Chi cục Văn thư - Lưu trữ

24/08/2017

 LÃNH ĐẠO CHI CỤC

 

Chi cục trưởng: Đào Thị Thanh Vân 

 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3635.558
 • Email: daothithanhvan@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:      

Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Chỉ đạo các lĩnh vực, công việc: Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ; Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ; Tham mưu ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; Thực hiện triển khai, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện việc điều hành triển khai các nhiệm vụ về thu thập, khai thác, bảo quản tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Chi cục; Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, hợp đồng của Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật; Công tác đối nội, đối ngoại của Chi cục; Công tác tài chính, kế hoạch, là chủ tài khoản của cơ quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ phân công; Sinh hoạt tại phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ.

 

 
Phó Chi cục trưởng: Trịnh Hồng Nghĩa
 
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Thông tin-Thư viện
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3635.086
 • Email: trinhhongnghia@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:

Giúp Chi cục trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, công việc: Tổ chức xây dựng, thực hiện Chương trình công tác năm của Chi cục; Công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, chuyên đề và đột xuất của Chi cục; Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và an ninh chính trị nội bộ của Chi cục; Tổ chức xây dựng, thực hiện và theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Chi cục; Đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định của Chi cục;  Đề xuất Quy chế và tổ chức thực hiện các hoạt động Dịch vụ công về lưu trữ của Chi cục; Được ủy quyền là chủ tài khoản (theo phân cấp) của cơ quan và điều hành công việc chung của Chi cục khi Chi cục trưởng ủy quyền; Công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Chi cục; Được ủy quyền ký chứng thực tài liệu lưu trữ khai thác trong Kho lưu trữ lịch sử;  Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ  của Chi cục;  Tham mưu công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Chi cục; Chịu trách nhiệm liên hệ với Ban quản lý Tòa nhà về các nội dung liên quan đến hoạt động của Chi cục; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công; Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại phòng Hành chính - Tổng hợp.

 

 
Phó Chi cục trưởng: Hoàng Thị Mai
 
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3635.559
 • Email: hoangthimai@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:

Giúp Chi cục trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, công việc: Đề xuất tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ; Đề xuất ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh; Đề xuất thực hiện triển khai, hướng dẫn về công tác Văn thư - Lưu trữ; Thực hiện việc điều hành triển khai các nhiệm vụ về thu thập, khai thác, bảo quản tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Chi cục; Công tác quản lý Kho lưu trữ lịch sử của tỉnh; công tác khai thác và bảo quản tài liệu; công tác thu hồi tài liệu từ nguồn nộp lưu vào Kho lưu trữ lịch sử của tỉnh; Tham mưu về công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ: giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ; công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật; Tham mưu trình cấp có thẩm quyền: Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động Dịch vụ công về lưu trữ của Chi cục; Được ủy quyền ký chứng thực tài liệu lưu trữ trong Kho lưu trữ lịch sử;  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công; Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại phòng Nghiệp vụ Văn thư-Lưu trữ.

.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

Trưởng phòng: Vũ Thị Na

 • Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng; Cử nhân Luật
 • Trình độ LLCT: Trung cấp
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3635.033
 • Email: vuthina@quangninh.gov.vn
 • Phân công nhiệm vụ:      

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục: Quản lý, điều hành công việc chung của phòng; Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, công tác ứng dụng khoa học và công nghệ, giải quyết chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật của Chi cục theo đúng quy định; Giúp Lãnh đạo Chi cục triển khai, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác; Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và an ninh chính trị nội bộ của Chi cục; Tham mưu xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định của Chi cục; Tham mưu xây dựng, thực hiện và theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Chi cục; Rà soát nội dung, thể thức các văn bản của Chi cục trước khi ban hành; Quản lý, bố trí phương tiện phục vụ công tác theo đúng quy định; Tham mưu thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Chi cục; Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động Dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao.

 

 
Kế toán: Phạm Ngọc Sơn

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán

- Điện thoại văn phòng: 0203.3634.994

- Email: pnson58@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục: Phụ trách công tác kế toán của cơ quan, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động phục vụ công tác QLNN và các hoạt động sự nghiệp của Chi cục; Xây dựng kế hoạch chi tiêu ngân sách hàng quý, năm; Quản lý tài sản, thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan; Tham mưu sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng quy định; Tham mưu cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của công chức, viên chức, nhân viên cơ quan; Tham mưu công tác thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí; Phối hợp dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; Đề xuất thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Chi cục; Đề xuất triển khai thực hiện các hoạt động Dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 
 
Chuyên viên: Đỗ Hải Yến
 
 • - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật
 • - Điện thoại văn phòng: 0203.3635.033

  - Email: dohaiyen@quangninh.gov.vn

  - Phân công nhiệm vụ:

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Thực hiện nhiệm vụ thông tin tổng hợp của cơ quan; Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm, giai đoạn, các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Chi cục; Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc; Ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của Lãnh đạo Chi cục; Xây dựng dự thảo và  theo dõi thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Chi cục; Tham mưu biên tập tin đăng và cập nhật thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở; Theo dõi, bổ sung thành phần hồ sơ công chức, viên chức, nhân viên thuộc Chi cục; Dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Chi cục; Phối hợp thực hiện các hoạt động Dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao. 

