Ban Tôn giáo

13/07/2023

  BAN TÔN GIÁO

 ĐT: 0203.3835434; FAX: 0203.3635589

 

Trưởng Ban: Nguyễn Đăng Kiên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội, Đại học Tôn giáo.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635058

- Email: nguyendangkien@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Phụ trách lãnh đạo các lĩnh vực hoạt động của Ban Tôn giáo theo chế độ thủ trưởng; Trực tiếp lãnh đạo, quyết định các lĩnh vực: Trực tiếp lãnh đạo và quyết định các chủ trương, hoạt động của Ban Tôn giáo, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Tôn giáo của tỉnh theo quy định của pháp luật. Trực tiếp lãnh đạo, quản lý, quyết định công tác tổ chức và cán bộ của Ban Tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Công tác giải quyết về khiếu nại, tố cáo. Công tác đối nội, đối ngoại; trực tiếp quan hệ công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương liên quan; Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Là chủ tài khoản của Ban. Phụ trách, điều hành các nội dung hoạt động và sinh hoạt hành chính tại Phòng Nghiệp vụ Tôn giáo.

 

Phó Trưởng ban: Bùi Đức Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635058

- Email: buiduchung@quangninh.gov.vn

 • Phân công nhiệm vụ: Tham gia lãnh đạo chung, giúp đồng chí Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công: Phụ trách, điều hành các nội dung hoạt động của phòng Hành chính - Tổng hợp.
 • Thường trực công tác Thi đua - khen thưởng của Ban. Được phân công ký một số văn bản do Trưởng Ban ủy nhiệm.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công, sinh hoạt tại phòng Hành chính - Tổng hợp.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

 

 

Trưởng phòng: Hoàng Thị Minh Huế

 

 • - Chức vụ:Trưởng phòng.

 • - Trình độ đào tạo:Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Ngoại ngữ

 • - Trình độ LLCT:Cao cấp

 • - Điện thoại văn phòng:633798

 • - Email: hoangthiminhhue@quangninh.gov.vn

 • - Phân công nhiệm vụ:      

  Quản lý, điều hành công việc chung của phòng Hành chính - Tổng hợp, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý các mặt hoạt động của Phòng. Thẩm định, ký, trình Trưởng Ban ký các văn bản tham mưu của Phòng. Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban và kiểm tra kết quả, chất lượng, thời gian đảm bảo đúng quy định, kịp thời để giải quyết các công việc có liên quan; trực tiếp thực hiện các công việc sau:

1.1. Tham mưu giúp Trưởng Ban về công tác tổ chức cán bộ; quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác; các chế độ, chính sách về lương, phụ cấp của cơ quan; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Nhà nước và Quy chế làm việc của cơ quan;

1.2. Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Ban; giúp Lãnh đạo Ban triển khai, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác: báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Sở, Ban; phối hợp triển khai xây dựng, tham gia góp ý vào các văn bản theo phân công của Lãnh đạo Ban; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo chức năng thẩm quyền được giao cho Ban.

  1.3. Soạn thảo, tham gia soạn thảo, rà soát nội dung, thể thức các văn bản triển khai nhiệm vụ của Ban, ký nháy trước khi ban hành; rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Ban theo sự phân công của Trưởng ban; Ký thừa lệnh (TL.) Trưởng ban một số văn bản theo quy định và được sự ủy quyền của Trưởng ban.

1.4. Chủ trì việc xây dựng, tham gia góp ý vào các Đề án, văn bản theo sự phân công của Lãnh đạo Ban; dự thảo các nội quy, quy chế hoạt động của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn thuộc Ban; chế độ làm việc, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu các Phòng chuyên môn thuộc Ban theo quy định của pháp luật.

1.5. Thực hiện nhiệm vụ thư ký giúp việc cho Lãnh đạo Ban: Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc; ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của Trưởng ban và đôn đốc, theo dõi quá trình thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu.

1.6. Thường trực công tác thi đua, khen thưởng của Ban; thành viên ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; chuyển đổi số và một số Ban chỉ đạo (Tổ công tác) khác khi được Trưởng Ban phân công.

1.7. Tham gia tổ chức phổ biến và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật Phòng, Ban;

1.8. Thực hiện công tác bảo mật nội bộ cơ quan; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của Ban; Tổ chức quản trị công sở, phối hợp đồng chí Kế toán quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản và các trang thiết bị của cơ quan; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác và các điều kiện làm việc cho công chức trong cơ quan phục vụ nhiệm vụ; Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của Ban và đảm bảo an ninh trật tự của cơ quan.

