Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh quảng ninh

24/08/2017

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

   Điện thoại: 0203.3533003 - Fax: 0203.3634967

 LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

Giám đốc Trung tâm: Đào Thị Thanh Vân 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.558

- Email: daothithanhvan@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2. Chỉ đạo các lĩnh vực, công việc: Quản lý về tổ chức, bộ máy biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, hợp đồng của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, công tác tài chính, kế hoạch, là chủ tài khoản của Trung tâm. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực Lưu trữ lịch sử; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Nội vụ xây dựng các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực Lưu trữ lịch sử và ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu, phê duyệt danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu về công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Thực hiện việc điều hành triển khai các nhiệm vụ về thu thập, khai thác, bảo quản tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm; Tổ chức số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử; thống kê tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ; tổ chức sưu tầm tài liệu quý hiếm; tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Trung tâm; ký chứng thực tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ phân công; Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại Phòng thu thập và chỉnh lý tài liệu.     

 

Phó Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Lan Phương 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.086

- Email: nguyenthilanphuong@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Giúp Giám đốc Trung tâm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công việc: Tổ chức xây dựng, thực hiện chương trình công tác năm, công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và an ninh chính trị nội bộ. Chịu trách nhiệm liên hệ với Ban quản lý Tòa nhà về các nội dung liên quan đến hoạt động của Trung tâm; Xây dựng, theo dõi, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO và đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Trung tâm. Được ủy quyền là chủ tài khoản (theo phân cấp), điều hành công việc chung và ký chứng thực tài liệu lưu trữ lịch sử khi được Giám đốc Trung tâm ủy quyền; Tổ chức, triển khai các nhiệm vụ về khai thác, bảo quản tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các hoạt động về dịch vụ lưu trữ của Trung tâm. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công; Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại Phòng hành chính, bảo quản và khai thác.     

 

  PHÒNG HÀNH CHÍNH, BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC

 

Trưởng phòng: Vũ Thị Na

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.033

- Email: vuthina@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về việc quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng. Thẩm định, trình Lãnh đạo Trung tâm ký các văn bản tham mưu của Phòng, là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm để giải quyết các công việc có liên quan. Trực tiếp đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Phòng, của Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về việc xây dựng, theo dõi, thẩm định việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và liên hệ với Ban quản lý tòa nhà về các nội dung có liên quan. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá viên chức, nhân viên của phòng theo thẩm quyền; dự thảo văn bản liên quan đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phối hợp chăm lo đời sống cho viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; Thừa lệnh Giám đốc Trung tâm ký một số giấy tờ: Giấy công tác, giấy giới thiệu. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác khai thác và bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử. Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về việc ký kết hợp đồng chỉnh lý, số hóa tài liệu; bảo đảm kỷ luật lao động, kỷ luật kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm và của Sở Nội vụ. Tham mưu, đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo quản, quản lý hồ sơ, tài liệu cần thiết phục vụ nhiệm vụ của cơ quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.   

 

 
Kế toán viên: Hoàng Thị Hà
 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.003

- Email: hoangthiha@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng về những việc được phân công phụ trách. Trực tiếp đảm nhiệm công tác tài chính kế toán, đảm bảo thu chi, thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh; Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị của Nhà nước giao cho Trung tâm và nguồn kinh phí được cấp, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Trung tâm, phân khai tài chính và tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật. Tham mưu soạn thảo hợp đồng, xây dựng dự toán và thực hiện việc thanh, quyết toán cho các hợp đồng dịch vụ lưu trữ do Trung tâm thực hiện. Theo dõi chế độ nghỉ phép, thực hiện chế độ tiền lương, BHXH, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Đối với các khoản thu từ cơ quan) của viên chức, nhân viên của Trung tâm theo đúng quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

Chuyên viên: Lục Thị Thu
 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Luật; Cử nhân Quản trị nhân lực

