Ban Thi đua - Khen thưởng

24/08/2017

 LÃNH ĐẠO BAN

 

 

Trưởng Ban: Phạm Hồng Thắng

 • - Chức vụ:Trưởng Ban
 • - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Luật kinh tế; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế
 • - Trình độ LLCT:Cao cấp
 • - Điện thoại văn phòng:835938
 • - Email: phamhongthang@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:     
 1. 1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng.
 2. 2. Chỉ đạo các lĩnh vực, công việc:

Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định, chỉ đạo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng của tỉnh; Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và công tác khen thưởng của tỉnh; Thực hiện ủy quyền của Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng; Là Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng ban Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phụ trách công tác khen thưởng thành tích kháng chiến; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng; Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật; Công tác đối nội, đối ngoại và công tác tài chính, kế hoạch của Ban; là chủ tài khoản của cơ quan; Sinh hoạt tại Phòng Hành chính - Tổng hợp.

 

 
 
Phó Trưởng ban: Đào Thị Thanh Vân 
 
 • - Chức vụ:Phó Trưởng Ban
 • - Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán
 • - Trình độ LLCT:Cao cấp
 • - Điện thoại văn phòng:835916
 • - Email: daothithanhvan@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:

Phụ trách công tác tham mưu các nhiệm vụ và hoạt động của Ban và của Tỉnh đối với phong trào thi đua Cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; Các phong trào thi đua, công tác khen thưởng: Khối các sở, ngành Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật; Khối các Ban của tỉnh; Khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Khối các Doanh nghiệp Thương mại - Dịch vụ; Khối các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khu vực Cẩm Phả; các Cụm, Khối thi đua thuộc, trực thuộc các sở, ngành của tỉnh và cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh có liên quan. Phục vụ công tác khen thưởng tại các Hội nghị của tỉnh do các Sở, ban, ngành thuộc các Khối thi đua liên quan tham mưu thực hiện; Là Thành viên Hội đồng Sáng kiến của tỉnh; phụ trách công tác chỉ đạo tổng hợp, rà soát, tham mưu xét duyệt, công nhận mắc độ ảnh hưởng của các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tại nghiên cứu để làm căn cứ khen thưởng; Là Phó Trưởng ban Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Công tác thanh tra, pháp chế; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và an ninh chính trị nội bộ; Công tác khoa học và công nghệ; cải cách hành chính, quy chế dân chủ, chuyển đổi số; văn thư, lưu trữ và các nhiệm vụ hành chính, quản trị của cơ quan. Theo dõi việc tiếp nhận, cấp phát hiện vật khen thưởng của Nhà nước và của tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền; Sinh hoạt tại Phòng Hành chính - Tổng hợp.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

  

 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mi Lê
 
 • - Chức vụ:Phó Trưởng phòng (TH2)
 • - Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
 • - Trình độ LLCT:Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng:633798
 • - Email: nguyenmile@quangninh.gov.vn

Quản lý, điều hành công việc chung của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng và được Trưởng phòng ủy quyền. Xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban; công tác thống kê, tổng hợp số liệu thi đua, khen thưởng của tỉnh; tham gia việc xây dựng, góp ý kiến vào các đề án, văn bản theo sự phân công của Trưởng phòng. Tổng hợp thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đưa lên Cổng thông tin điện tử thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước khi trình Hội đồng xét duyệt. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Cổng thông tin điện tử thành phần của Hội đồng; biên tập, tổng hợp tin bài đăng lên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng. Tham mưu thực hiện các hoạt động của Ban trong Khối thi đua các đơn vị trực thuộc sở, ngành tổng hợp. Thực hiện nhiệm vụ trình hồ sơ đề nghị khen thưởng sau khi Phòng Nghiệp vụ Thi đua, Khen thưởng hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đúng quy định. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng. Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ theo dõi tổ chức, tham gia hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Đăng ký thi đua, Báo cáo 6 tháng, Báo cáo năm, Chấm điểm thi đua). Tham mưu thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng hợp công tác tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện, quản lý và theo dõi việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan; Thường trực công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quy chế dân chủ, chuyển đổi số, ISO của cơ quan. Tham mưu công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động của Ban theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của Ban thực hiện đúng quy chế và quy định. Chủ trì phối hợp với phòng Nghiệp vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu hồi, cấp, cấp lại, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo quy định. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện nhiệm vụ thủ kho, thủ quỹ của Ban. Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Ban. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công. 