1.9. Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế: Giúp Lãnh đạo ban xây dựng các nội quy làm việc, quy chế hoạt động của cơ quan; tham mưu cho Lãnh đạo Ban báo cáo Giám đốc Sở quyết định về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

1.10. Làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân; tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực quản lý của cơ quan và chức năng, nhiệm vụ được giao;

  1.11. Tham mưu Trưởng ban phối hợp với Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với công chức, đoàn viên Công đoàn cơ quan và thực hiện có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

 Kế toán: Vũ Thủy
 
 
 • - Chức vụ:Kế toán (KT)
 • - Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế
 • - Trình độ LLCT:Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng:633798
 • - Email: snv@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:

Phân công nhiệm vụ:

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hà

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Hành chính Nhà Nước

- Điện thoại văn phòng: 3635055

- Email: nguyenthiha@quangninh.gov.vn

 

4.1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công. Tham mưu xây dựng các báo chuyên đề, báo cáo đột xuất và thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) của Ban theo sự phân công của Trưởng phòng;

4.2. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và thực hiện công tác cải cách hành chính; Quy chế dân chủ tại cơ quan theo quy định. Ghi nghị quyết các cuộc họp triển khai nhiệm vụ hoặc giao ban công tác chuyên môn của Ban.

4.3. Giúp Trưởng phòng theo dõi đánh giá công chức của Phòng, của Ban; Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công chức trong Ban.

4.4. Tham mưu thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Ban.

4.5. Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc liên quan nội dung công việc được phân công.

4.6. Tham gia phổ biến, rà soát, kiểm tra việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong Ban.

4.7. Dự thảo các nội quy, quy chế của Ban về lĩnh vực được phân công.

4.8. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và góp ý vào các đề án, văn bản theo sự phân công của Trưởng phòng;

4.9. Phối hợp đón tiếp khách đến cơ quan làm việc và thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Đỗ Danh Tùng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3635055

- Email: dodanhtung@quangninh.gov.vn

5.1. Phối hợp tham mưu xây dựng các báo chuyên đề, báo cáo đột xuất và trong công tác thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) của Ban; thực hiện nhiệm vụ theo dõi, thống kê số liệu liên quan của Ban theo sự phân công của Trưởng phòng;

5.2. Tham mưu đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, cảnh quan môi trường; công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo điện, nước; quản lý vận hành hệ thống âm thanh tại hội trường; công tác an ninh, trật tự tại Ban;

5.3. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ về quy trình quản lý các Thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính;

5.4. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và góp ý vào các đề án, văn bản theo sự phân công của Trưởng phòng; theo dõi tình hình, tổng hợp báo cáo về công tác nhân quyền;

5.5. Dự thảo các nội quy, quy chế của Ban về lĩnh vực được phân công;

5.6. Giúp Trưởng phòng theo dõi, thực hiện đảm bảo công tác công nghệ thông tin của Ban; công tác chuyển đổi số;

5.7. Biên tập viết tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở và các trang mạng xã hội của Ban;

5.8. Phối hợp đón tiếp khách đến cơ quan làm việc và công tác tiếp công dân định kỳ;

5.9. Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 PHÒNG NGHIỆP VỤ TÔN GIÁO

 

 

Trưởng phòng: Nhữ Văn Nguyện

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3518.128

- Email: nhuvannguyen@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý các mặt hoạt động của phòng. Thẩm định, trình Lãnh đạo Ban ký các văn bản tham mưu của Phòng. Điều hành, phân công công tác, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức của Phòng. Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban để giải quyết các công việc có liên quan. Trực tiếp theo dõi, tham mưu cho lãnh đạo Ban công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực Phật giáo và chỉ đạo soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực đạo Công giáo, Tin lành, Cao đài, tín ngưỡng, hiện tượng tôn giáo mới, Công tác tổ chức hội; tổ chức phi chính phủ trình lãnh đạo Ban; xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm của Phòng. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện và phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học về tôn giáo theo lĩnh vực quản lý. Hướng dẫn, phối hợp hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác tổ chức hội; tổ chức phi chính đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. Tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác tổ chức hội; tổ chức phi chính đối với cán bộ, công chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo và nhân dân trong phạm vi quản lý của tỉnh. Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

