Ban Thi đua - Khen thưởng

24/08/2017

 

LÃNH ĐẠO BAN

 

 

Ông: Phạm Hồng Thắng

 • Chức vụ: Trưởng Ban
 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Luật; Cử nhân Kinh tế Quốc dân
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.835938
 • Email: phamhongthang@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:      

1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng.

2. Chỉ đạo các lĩnh vực, công việc: Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định, chỉ đạo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật; Công tác đối nội, đối ngoại của Ban; Công tác tài chính, kế hoạch; là chủ tài khoản của cơ quan; Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và công tác khen thưởng của tỉnh; Các phong trào thi đua và các Cụm, Khối thi đua của tỉnh theo đầu mối quản lý, theo dõi của Phòng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, cơ sở và Doanh nghiệp; Công tác khen thưởng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ theo quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, Sáng kiến tỉnh và Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng; công tác thanh tra, pháp chế; Sinh hoạt tại Phòng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, cơ sở và Doanh nghiệp (Nghiệp vụ II).

 

 
Bà: Phạm Thị Thắm
 
 • Chức vụ: Phó Trưởng Ban
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh và Công đoàn
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.835843
 • Email: phamthitham@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Các phong trào thi đua và các Cụm, Khối thi đua của tỉnh theo đầu mối quản lý, theo dõi của Phòng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan; báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban; triển khai, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của cơ quan; Theo dõi việc tiếp nhận, cấp phát hiện vật khen thưởng của Nhà nước và của tỉnh; công tác văn thư, lưu trữ và các nhiệm vụ hành chính, quản trị của cơ quan; Là thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến của tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Được ủy quyền là chủ tài khoản của cơ quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền; Phụ trách và sinh hoạt tại Phòng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành của tỉnh (Nghiệp vụ I).

 

 
Ông: Lại Thái Hoàn
 
 • Chức vụ: Phó Trưởng Ban
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Luật; Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.835916
 • Email: laithaihoan@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Phụ trách công tác tổng hợp chung và công tác báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh với Trung ương và Cụm đồng bằng sông Hồng; Các nhiệm vụ công tác và hoạt động của Ban và của Tỉnh đối với phong trào thi đua Cụm các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; Công tác khoa học và công nghệ; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật; Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Là Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; theo dõi, tổng hợp thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và văn bản, thủ tục trình, đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ khen thưởng; Phó Trưởng ban Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Công tác cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và an ninh chính trị nội bộ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền; Sinh hoạt tại Phòng Hành chính - Tổng hợp.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

 

Bà: Hoàng Thị Minh Huế

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Ngoại ngữ
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.633798
 • Email: hoangthiminhhue@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:      

Quản lý, điều hành công việc chung của phòng; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về thời gian, tính chuẩn xác và việc thực hiện các quy định: Giúp Trưởng Ban về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan; thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Nhà nước và Quy chế làm việc của cơ quan nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cơ quan, giúp lãnh đạo Ban triển khai, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác; Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc; ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của Lãnh đạo Ban; Trực tiếp Giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thư ký Hội đồng Sáng kiến của tỉnh; Tổng hợp thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế: Giúp Lãnh đạo ban xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan; Soạn thảo, tham gia soạn thảo, rà soát nội dung, thể thức các văn bản trước khi ban hành; Quản lý, bố trí phương tiện phục vụ công tác theo đúng quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

 

 
Ông: Nguyễn Mi Lê
 
 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.835844
 • Email: nguyenmile@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:
Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành công việc chung của phòng do Trưởng phòng phân công, xử lý công việc của phòng khi Trưởng phòng ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và trực tiếp làm nhiệm vụ Thủ quỹ của Ban; Phối hợp đồng chí Vũ Thủy thực hiện các nhiệm vụ Tài chính, hành chính của Ban; Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban theo dõi hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Đăng ký thi đua, Báo cáo 6 tháng, Báo cáo năm, chấm điểm thi đua); phối hợp triển khai việc xây dựng, tham gia góp ý vào các đề án, văn bản theo sự phân công; Phối hợp đồng chí Trưởng phòng Tổng hợp thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Quản lý công tác văn thư, lưu trữ theo quy chế; cấp phát hiện vật khen thưởng; Quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản và các trang thiết bị của cơ quan; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác và các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức trong cơ quan; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng phòng phòng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành phân công, cụ thể: Trực tiếp theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các Cụm, Khối thi đua: Khối các Hội có tính chất đặc thù; Khối các Ban thuộc tỉnh; Khối các Trường thuộc tỉnh; Khối các Trường thuộc Bộ, ngành Trung ương; Khối đơn vị thuộc các sở, ngành Tổng hợp; Khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Nhà nước có cổ phần chi phối; Khối Ngân hàng Thương mại Cổ phần; Trực tiếp theo dõi, triển khai các phong trào thi đua: “Quảng Ninh chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135” giai đoạn 2017-2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng HCTH và lãnh đạo Ban phân công.

