P. Cải cách hành chính

24/08/2017

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Trưởng phòng: Phạm Quang Biển

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3633086

- Email: phamquangbien@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc sở phụ trách về việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý công chức, các mặt hoạt động chuyên môn của Phòng. Thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký các văn bản do Phòng tham mưu. Điều hành, phân công công tác đối với công chức của phòng. Đánh giá, phân loại công chức, tổ chức bình xét thi đua hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ của Trưởng phòng. Là đầu mối trong việc phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ và các tỉnh bạn trong việc liên hệ, trao đổi công tác chuyên môn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Chỉ đạo công chức của Phòng nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án hoặc đề xuất sáng kiến trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng. Trực tiếp triển khai, hướng dẫn thực hiện chấm điểm điều tra xã hội học và tổng hợp chấm điểm, xây dựng báo cáo kết quả chấm bộ chỉ số CCHC (PARINDEX) cấp tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ. Trực tiếp chỉ đạo việc tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm về công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt. Trực tiếp tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ: Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Trực tiếp chỉ đạo việc tham mưu, triển khai các nội dung liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trực tiếp chỉ đạo việc tham mưu, triển khai các nội dung liên quan đến phân cấp nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ. Trực tiếp chỉ đạo tham mưu triển khai, thực hiện các bộ chỉ số của tỉnh được giao cho phòng thực hiện: Chỉ số Par Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số PCI, Chỉ số SIPAS, Chỉ số CCHC cấp sở, ngành và UBND cấp huyện, Chỉ số DGI. Trực tiếp tham gia, thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT Tỉnh, tham gia tổ thư ký Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT Tỉnh. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với một số nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh, tham gia tổ thư ký Ban Chỉ đạo ISO. Phụ trách biên tập thông tin của phòng đăng trang thông tin điện tử của Sở; cung cấp thông tin liên quan đến cải cách hành chính, Quy chế dân chủ cho cơ quan thông tin đại chúng khi được lãnh đạo Sở giao; 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhinh

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học, Thạc sỹ Quản lý công

- Điện thoại văn phòng: 3633086

- Email: nguyenthinhinh@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp tham mưu triển khai ý kiến chỉ đạo, các kết luận, thông báo của cơ quan cấp trên liên quan đến việc triển khai nội dung cải cách hành chính. Trực tiếp tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoach điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hàng năm; xây dựng báo cáo kết quả điều tra trình UBND tỉnh phê duyệt (Chỉ số Sipas). Trực tiếp tham mưu triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả định kỳ, đột xuất các nội dung liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; theo dõi hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Trực tiếp theo dõi nội dung về công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính. Trực tiếp triển khai tham gia ý kiến vào các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến các nội dung cải cách hành chính của Trung ương, của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (khi có yêu cầu) của các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh và do Sở Nội vụ chủ trì. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất nhu cầu về công tác cải cách hành chính; tổng hợp xây dựng kế hoạch CCHC của tỉnh theo từng giai đoạn, hằng năm, đột xuất và hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ, đột xuất theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Trưởng phòng tổ chức thực hiện các lớp tập huấn nghiệp vụ do phòng chịu trách nhiệm; xây dựng kế hoạch tài chính cho các nhiệm vụ về CCHC, các lớp về CCHC. Giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh. Theo dõi công chức chuyên trách CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn. Theo dõi tổng hợp, báo cáo và đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Xây dựng các báo cáo phục vụ các đoàn đến nghiên cứu học tập kinh nghiệm. Cung cấp tài liệu cho các tạp chí, báo đến làm việc khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở hoặc Trưởng phòng khi được ủy quyền. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác của phòng định kỳ hằng tháng, quý, năm và đột xuất. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và công tác tổng hợp của phòng. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ của phòng. Tham gia viết bài, thông tin về hoạt động cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở báo cáo Trưởng phòng đăng trang thông tin điện tử của Sở, trang Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Phối hợp trong việc triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả chấm Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và tổ chức hội nghị công bố theo quyết định của UBND tỉnh. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

Chuyên viên: Vũ Hồng Duyên

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL Kinh tế; Cử nhân quản trị nhân lực;

