Ban Tôn giáo

24/08/2017

  BAN TÔN GIÁO

 ĐT: 0203.3835434; FAX: 0203.3635589

 

Trưởng Ban: Nguyễn Đăng Kiên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội, Đại học Tôn giáo.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635058

- Email: nguyendangkien@quangninh.gov.vn

Phụ trách lãnh đạo các lĩnh vực hoạt động của Ban Tôn giáo theo chế độ thủ trưởng; Trực tiếp lãnh đạo, quyết định các lĩnh vực:

 1. Trực tiếp lãnh đạo và quyết định các chủ trương, hoạt động của Ban Tôn giáo, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Tôn giáo của tỉnh theo quy định của pháp luật.
 2.  Trực tiếp lãnh đạo, quản lý, quyết định công tác tổ chức và cán bộ của Ban Tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.
 3. Công tác giải quyết về khiếu nại, tố cáo.
 4. Công tác đối nội, đối ngoại; trực tiếp quan hệ công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương liên quan; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  5. Là chủ tài khoản của Ban. Phụ trách, điều hành các nội dung hoạt động và sinh hoạt hành chính tại Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo.

 

Phó Trưởng Ban: Ngô Văn Sơn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại văn phòng: 3635056

- Email: ngovanson@quangninh.gov.vn

Tham gia lãnh đạo chung, giúp đồng chí Trưởng Ban điều hành, phụ trách, chỉ đạo các mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công:  Phụ trách, điều hành các nội dung hoạt động của phòng Công giáo - Tin lành. Được phân công ký một số văn bản do Trưởng Ban ủy nhiệm. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công. Trực tiếp sinh hoạt hành chính tại Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo.

 

Phó Trưởng ban: Bùi Đức Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635058

- Email: buiduchung@quangninh.gov.vn

Tham gia lãnh đạo chung, giúp đồng chí Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công: Phụ trách, điều hành các nội dung hoạt động của phòng Hành chính - Tổng hợp. Thường trực công tác Thi đua - khen thưởng của Ban. Được phân công ký một số văn bản do Trưởng Ban ủy nhiệm. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công, sinh hoạt tại phòng Hành chính - Tổng hợp.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

Trưởng phòng: Đào Duy Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3835434

- Email: daoduyhung_snv@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý các mặt hoạt động của phòng. Thẩm định, trình Lãnh đạo Ban ký các văn bản tham mưu của Phòng. Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban để giải quyết các công việc có liên quan; trực tiếp thực hiện các công việc sau: Tham mưu, tổng hợp, xây dựng và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phòng, Ban; Thực hiện nhiệm vụ thông tin tổng hợp: Xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban; xây dựng, tham gia xây dựng và góp ý vào các Đề án, văn bản theo sự phân công của Lãnh đạo Ban; Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc, ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của Lãnh đạo Ban. Đảm bảo công tác công nghệ thông tin. Thường trực công tác Thi đua - Khen thưởng của Ban. Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế: Soạn thảo, tham gia soạn thảo, tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Ban; Tham gia tổ chức phổ biến và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong Phòng, Ban. Tổ chức quản trị công sở, bảm đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ của cơ quan; bố trí xe phục vụ công tác của cơ quan. Tham mưu thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Ban. Bảo đảm kỷ luật lao động, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của Ban, của Sở. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của Ban. Phối hợp chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và nhân viên trong cơ quan. Dự thảo các nội quy, quy chế hoạt động của Ban. Thực hiện công việc khác khi được Lãnh đạo Ban phân công.

 

 

Kế toán: Nguyễn Thị Thu Trà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị TCKT

- Điện thoại văn phòng: 3635055

- Email: nguyenthithutra@quangninh.gov.vn

Tham mưu, giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng những công việc được phân công. Trực tiếp đảm nhiệm công tác tài chính, kế toán, đảm bảo thu, chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách và các quy định về thu, chi của tỉnh, theo dõi, phối hợp trong việc mua sắm tài sản đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn của Ban; Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Ban, phân khai tài chính và tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản của Ban, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị và tài sản của Nhà nước giao cho Ban và nguồn kinh phí được cấp, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo các quy định của Luật ngân sách; Giúp Trưởng phòng theo dõi, tổng hợp các nội dung liên quan đến công tác tổ chức của cán bộ, công chức; Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Ban và các chức sắc, tổ chức tôn giáo theo quy định của nhà nước, của tỉnh; Thường trực và thực hiện công tác Cải cách hành chính của Ban; Theo dõi, thực hiện quy trình quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO của Ban; Phối hợp đón tiếp khách đến cơ quan làm việc; theo dõi xăng dầu xe. Thực hiện công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

Văn thư: Nguyễn Thị Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Hành chính Nhà Nước

- Điện thoại văn phòng: 3635055

- Email: nguyenthiha@quangninh.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc tham mưu, đề xuất. Thực hiện các nhiệm vụ văn thư, lưu trữ của Ban; Thủ quỹ cơ quan; Đảm bảo việc bảo mật và giữ gìn bí mật cơ quan theo đúng quy định của pháp luật; Đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, cảnh quan môi trường; việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong cơ quan; Giúp Trưởng phòng theo dõi, tổng hợp các nội dung liên quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng và một số nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo báo cáo chuyên đề, đột xuất khác khi được Trưởng phòng giao.          Tổng hợp, khai thác, thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh và Sở Nội vụ phục vụ sự điều hành, khai thác, sử dụng của lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Phòng và cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan; Tham gia phổ biến, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong Ban; Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn; Đảm bảo việc đón tiếp khách đến cơ quan làm việc; Chuẩn bị hội trường, phòng họp phục vụ các cuộc họp, hội nghị, giao ban của cơ quan; Thực hiện công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Viên chức (trưng dụng): Bùi Đình Cường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị tài chính - Kế toán