  

 
 
Bà: Vũ Thủy
 
 • Chức vụ: Kế toán
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.633798
 • Email: vuthuy.snv@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:

Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Ban, phân khai tài chính và tổ chức quản lý, sử dụng theo đúng quy định của của Nhà nước, quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban; Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức các phong trào thi đua, kinh phí hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và kinh phí khen thưởng của tỉnh; báo cáo tài chính thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Ban và của cơ quan Tài chính; Bố trí, sắp xếp các điều kiện đón tiếp khách và phục vụ các hội nghị của cơ quan; quản lý việc cấp phát xăng xe ô tô phục vụ công tác của Ban; Phối hợp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy chế; Thực hiện công tác BHXH, BHYT và nâng lương cho cán bộ, công chức của Ban theo quy định; Chi tiền thưởng theo các quyết định và chế độ quy định; Phối hợp làm công tác: thống kê thi đua; cấp phát các hiện vật khen thưởng và tiền thưởng; đặt thêu Cờ, bức trướng, lẵng hoa...; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Ban phân công.

 

 

 
 
Ông: Vũ Phúc Hậu
 
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
 • Trình độ LLCT:
 • Điện thoại văn phòng: 02033.633798
 • Email: vuphuchau@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:

Trực tiếp làm công tác tổng hợp, công nghệ thông tin của Ban, cụ thể: Xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban; phối hợp triển khai việc xây dựng, tham gia góp ý vào các đề án, văn bản theo sự phân công; Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy chế; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác thanh tra, kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng trong phạm vi, quyền hạn được giao; Phối hợp tham mưu giúp Lãnh đạo Ban theo dõi hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; Phối hợp đồng chí Trưởng phòng Tổng hợp thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phối hợp đồng chí Trưởng phòng giúp việc Hội đồng Sáng kiến tỉnh; Phối hợp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị; Phối hợp đồng chí Thủy thực hiện việc theo dõi, thống kê, nhận và cấp phát hiện vật khen cao; Biên tập, tổng hợp thông tin về công tác thi đua, khen thưởng đưa lên Cổng thông tin điện tử của Ban; Làm công tác thống kê, tổng hợp số liệu thi đua, khen thưởng của tỉnh; Phối hợp thực hiện nhiệm vụ pháp chế của cơ quan: Soạn thảo, tham gia soạn thảo, rà soát nội dung, thể thức các văn bản trước khi ban hành; Thường trực công tác Cải cách hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa” của Ban theo quy định.

 

 
 
Bà: Trần Lê Thu Hà
 
 • Chức vụ: Nhân viên phục vụ (HĐ68)
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ
 • Trình độ LLCT:
 • Điện thoại văn phòng: 02033.633798
 • Email: tranlethuha@gmail.com
 • Phân công nhiệm vụ:

  + Phụ trách;

 

 
 
Ông: Nguyễn Hải An
 
 • Chức vụ: Lái xe (HĐ68)
 • Trình độ chuyên môn: Hạng E
 • Điện thoại văn phòng: 02033.633798
 • Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm lái xe đưa, đón lãnh đạo Ban đi họp, đi công tác và phục vụ nhiệm vụ của Ban đảm bảo kịp thời, an toàn theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban; Quản lý và đảm bảo cho xe luôn sạch sẽ, đỗ đậu xe đúng nơi quy định khi hết giờ làm việc; trực tiếp theo dõi, quản lý xe khi xe đi xưởng sửa chữa; thực hiện bảo dưỡng, thay thế dầu mỡ, kiểm định xe theo định kỳ đảm bảo xe luôn được vận hành tốt; Phối hợp tiếp nhận hiện vật khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ; hiện vật khen thưởng của tỉnh, tổ chức cấp phát cho các đơn vị, cá nhân được khen thưởng; Nhận, phát quyết định khen thưởng, hiện vật khen thưởng và tiền thưởng cho các tổ chức, cá nhân được khen thưởng; Phối hợp đồng chí Nguyễn Quang Toàn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo Quy chế; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Ban phân công.