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.033

- Email: lucthithu@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm, giai đoạn; Tổng hợp báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Trung tâm, tham gia xây dựng và góp ý vào các Đề án, văn bản theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo phòng. Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; xây dựng và theo dõi việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  của Trung tâm. Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc; ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của Lãnh đạo Trung tâm. Biên tập, cập nhật thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ. Theo dõi, bổ sung thành phần hồ sơ công chức, viên chức, nhân viên thuộc Trung tâm. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Văn thư viên trung cấp: Vũ Thị Hồng Nhung

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Thư viện và thiết bị trường học

- Điện thoại văn phòng: 02033.533.003

- Email: vuthihongnhung@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công phụ trách. Trực tiếp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm; Bảo quản, quản lý và sử dụng các loại dấu của Trung tâm đảm bảo việc bảo mật và giữ gìn bí mật cơ quan theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch, các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về công tác Văn thư lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng thu thập tài liệu nộp vào kho lưu trữ của cơ quan; đề xuất, xây dựng và sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm; thực hiện nhiệm vụ Thủ quỹ của Trung tâm; Phối hợp phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 
 

Lưu trữ viên: Tống Thị Nguyệt

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: tongthinguyet@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công phụ trách:  Trực tiếp thực hiện công tác phục vụ khai thác tài liệu cho độc giả; Tham mưu xây dựng nội quy, quy chế quản lý, sử dụng và đề xuất phương án bảo quản kho Lưu trữ lịch sử theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 
 

Lưu trữ viên: Đặng Thị Thoa

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: dangthithoa@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các nhiệm vụ được phân công phụ trách; Trực tiếp thực hiện công tác phục vụ khai thác tài liệu cho độc giả; theo dõi tổng hợp số lượng độc giả, số lượng hồ sơ khai thác theo định kỳ, đột xuất. Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, quy định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo quản và hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu tài liệu lưu tại kho lưu trữ lịch sử. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: hongnhung.nv.ush@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng.

 
 
PHÒNG THU THẬP VÀ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

   

Lưu trữ viên: Nguyễn Thị Tuyến

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: nguyenthituyen@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Tham mưu xây dựng các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu theo quy định vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Thực hiện việc thống kê tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật lưu trữ tại Trung tâm và tham mưu công tác giải mật khi tới hạn theo quy định. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm và Phòng giao.

 

 

Lưu trữ viên: Tân Thị Thanh

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.33635.031

- Email: tanthithanh 1907@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu thực hiện công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề thuộc lĩnh vực phòng phụ trách; xây dựng chương trình công tác. Quản lý trực tiếp, hướng dẫn, thẩm định công tác thu thập, bổ sung tài liệu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu; thực hiện công tác chỉnh lý và số hóa tài liệu. Lập phương án phân loại, xác định giá trị, chỉnh lý tài liệu thực hiện các hoạt động dịch vụ chỉnh lý của Trung tâm. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ, công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm; Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

Lưu trữ viên: Phạm Thị Trà My

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Văn thư - Lưu trữ

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: phamthitramy@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu công tác sưu tầm tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ, công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm; Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

  

 

 

Lưu trữ viên: Nguyễn Huy Hoàng

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

- Email: huyhoangnoivu@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu thực hiện công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề thuộc lĩnh vực phòng phụ trách; xây dựng chương trình công tác. Quản lý trực tiếp, hướng dẫn, thẩm định công tác thu thập, bổ sung tài liệu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu; thực hiện công tác chỉnh lý và số hóa tài liệu. Lập phương án phân loại, xác định giá trị, chỉnh lý tài liệu thực hiện các hoạt động dịch vụ chỉnh lý của Trung tâm. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ, công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm; Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 
 

 

Lưu trữ viên: Trần Thị Châm

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Thư viện và thiết bị trường học

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

- Email: tranthicham.vanky@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu thực hiện công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề thuộc lĩnh vực phòng phụ trách; xây dựng chương trình công tác. Quản lý trực tiếp, hướng dẫn, thẩm định công tác thu thập, bổ sung tài liệu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu; thực hiện công tác chỉnh lý và số hóa tài liệu. Lập phương án phân loại, xác định giá trị, chỉnh lý tài liệu thực hiện các hoạt động dịch vụ chỉnh lý của Trung tâm. Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ, công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm; Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1405
Đã truy cập: 1996598