  

 
 
Kế toán: Vũ Thủy
 
 • - Chức vụ:Kế toán (KT)
 • - Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế
 • - Trình độ LLCT:Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng:633798
 • - Email: snv@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:

Trực tiếp đảm nhiệm công tác tài chính, kế toán, đảm bảo thu, chi theo đúng quy định. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Ban và của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; phân khai tài chính và tổ chức quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban. Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức các phong trào thi đua, kinh phí hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và kinh phí khen thưởng của tỉnh. Quản lý trang thiết bị, tài sản của Nhà nước giao cho Ban và nguồn kinh phí được cấp; tham mưu mua sắm, sửa chữa tài sản và các trang thiết bị của cơ quan, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác và các điều kiện làm việc cho công chức, nhân viên. Quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; tham mưu trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính đúng quy định của Luật Ngân sách. Theo dõi chế độ nghỉ phép, thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (đối với các khoản thu từ cơ quan) của công chức, nhân viên trong Ban theo đúng quy định. Tiếp nhận, chuẩn bị hiện vật, bảo quản, cấp phát hiện vật khen thưởng. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thống kê số liệu công tác thi đua, khen thưởng; thu hồi, cấp, cấp lại, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo quy định. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; theo dõi, cấp phát Giấy đi đường. Tham mưu các điều kiện đón tiếp khách và phục vụ các hội nghị của cơ quan; quản lý việc cấp phát xăng xe ô tô phục vụ công tác của Ban. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công.   

 

 

 
 
Nhân viên phục vụ (HĐ68): Trần Lê Thu Hà
 
 • - Chức vụ:Nhân viên phục vụ (HĐ68)
 • - Trình độ chuyên môn:Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Luật.
 • - Trình độ LLCT:
 • - Điện thoại văn phòng:633798
 • - Email: tranlethuha1985@gmail.com
 • - Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, vệ sinh cơ quan và các phòng làm việc của Lãnh đạo Ban sạch sẽ, bảo vệ môi trường sạch đẹp. Phục vụ các cuộc họp, hội nghị, việc đón khách do Lãnh đạo Ban chủ trì, chuẩn bị Phòng họp của cơ quan khi các bộ phận chuyên môn cần sử dụng. Thực hiện nhiệm vụ in, cấp phát hiện vật khen thưởng theo quy định. Phối hợp thực hiện mua sắm, trang bị, văn phòng phẩm, vật rẻ tiền mau hỏng và các vật dụng văn phòng thiết yếu khác phục vụ nhiệm vụ công tác của cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước và định mức của cơ quan. Tham gia phục vụ trao tặng khen thưởng tại các Hội nghị của tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công.  

 

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

 

Trưởng phòng: Trần Thị Phương Thảo

 • - Chức vụ:Trưởng phòng (NV1)
 • - Trình độ đào tạo:Thạc sĩ Quản lý công; Cử nhân Hành chính
 • - Trình độ LLCT:Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng:835844
 • - Email: snv@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:      
 • Xây dựng Chương trình công tác hàng năm của Phòng. Duyệt, ký các văn bản do Phòng tham mưu trước khi trình Lãnh đạo Ban. Thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đúng quy định về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan tại phòng chuyên môn. Chủ trì tham mưu xây dựng các dự thảo quy định về công tác thi đua, khen thưởng, các quy định khen thưởng phong trào thi đua, hướng dẫn triển khai thực hiện trong tỉnh. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và các Cụm, Khối thi đua của tỉnh trong việc tham gia các phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động. Tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Soạn thảo, tham gia soạn thảo, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ban theo sự phân công của Trưởng ban. Tham mưu Lãnh đạo Ban thẩm định hồ sơ, tổng hợp thành tích, hoàn thiện văn bản, thủ tục của các tập thể, cá nhân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước bảo đảm đúng quy định; Hướng dẫn, giải thích mọi thắc mắc về thủ tục, hồ sơ, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các địa phương, Cụm, Khối thi đua trực tiếp theo dõi và tham mưu; Lập hồ sơ công việc, hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp vào kho lưu trữ cơ quan theo quy định của Nhà nước đối với công việc được giao. Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác thi đua, khen thưởng các địa phương, các Cụm, Khối thi đua: Các địa phương: Đông Triều, Vân Đồn; Cụm Thi đua các huyện, thị xã, thành phố; Khối thi đua: Khối các Ban Xây dựng Đảng và cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Khối Nội chính; Khối thi đua trực thuộc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh; Công an Tỉnh; Tòa án nhân dân Tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh; Cục Thi hành án dân sự Tỉnh; Khối các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với bộ phận thường trực tiếp công dân, làm việc trực tiếp với các tập thể, cá nhân liên quan các địa phương, các Cụm, Khối thi đua theo dõi và tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