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

 

Bà: Trần Thị Phương Thảo

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý công; Cử nhân Hành chính
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.835844
 • Email: tranthiphuongthao.snv@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:      

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Phòng; tham mưu theo dõi, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các Cụm, Khối thi đua: Khối các Ban xây dựng Đảng và cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Các đơn vị khối Nội chính; Các đơn vị khối Tổng hợp; Các đơn vị khối Văn hóa - Xã hội; Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Khối các Bệnh viện thuộc Sở Y tế; Khối các Trung tâm thuộc Sở Y tế; Khối các Trung tâm y tế tuyến huyện; Khối các Trường THPT công lập trên địa bàn các huyện; Khối các Trường THPT trên địa bàn các thị xã, thành phố; Khối các Trường THPT và Trường liên cấp ngoài công lập; Khối đơn vị thuộc các sở, ngành Văn hóa - Xã hội; Khối các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Khối các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Khối các đơn vị thuộc Công an tỉnh; Khối các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Khối các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Khối các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban theo dõi các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”; “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quy định khen thưởng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Chỉ đạo công chức thuộc Phòng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành và các Cụm, khối thi đua của tỉnh được phân công theo dõi trong việc tham gia các phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban phân công.

 

 
Bà: Nguyễn Thị Hương
 
 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế tài chính; Cử nhân Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.633798
 • Email: nguyenthihuong.sonoivu@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:
Trực tiếp theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các Cụm, Khối thi đua: Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Khối các đơn vị Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật; Khối cơ quan quản lý các cơ quan, đơn vị Trung ương đống trên địa bàn tỉnh; Khối các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng; Khối các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải; Khối các Khách sạn (Du lịch - Dịch vụ); Khối các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Điện - Năng lượng; Khối các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI; Khối thi đua các đơn vị thuộc lĩnh vực Kỹ thuật; Khối thi đua các đơn vị thuộc lĩnh vực Kinh tế; Khối các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh; Khối các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trực tiếp theo dõi, triển khai các phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; “Công nhân tiên tiến tiêu biểu; “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, Lãnh đạo ban phân công.
Thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tại Trung tâm PV Hành chính công tỉnh.

 

   

Ông: Vũ Ngọc Dương 

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.835188
 • Email: vungocduong@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:      

Trực tiếp theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các địa phương: Cẩm Phả, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Móng Cái, Uông Bí, Bình Liêu, Vân Đồn; Trực tiếp theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các Cụm, Khối thi đua: Cụm các thị xã, thành phố; Khối thi đua các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Thương mại - Kỹ thuật; Khối thi đua các đơn vị ngành Than khu vực Uông Bí - Đông Triều; Khối thi đua các đơn vị ngành Than khu vực Hạ Long; Tổng hợp các đơn vị, cá nhân đề nghị cấp đổi hiện vật trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định; Tham mưu công tác khen thưởng cho cán bộ chủ chốt có quá trình cống hiến theo quy định thuộc các lĩnh vực được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công. 

 

 
 
 
Ông: Nguyễn Quang Toàn
 
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Công nghệ thông tin
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033.835188
 • Email: nguyenquangtoan@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:

Trực tiếp theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các địa phương: Cẩm Phả, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Móng Cái, Uông Bí, Bình Liêu, Vân Đồn; Trực tiếp theo dõi công tác thi đua, khen thưởng các Cụm, Khối thi đua: Cụm các thị xã, thành phố; Khối thi đua các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Thương mại - Kỹ thuật; Khối thi đua các đơn vị ngành Than khu vực Uông Bí - Đông Triều; Khối thi đua các đơn vị ngành Than khu vực Hạ Long; Tổng hợp các đơn vị, cá nhân đề nghị cấp đổi hiện vật trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định; Tham mưu công tác khen thưởng cho cán bộ chủ chốt có quá trình cống hiến theo quy định thuộc các lĩnh vực được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Ban phân công.

 
 
 
Bà: Đỗ Hải Yến
 
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật
 • Trình độ LLCT: 
 • Điện thoại văn phòng: 02033.835188
 • Email: dohaiyen@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:

 

 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 223
Đã truy cập: 1582708