Trực tiếp phụ trách, theo dõi các lĩnh vực tại địa bàn: Uông Bí, Đầm Hà.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Oanh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 3635057

- Email: nguyenthioanh@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác quản lý nhà nước về Cao đài các hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về hiện tượng tôn giáo mới. Căn cứ kế hoạch công tác của Ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, năm mảng công việc phụ trách trình lãnh đạo Phòng duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về Cao đài và các hiện tượng tôn giáo mới sau khi được lãnh đạo ban phê duyệt. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực tôn giáo thuộc nhiệm vụ được giao. Tham mưu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đối với những người theo hiện tượng tôn giáo mới. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng giải quyết đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hiện tượng tôn giáo mới. Tham mưu, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về các hiện tượng tôn giáo mới đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện theo quy định của pháp luật; dự thảo các văn bản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự phân công của lãnh đạo Phòng. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

Trực tiếp phụ trách, theo dõi các lĩnh vực tại địa bàn: Tiên Yên, Móng Cái, Cô Tô.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban phân công. 

 

Chuyên viên: Cao Thị Hoa

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635057

- Email: caothihoa@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác quản lý nhà nước về Tín ngưỡng và công tác tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ cấp tỉnh. Căn cứ kế hoạch công tác của Ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm mảng công việc phụ trách trình lãnh đạo Phòng duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tín ngưỡng và tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ sau khi được lãnh đạo Ban phê duyệt. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ thuộc nhiệm vụ được giao. Tham mưu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng và tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng giải quyết đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ. Tham mưu, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng và tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề và dự thảo các văn bản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự phân công của lãnh đạo Phòng; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

Trực tiếp phụ trách, theo dõi các lĩnh vực tại địa bàn: Đông Triều, Vân Đồn, Hải Hà.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban phân công.

 

Chuyên viên: Phan Thị Huyền

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 3635057

- Email: phanthihuyen@quangninh.gov.vn

Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác quản lý nhà nước về đạo Công giáoTin lành trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Công giáo, Tin lành. Căn cứ kế hoạch công tác của Ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm mảng công việc phụ trách trình lãnh đạo Phòng duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực Công giáo, Tin lành sau khi được lãnh đạo Ban phê duyệt. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực Công giáo, Tin lành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực Công giáo, Tin lành, tham mưu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đối với chức sắc, tín đồ tôn giáo thuộc nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng giải quyết đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực Công giáo, Tin lành. Tham mưu, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Công giáo, Tin lành đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề và dự thảo các văn bản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo sự phân công của lãnh đạo Phòng; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định. Quản lý, khai thác phần mềm cơ sở thờ tự, chức sắc tôn giáo của Ban.

Trực tiếp phụ trách, theo dõi các lĩnh vực tại địa bàn: Quảng Yên, Hạ Long, Bình Liêu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban phân công.

 

Chuyên viên: Phạm Thị Mai
 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Hành chính Nhà Nước
- Điện thoại văn phòng:
 - Email: phamthimai@quangninh.gov.vn

Trực tiếp theo dõi, tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng công tác quản lý nhà nước về công tác tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ cấp huyện. Căn cứ kế hoạch công tác của Ban, xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm mảng công việc phụ trách trình lãnh đạo Phòng duyệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ cấp huyện sau khi được lãnh đạo Ban phê duyệt. Tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể, phát sinh về lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ thuộc nhiệm vụ được giao. Tham mưu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định. Tham mưu cho lãnh đạo Phòng giải quyết đơn thư, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ. Tham mưu, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm của Phòng; báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề và dự thảo các văn bản trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Phòng; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

Trực tiếp phụ trách, theo dõi các lĩnh vực tại địa bàn: Cẩm Phả, Ba Chẽ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Ban phân công.

  

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh.

2. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo theo quy định; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo.

4. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

6. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc áp dụng chính sách đối với những tổ chức tôn giáo và cá nhân có hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo.

8. Hướng dẫn phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

9. Thẩm định, chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình xây dựng về tôn giáo.

10. Tham gia quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo.

11. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hiện tượng tôn giáo mới.

12. Quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức thuộc Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 2664784