 

 
Văn thư: Hoàng Thị Hà
 
 • - Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán
 • - Trình độ LLCT: Trung cấp

  - Điện thoại văn phòng: 0203.3533.003

  - Email: hoangthiha@quangninh.gov.vn

  - Phân công nhiệm vụ:

  Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục: Trực tiếp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan; Quản lý và sử dụng con dấu của Chi cục; Thủ quỹ cơ quan; Thực hiện các nhiệm vụ hành chính văn phòng; Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát văn phòng phẩm, vật dụng và đồ dùng cơ quan; Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan; Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Chi cục; Phối hợp thực hiện các hoạt động Dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 
 
 
Lái xe: Lê Văn Chinh
 
 • Điện thoại văn phòng: 0203.3533.003
 • Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Trực tiếp quản lý và vận hành xe ô tô biển số 14A-002.98; Thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện định kỳ theo đúng quy định, giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu; Chấp hành lệnh điều động xe của Lãnh đạo Chi cục và Lãnh đạo Phòng; Thực hiện thanh quyết toán kịp thời các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành xe; Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan; Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Chi cục; Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ - LƯU TRỮ

  

Trưởng phòng: Nguyễn Mi Lê    

 • - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
 • - Trình độ LLCT: Trung cấp

  - Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

  - Email: nguyenmile@quangninh.gov.vn

  - Phân công nhiệm vụ:

  Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục: Quản lý, điều hành công việc chung của phòng; Tham mưu triển khai thực hiện công tác QLNN về Văn thư - Lưu trữ, công tác thu thập, khai thác, bảo quản tài liệu, công tác thu nộp tài liệu từ nguồn nộp lưu và quản lý Kho lưu trữ lịch sử của tỉnh, công tác dịch vụ công về lưu trữ; Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ; Xây dựng dự thảo các Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt, Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh; Tham mưu công tác chứng thực tài liệu lưu trữ trong Kho lưu trữ lịch sử; Tham mưu công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Đề xuất thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Tham mưu triển khai thực hiện kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ và đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ; Công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật; Tham mưu công tác cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện việc thu thập và chỉnh lý tài liệu được lưu trữ; Phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan; Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Chi cục; Phối hợp thực hiện các hoạt động Dịch vụ công về lưu trữ;  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao.

 

 

Chuyên viên: Đặng Thị Tuyết Nhung

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế lao động

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635035

- Email: dangthituyetnhung@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Tham mưu  thực hiện công tác QLNN về Văn thư - Lưu trữ; Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; Xây dựng dự thảo các văn bản, quy trình quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; Dự thảo các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất; Tham mưu ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ; Theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và tổng hợp báo cáo công tác số hóa tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ; Đề xuất nội dung thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; Thực hiện hướng dẫn và thẩm định hồ sơ tài liệu của các cơ quan đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Kho Lưu trữ lịch sử; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Nguyễn Thị Tuyến

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: nguyenthituyen@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Xây dựng danh mục cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu; Xây dựng Danh mục tài liệu hết giá trị, thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị của lưu trữ lịch sử tỉnh; Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị thuộc nguồn nộp lưu vào Kho Lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu từ các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ về Kho lưu trữ lịch sử; Đề xuất xác định giá trị tài liệu, phân loại, chỉnh lý hoàn chỉnh lại hồ sơ tài liệu, loại và làm thủ tục tiêu hủy tài liệu của Kho lưu trữ lịch sử; Thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị của các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu; Thực hiện nhiệm vụ phục vụ khai thác tài liệu Lưu trữ lịch sử, dịch vụ công về Lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Tân Thị Thanh

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.33635.031

- Email: tanthithanh 1907@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Thực hiện công tác phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Phạm Thị Trà My

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Văn thư - Lưu trữ

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: huy0904854188@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Thực hiện công tác phân loại chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện thẩm định Danh mục nguồn và thành phần tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ;  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Nguyễn Thị Hương

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: nguyenbinhhuongvtlt2017@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Thực hiện công tác phân loại, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Tống Thị Nguyệt

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: nguyettonghd@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng:  Thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Thực hiện công tác phân loại, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Vũ Thị Hồng Nhung

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Khoa học thư viện

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: babynhung2@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Thực hiện công tác phân loại, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

 

Lưu trữ viên: Bùi Đình Cường

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị tài chính - Kế toán

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

- Email: taomatkhau345@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Thực hiện công tác phân loại, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Đặng Thị Thoa

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: vunghiemsilverstar@fmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Thực hiện công tác phân loại, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Lê Thị Thu Cúc

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công; Cử nhân sư phạm Lịch sử

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: Lecuc179@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Thực hiện công tác phân loại, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Đề xuất sưu tầm, bổ sung tài liệu, nhận tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử về Kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: hongnhung.nv.ush@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Hỗ trợ thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Hỗ trợ thực hiện công tác phân loại, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Hỗ trợ thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Nhân viên: Nguyễn Huy Hoàng

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

- Email: huyhoangnoivu@gmail.com

- Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng: Hỗ trợ thực hiện công tác chuẩn bị kho và các thiết bị cần thiết để tiếp nhận tài liệu nộp lưu; Hỗ trợ thực hiện công tác phân loại, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đã thu về Kho lưu trữ lịch sử; Hỗ trợ thực hiện  nhiệm vụ dịch vụ công về lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1466
Đã truy cập: 1144078