P. Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

24/08/2017

 PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

ĐT: 0203.3836368

 

Trưởng phòng: Trần Thị Duyên Hoa

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3833143
- Phân công nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo và bao quát chung các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên. Kiểm soát, phân công và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Trưởng phòng và công chức trong phòng; Thẩm định, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt các văn bản do phòng tham mưu; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về toàn bộ nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Là đầu mối phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các địa phương trong việc giải quyết các công việc có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo và tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện một số nội dung công việc cụ thể: Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của phòng theo kế hoạch hàng tháng, quý, năm; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của phòng; Đánh giá công chức của phòng theo thẩm quyền. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo UBND, HĐND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện. Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Tham mưu công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tham mưu về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thôn, bản, khu phố theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Quản lý và triển khai những nhiệm vụ liên quan đến địa giới hành chính; nâng cấp đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính. Quản lý và triển khai những nhiệm vụ về Nông thôn mới. Quản lý và triển khai các Đề án, Dự án, Chuyên đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Xây dựng và triển khai các chương trình kiểm tra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Thẩm định tin, bài của phòng trước khi gửi Ban Biên tập của Sở Nội vụ đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

 
 
 
 
Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Liên
 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học, Đại học Ngôn ngữ Anh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3833143

- Email: phamthikimlien.snv@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những nội dung công việc tham mưu, đề xuất; thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.   Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng thực hiện một số công việc cụ thể: Phụ trách, theo dõi công tác quản lý nhà nước về thanh niên: (1) Xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong cấp tỉnh, giải thể đơn vị thanh niên xung phong cấp tỉnh; (2) Tham mưu giải quyết chế độ chính sách, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến thanh niên xung phong; (3) Thẩm định kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh; (4) Thẩm định kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động công tác thanh niên theo yêu cầu.  Theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; đề xuất các biện pháp nhằm xây dựng, củng cố hoạt động của chính quyền cơ sở. Tham mưu toàn diện về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Theo dõi, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; Thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh. Tham mưu triển khai công tác Dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tham mưu một số nội dung về tuyển dụng, quản lý, sử dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã; bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố (theo phân công). Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, khu phố. Tham mưu một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố theo địa bàn được phân công theo dõi.  Theo dõi việc giải quyết đơn thư, các kiến nghị của cử tri và trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Trực tiếp theo dõi địa bàn: Thành phố Hạ Long, huyện Hải Hà và huyện Đầm Hà.

 

 
Chuyên viên: Nguyễn Tuấn Long
 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất thủy văn, Cử nhân Luật, Kỹ sư Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

- Điện thoại văn phòng: 3833143

- Email: nguyentuanlong@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Tham mưu trong công tác quản lý địa giới hành chính; quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính của tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn các địa phương quản lý hồ sơ, bản đồ và các mốc địa giới hành chính; tham gia các đề án, dự án liên quan đến quản lý địa giới hành chính, nâng cấp, phân loại đơn vị hành chính và chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính; Tham gia các nội dung liên quan đến các đơn vị hành chính theo khu vực, có yếu tố đặc thù miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, vùng an toàn khu. Thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố. Tham gia tổng hợp việc đánh giá cán bộ, công chức cấp xã. Tham mưu giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Tham mưu xây dựng và triển khai  Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố và tổng hợp chung trong toàn tỉnh. Tham mưu một số nội dung về tuyển dụng, quản lý, sử dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã; bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố (theo phân công). Trực tiếp theo dõi địa bàn: Thành phố Cẩm Phả, thành phố Móng Cái, huyện Ba Chẽ và huyện Cô Tô.

 

 

 

Chuyên viên: Đỗ Minh Hiếu

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3833143

- Email: dominhhieu@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động công tác thanh niên theo yêu cầu. Tham mưu một số nội dung về tuyển dụng, quản lý, sử dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã; bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố (theo phân công). Tham mưu một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Triển khai Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thôn, bản, khu phố theo địa bàn được giao theo dõi. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do Sở Nội vụ chủ trì và những nội dung có liên quan. Tham mưu, giúp việc đồng chí Phó Trưởng phòng triển khai công tác Dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Trực tiếp theo dõi địa bàn: Thị xã Quảng Yên, huyện Tiên Yên và huyện Vân Đồn.

 

  

Chuyên viên: Lê Thị Thu Cúc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân sư phạm Lịch sử

- Điện thoại văn phòng: 3833143

- Email: lethithucuc@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của phòng và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu. Phụ trách làm thẻ cán bộ, công chức cấp xã. Thực hiện các nội dung của chương trình ISO; Tổng hợp, cung cấp tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Theo dõi, quản lý sổ công văn đến, đi; phụ trách văn phòng phẩm và các nội dung tổng hợp của Phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

  

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. Về tổ chức chính quyền:

a) Hướng dẫn tổchức vàhoạt động của các cơ quan thuộc bộ máy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh trong việc tổchức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

c) Tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh trình Hộiđồng nhân dân tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh trong việc trình cấp cóthẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật; Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;

e) Tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh thống kê, tổng hợp, báo cáo sốlượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định;

g) Tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quyđịnh của pháp luật;

h) Hướng dẫn, kiểm tra hoạtđộng của thôn, bản, khu phố theo quyđịnh của pháp luậ Thẩm định hồ sơ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh;

i) Tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh chỉđạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luậ

2. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính:

a) Tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lýđịa giới hành chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Thẩmđịnh, trìnhỦy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, văn bản liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định, hoặc để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn vàtổchức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) GiúpỦy ban nhân dân tỉnh quản lýhồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính của cấp tỉnh theo quy định của pháp luậ

Về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

a) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xãtheo quyđịnh của pháp luật;

b) Tham mưu, giúpỦy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành hoặc trình cấp cóthẩm quyền ban hành các văn bản về quản lý và sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định việc xếp bậc lương lần đầu đối với cán bộ chuyên trách giữ chức danh bầu cử ở cấp xã theo quy định. Thẩm định việc xếp lương đối với cán  bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện nâng ngạch theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh vềtuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;

đ) Thẩm định hồ sơ và cho ý kiến đối với việc tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển;

e) Hướng dẫn, thống kê, kiểm tra việc thực hiện chếđộ, chính sáchđối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố.

3. Về công tác thanh niên:

a) Chủtrì, phối hợp với các sở, ban, ngành vàcác cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh của pháp luật vềthanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

c) Thực hiện chếđộ, chính sáchđối với thanh niên theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của các cơ quan có thẩm quyề

4. Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã; định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp kết quả thực hiện theo quy định về phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 387
Đã truy cập: 2584613