- Điện thoại văn phòng: 3834258

- Email:vuhongduyen@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi, tổng hợp báo cáo về thực hiện dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp của tỉnh theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính Phủ. Xây dựng kế hoạch kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền và tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tỉnh. Trực tiếp theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả phân cấp quản lý nhà nước theo quy định của Trung ương, của tỉnh tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính Phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trực tiếp tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của tổ chức và công dân về quy định hành chính, thủ tục hành chính; phối hợp theo dõi tổng hợp, báo cáo về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Báo cáo và hướng dẫn làm việc ngày thứ bảy; giảm văn bản, giấy tờ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc; Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; chế độ hội họp. Trực tiếp theo dõi và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ số PCI của tỉnh; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2019 thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. Trực tiếp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, triển khai, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo việc thực hiện chỉ số PAPI của tỉnh; triển khai bộ chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) trên địa bàn tỉnh và tổ chức Hội nghị công bố sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Giúp Trưởng phòng theo dõi, tham mưu áp dụng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO: 9001:2015 trong nội bộ phòng. Viết bài, thông tin, bài nghiên cứu khoa học về những nội dung, nhiệm vụ được phân công thực hiện, bài về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo Trưởng phòng đăng trang thông tin điện tử của Sở, trang Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Phối hợp trong việc tổng hợp phiếu, nạp dữ liệu kết quả từ phiếu điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước  (Sipas) vào phần mềm.  Phối hợp xây dựng kế hoạch giai đoạn, hàng năm, đột xuất về công tác cải cách hành chính. Phối hợp trong việc triển khai thực hiện chấm điểm, tổng hợp kết quả chấm chỉ số CCHC các Sở, ngành và UBND cấp huyện theo quyết định của UBND tỉnh theo nội dung được phân công. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công. 

 

 

Chuyên viên: Bùi Đình Cường

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị tài chính - Kế toán

- Điện thoại văn phòng: 3635055

- Email: @quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: 

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. Trình y ban nhân dân và Ch tch y ban nhân dân tnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, ch đạo, trin khai công tác ci cách hành chính ca tnh theo các Ngh quyết, chương trình, kế hoch ci cách hành chính ca Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình y ban nhân dân và Ch tch y ban nhân dân tnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuc y ban nhân dân tnh ch trì hoc phi hp thc hin các ni dung, nhiệm vụ ca ci cách hành chính, bao gm: ci cách th chế, ci cách th tc hành chính, ci cách t chc b máy hành chính, xây dng và nâng cao cht lượng đội ngũ cán b, công chc, viên chc, ci cách tài chính công, hin đại hóa nn hành chính.

3. Trình y ban nhân dân, Ch tch y ban nhân dân tnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh quyết định các bin pháp đẩy mnh ci cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

4. Hướng dn, đôn đốc, kim tra các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuc y ban nhân dân tnh; y ban nhân dân cp huyn và y ban nhân dân cp xã trin khai thc hin công tác ci cách hành chính theo chương trình, kế hoch, đề án ci cách hành chính đã được cp có thm quyn phê duyt.

5. Hướng dn, đôn đốc, kim tra vic thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông, mt ca liên thông hin đại ti các cơ quan hành chính nhà nước địa phương.

6. Giúp y ban nhân dân tnh theo dõi, đánh giá, tng hp chung kết qu thc hin các nhim v v ci cách hành chính ca các cơ quan, t chc, đơn v thuc y ban nhân dân tnh, ca y ban nhân dân cp huyn, y ban nhân dân cp xã; xây dng và thc hin chế độ báo cáo v công tác ci cách hành chính theo quy định.

7. Ch trì, phi hp vi các cơ quan có liên quan hướng dn v chuyên môn, nghip v trong lĩnh vc ci cách hành chính cho công chc chuyên trách ci cách hành chính các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuc y ban nhân dân tnh, y ban nhân dân cp huyn.

8. Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức, triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

9. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

10. Thực hiện nhiệm vụ uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các loại hình quy chế dân chủ thuộc khối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 349
Đã truy cập: 2632010