tch y ban nhân dân tnh theo quy định ca pháp lut;

g) Phi hp vi các cơ quan chuyên môn cùng cp hướng dn y ban nhân dân cp huyn quy định chc năng, nhim v, quyn hn và t chc ca các phòng chuyên môn, đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân cp huyn;

h) Ch trì, phi hp vi các cơ quan chc năng có liên quan ca tnh hướng dn, theo dõi, kim tra vic thc hin phân loi, xếp hng đơn v s nghip công lp ca tnh theo quy định ca pháp lut;

i) Thẩm định hồ sơ thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

2. V qun lý, s dng biên chế công chc, s lượng người làm vic trong đơn v s nghip công lp:

a) Thm định, trình y ban nhân dân tnh, Ch tch y ban nhân dân tnh kế hoch biên chế công chc, kế hoch s lượng người làm vic hàng năm ca các cơ quan, t chc, đơn v s nghip công lp thuc thm quyn qun lý ca y ban nhân dân tnh để y ban nhân dân tnh trình B Ni v theo quy định;

b) Giúp y ban nhân dân và Ch tch y ban nhân dân tnh trình Hi đồng nhân dân tnh quyết định tng biên chế công chc trong các cơ quan ca Hi đồng nhân dân, y ban nhân dân, đơn v s nghip công lp thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn trong phm vi biên chế công chc được B Ni v giao;

c) Căn c ý kiến thm định ca B Ni v, giúp y ban nhân dân và Ch tch y ban nhân dân tnh trình Hi đồng nhân dân tnh phê duyt tng s người làm vic trong các đơn v s nghip công lp; ch trì tham mưu và giúp y ban nhân dân tnh t chc trin khai và kim tra vic thc hin sau khi được Hi đồng nhân dân tnh phê duyt;

d) Hướng dn qun lý, s dng biên chế công chc, s lượng người làm vic đối vi cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn và các đơn v s nghip công lp theo quy định;

đ) Tng hp, thng kê, báo cáo biên chế, s lượng người làm vic và vic thc hin biên chế công chc, s lượng người làm vic trong các cơ quan, t chc hành chính, đơn v s nghip công lp theo quy định ca pháp lut.

e) Cho ý kiến về việc đề nghị điều chỉnh biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trong tổng số biên chế được giao của cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm.

3. Ch trì, phi hp vi phòng Công chức, viên chức và các phòng, đơn v liên quan thc hin các nhiệm vụ về xây dựng Đề án v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chc (gọi chung là cơ cấu chức danh công chức, viên chức):

a) Trình y ban nhân dân tnh ban hành văn bn ch đạo, hướng dn các cơ quan, t chc, đơn v thuc tnh qun lý xây dng đề án v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc hoc đề án điu chnh v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc theo quy định;

b) Giúp Ch tch y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân tnh thm định đề án v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc hoc đề án điu chnh v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc trong các cơ quan, t chc, đơn v thuc tnh qun lý theo quy định;

c) Giúp y ban nhân dân tnh tng hp danh mc v trí vic làm, xây dng đề án v trí vic làm, cơ cu chc danh công chc, viên chc hoc đề án điu chnh v trí vic làm và cơ cu chc danh công chc, viên chc ca các cơ quan, t chc, đơn v thuc tnh qun lý để y ban nhân dân tnh gi B Ni v phê duyt theo quy định;

d) Trình y ban nhân dân tnh quyết định phân cp hoc y quyn thc hin vic s dng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, t chc, đơn v thuc tnh qun lý theo quy định ca pháp lut.

4. Về công tác cán bộ

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất việc giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, luân chuyển, điều động, biệt phái, xử lý kỷ luật đối với các chức danh Chủ tich, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Trưởng, phó các Sở, ban, ngành;

b) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, cho thôi việc, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi có thông báo của Tỉnh ủy;

- Quyết định việc nhận xét, đánh giá đối với các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, nhận xét, đánh giá, giới thiệu người ứng cử, cho thôi việc, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Cao đẳng thuộc tỉnh; Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Tham gia ý kiến với các cơ quan Trung ương về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với cấp phó Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương quản lý và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế Trung ương đóng trên địa bàn;

c) Phối hợp tham mưu cho tỉnh công tác thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở.;

d) Chủ trì phối hợp với phòng Công chức, viên chức về chính sách tiền lương trước khi tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái, cho thôi việc đối với chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (sau khi có thông báo của Tỉnh ủy), diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

đ) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

5. V công tác t chc hi; qu xã hi, qu t thin (gi chung là qu):

a) Thm định, trình Ch tch y ban nhân dân tnh quyết định cho phép thành lp, chia, tách, sáp nhp, hp nht, gii th, đổi tên và phê duyt điu l đối vi hi có phm vi hot động trong tnh theo quy định ca pháp lut;

b) Thm định, trình Ch tch y ban nhân dân tnh cp giy phép thành lp và công nhn điu l, cho phép hp nht, sáp nhp, chia, tách, gii th, đổi tên, đình ch, tm đình ch hot động, cho phép qu hot động tr li sau khi b tm đình ch, công nhn qu đủ điu kin hot động, công nhn thành viên Hi đồng qun lý qu, cho phép thay đổi hoc cp li giy phép thành lp, thu hi giy phép thành lp, gii quyết khiếu ni, t cáo đối vi qu có phm vi hot động trong tnh và qu có t chc, cá nhân nước ngoài góp tài sn để thành lp, hot động trong phm vi huyn, xã;

c) Căn c tình hình thc tế địa phương, trình Ch tch y ban nhân dân tnh y quyn cho Ch tch y ban nhân dân cp huyn quyết định vic thc hin công tác qun lý đối vi hi có phm vi hot động trong xã, qu có phm vi hot động trong huyn, xã theo quy định ca pháp lut;

d) Trình y ban nhân dân tnh quyết định cho phép hi có phm vi hot động trong c nước, hi có phm vi hot động liên tnh đặt văn phòng đại din ca hi địa phương theo quy định ca pháp lut;

đ) Hướng dn, kim tra vic thc hin pháp lut v hi, qu đối vi các hi, qu hot động trong phm vi tnh. X lý theo thm quyn hoc trình cp có thm quyn x lý các vi phm pháp lut v hi, qu;

e) Ch trì, phi hp vi các cơ quan chuyên môn cùng cp trình y ban nhân dân và Ch tch y ban nhân dân tnh xem xét, quyết định vic h tr và thc hin các chế độ, chính sách khác đối vi t chc hi, qu theo quy định ca pháp lut;

g) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức Hội có phạm vi hoạt động trong toàn tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật.

6. Theo dõi thực hiện Quy chế phối hợp và tổ chức Hội nghị Chương trình phối hợp công tác hàng năm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội thuộc tỉnh, giữa Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với các Ban xây dựng Đảng.

7. Phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định về phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 102
Đã truy cập: 2510284