 

 

 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương
 
 • - Chức vụ:Phó Trưởng phòng (NV3)
 • - Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế tài chính; Cử nhân Luật
 • - Trình độ LLCT:Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng:835844
 • - Email: sonoivu@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Sở giao: Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tham mưu Lãnh đạo Ban thẩm định hồ sơ, tổng hợp thành tích, hoàn thiện văn bản, thủ tục của các tập thể, cá nhân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước bảo đảm đúng quy định; Hướng dẫn, giải thích mọi thắc mắc về thủ tục, hồ sơ, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các tổ chức, cá nhân theo quy định; Theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh, tổng hợp, đánh giá để tổ chức sơ kết, tổng kết đảm bảo đúng quy định; Lập hồ sơ công việc, hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp vào kho lưu trữ cơ quan theo quy định của Nhà nước đối với các công việc được giao. Trực tiếp theo dõi, triển khai các phong trào thi đua chuyên đề: “Công nhân tiên tiến tiêu biểu”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Quảng Ninh chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Phối hợp với bộ phận thường trực tiếp công dân, làm việc trực tiếp với các tập thể, cá nhân liên quan phong trào thi đua chuyên đề theo dõi và tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công. 

 

   

Phó Trưởng phòng: Vũ Ngọc Dương 

 • - Chức vụ:Phó Trưởng phòng (NV2)
 • - Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật kinh tế, thạc sĩ Quản lý kinh tế.
 • - Trình độ LLCT:Cao cấp
 • - Điện thoại văn phòng:835188
 • - Email: vungocduong@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:      

Quản lý, điều hành công việc chung của phòng khi Trưởng phòng đi vắng và được Trưởng phòng ủy quyền. Tham mưu Lãnh đạo Ban thẩm định hồ sơ, tổng hợp thành tích, hoàn thiện văn bản, thủ tục của các tập thể, cá nhân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước bảo đảm đúng quy định; Hướng dẫn, giải thích mọi thắc mắc về thủ tục, hồ sơ, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các địa phương, Cụm, Khối thi đua trực tiếp theo dõi và tham mưu; Theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh, tổng hợp, đánh giá để tổ chức sơ kết, tổng kết đảm bảo đúng quy định; Lập hồ sơ công việc, hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp vào kho lưu trữ cơ quan theo quy định của Nhà nước đối với các công việc được giao. Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác thi đua, khen thưởng các địa phương, các Cụm, Khối thi đua: Các địa phương: Uông Bí, Quảng Yên, Hải Hà, Cô Tô; Khối thi đua: Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Khối Tổng hợp; Khối đơn vị thuộc các sở, ngành Tổng hợp; Khối các sở, ngành Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật; Khối đơn vị thuộc các sở, ngành Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật; Khối các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Điện và Năng lượng, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI; Khối các đơn vị, doanh nghiệp Khu vực Uông Bí - Đông Triều thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tham mưu theo dõi các phong trào thi đua chuyên đề: “Xã, phường, thị trấn văn minh”; “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”. Tổng hợp chung đề nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, khen thưởng cấp Nhà nước, khen thưởng kháng chiến. Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu hồi, cấp, cấp lại, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo quy định. Phối hợp với bộ phận thường trực tiếp công dân, làm việc trực tiếp với các tập thể, cá nhân liên quan khen thưởng kháng chiến và các địa phương, các Cụm, Khối thi đua, phong trào thi đua chuyên đề theo dõi và tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công. 