- Điện thoại văn phòng: 3635055

- Email: buidinhcuong@quangninh.gov.vn

 

 

Lái xe: Lê Đức Tuyên

 - Điện thoại văn phòng: 3835434

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công. Đảm bảo việc lái xe phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công việc của Lãnh đạo Ban đảm bảo kịp thời, an toàn; có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, sử dụng xe đúng quy định; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ quan; đảm bảo điện, nước phục vụ cơ quan; thực hiện công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 PHÒNG NGHIỆP VỤ TÔN GIÁO

 

Trưởng phòng: Nhữ Văn Nguyện

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3518.128

- Email: nhuvannguyen@quangninh.gov.vn

 Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý các mặt hoạt động của phòng. Thẩm định, trình Lãnh đạo Ban ký các văn bản tham mưu của Phòng. Điều hành, phân công công tác, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức của Phòng. Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban để giải quyết các công việc có liên quan. Trực tiếp theo dõi, tham mưu cho lãnh đạo Ban công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực Phật giáo và chỉ đạo soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực đạo Công giáo, Tin lành, Cao đài, tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới trình lãnh đạo Ban; xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm của Phòng. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện và phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học về tôn giáo theo lĩnh vực quản lý. Hướng dẫn, phối hợp hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đối với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. Tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với cán bộ, công chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo và nhân dân trong phạm vi quản lý của tỉnh. Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.


Chuyên viên: Nguyễn Thị Kim Ngân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Việt Nam học

- Điện thoại văn phòng: 3635057

- Email: nguyenthikimngan@quangninh.gov.vn

Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác quản lý nhà nước về đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Tin lành. Căn cứ kế hoạch công tác của Ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm mảng công việc phụ trách trình lãnh đạo Phòng duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Tin lành sau khi được lãnh đạo Ban phê duyệt. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực tôn giáo thuộc nhiệm vụ được giao. Tham mưu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đối với chức sắc, tín đồ đạo Tin lành. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng giải quyết đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đạo Tin lành. Tham mưu, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đạo Tin lành đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo đột xuất, chuyên đề và dự thảo các văn bản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự phân công của lãnh đạo Phòng; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Oanh

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Điện thoại văn phòng: 3635057
 • Email: nguyenthioanh@quangninh.gov.vn

Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác quản lý nhà nước về các hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về hiện tượng tôn giáo mới. Căn cứ kế hoạch công tác của Ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm mảng công việc phụ trách trình lãnh đạo Phòng duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về các hiện tượng tôn giáo mới sau khi được lãnh đạo ban phê duyệt. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực tôn giáo thuộc nhiệm vụ được giao. Tham mưu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đối với những người theo hiện tượng tôn giáo mới. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban giải quyết đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hiện tượng tôn giáo mới. Tham mưu, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về các hiện tượng tôn giáo mới đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm; báo cáo đột xuất, chuyên đề; dự thảo các văn bản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự phân công của lãnh đạo Phòng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Phòng. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban phân công

Chuyên viên: Đặng Thị Tuyết Nhung

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
 • Điện thoại văn phòng: 3635057
 • Email: dangthituyetnhung@quangninh.gov.vn

Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác quản lý nhà nước về đạo Cao đài, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Cao đài, tín ngưỡng. Căn cứ kế hoạch công tác của Ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm mảng công việc phụ trách trình lãnh đạo Phòng duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Cao đài, tín ngưỡng sau khi được lãnh đạo Ban phê duyệt. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực Cao đài, tín ngưỡng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực Cao đài, tín ngưỡng, tham mưu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đối với chức sắc, tín đồ tôn giáo thuộc nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban giải quyết đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực Cao đài, tín ngưỡng. Tham mưu, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Cao đài, tín ngưỡng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện theo quy định của pháp luật. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

Chuyên viên: Cao Thị Hoa

 • Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kế toán
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 3635057
 • Email: caothihoa@quangninh.gov.vn

Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác quản lý nhà nước về đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Công giáo. Căn cứ kế hoạch công tác của Ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm mảng công việc phụ trách trình lãnh đạo Phòng duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Công giáo sau khi được lãnh đạo Ban phê duyệt. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực tôn giáo thuộc nhiệm vụ được giao. Tham mưu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đối với chức sắc, tín đồ đạo Công giáo. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng giải quyết đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đạo Công giáo. Tham mưu, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đạo Công giáo đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo đột xuất, chuyên đề và dự thảo các văn bản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự phân công của lãnh đạo Phòng; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh.
 2. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo theo quy định; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
 3. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo.
 4. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 6. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc áp dụng chính sách đối với những tổ chức tôn giáo và cá nhân có hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo.
 8. Hướng dẫn phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật.
 9. Thẩm định, chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình xây dựng về tôn giáo.
 10. Tham gia quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo.
 11. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hiện tượng tôn giáo mới.
 12. Quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức thuộc Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

  

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 1585975