 

 
 
 
Chuyên viên: Nguyễn Quang Toàn
 
 • - Chức vụ:Chuyên viên (NV4)
 • - Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật; Cử nhân Công nghệ thông tin
 • - Trình độ LLCT:Trung cấp
 • - Điện thoại văn phòng:835188
 • - Email: nguyenquangtoan@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:

Tham mưu Lãnh đạo Ban thẩm định hồ sơ, tổng hợp thành tích, hoàn thiện văn bản, thủ tục của các tập thể, cá nhân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước bảo đảm đúng quy định; Hướng dẫn, giải thích mọi thắc mắc về thủ tục, hồ sơ, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các tổ chức, cá nhân theo quy định đối với  các địa phương, các Cụm, Khối thi đua trực tiếp theo dõi và tham mưu; Theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh, tổng hợp, đánh giá để tổ chức sơ kết, tổng kết đảm bảo đúng quy định; Lập hồ sơ công việc, hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp vào kho lưu trữ cơ quan theo quy định của Nhà nước đối với các công việc được giao. Trực tiếp theo dõi và tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của các địa phương, Khối thi đua: Các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Bình Liêu, Tiên Yên; Khối thi đua: Khối Văn hóa - Xã hội; Khối đơn vị thuộc các sở, ngành Văn hóa - Xã hội; các Khối thi đua thuộc Sở Y tế; Khối các Trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Khối các đơn vị, doanh nghiệp Khu vực Hạ Long thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Khối thi đua các doanh nghiệp Thương mại - Dịch vụ. Trực tiếp theo dõi, triển khai các phong trào thi đua chuyên đề: “Dân vận khéo”; “Học và làm theo Bác”; “Chuyển đổi số toàn diện” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tổng hợp thẩm định hồ sơ trình phong tặng, truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng hợp chung đề nghị công nhận hiệu quả, phạm vi áp dụng của sáng kiến của ngành giáo dục và của các sở, ban, ngành (trên cơ sở thẩm định, tổng hợp của từng công chức trong Phòng). Phối hợp với bộ phận thường trực tiếp công dân, làm việc trực tiếp với các tập thể, cá nhân liên quan các địa phương, các Khối thi đua và phong trào thi đua chuyên đề trực tiếp theo dõi, tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công.

 
 
 
Chuyên viên: Hà Thị Ngọc Thúy
 
 • - Chức vụ:Chuyên viên (NV5)
 • - Trình độ chuyên môn:Cử nhân Luật
 • - Trình độ LLCT:
 • - Điện thoại văn phòng:835188
 • - Email: hangocthuy@quangninh.gov.vn
 • - Phân công nhiệm vụ:

Tham mưu Lãnh đạo Ban thẩm định hồ sơ, tổng hợp thành tích, hoàn thiện văn bản, thủ tục của các tập thể, cá nhân trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước bảo đảm đúng quy định; Hướng dẫn, giải thích mọi thắc mắc về thủ tục, hồ sơ, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các địa phương, các Cụm, Khối thi đua trực tiếp theo dõi và tham mưu; Theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh, tổng hợp, đánh giá để tổ chức sơ kết, tổng kết đảm bảo đúng quy định; Lập hồ sơ công việc, hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp vào kho lưu trữ cơ quan theo quy định của Nhà nước đối với các công việc được giao. Trực tiếp theo dõi, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng các địa phương và các Khối thi đua: Các địa phương: Móng Cái, Đầm Hà, Ba Chẽ; Khối thi đua: Các Trường Đại học, Cao đẳng; các Hội có tính chất đặc thù; các Ban thuộc tỉnh; các phòng Giáo dục; Khối các đơn vị, doanh nghiệp Khu vực Cẩm Phả thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trực tiếp theo dõi, triển khai các phong trào thi đua chuyên đề: “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao trong lực lượng dân quân tự vệ”; “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xác nhận khen thưởng thành tích kháng chiến. Tổng hợp, xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của phòng. Phối hợp với bộ phận thường trực tiếp công dân, làm việc trực tiếp với các tập thể, cá nhân liên quan các địa phương, các Khối thi đua và phong trào thi đua chuyên đề trực tiếp theo dõi, tham mưu. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công.

 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 2583288