Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh quảng ninh

24/08/2017

TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

   Điện thoại: 0203.3533003 - Fax: 0203.3634967

 LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 

Giám đốc Trung tâm: Hoàng Thị Mai

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.558

- Email: haongthimai@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ:

1. Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

2. Chỉ đạo các lĩnh vực, công việc: Quản lý về tổ chức, bộ máy biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, hợp đồng của Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, công tác tài chính, kế hoạch, là chủ tài khoản của Trung tâm. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực Lưu trữ lịch sử; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Nội vụ xây dựng các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực Lưu trữ lịch sử và ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu, phê duyệt danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu về công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh. Thực hiện việc điều hành triển khai các nhiệm vụ về thu thập, khai thác, bảo quản tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm; Tổ chức số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử; thống kê tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ; tổ chức sưu tầm tài liệu quý hiếm; tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Trung tâm; ký chứng thực tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ phân công; Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt tại Phòng thu thập và chỉnh lý tài liệu.    

 

 

  PHÒNG HÀNH CHÍNH, BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC

 

 

Kế toán viên: Chu Thị Hiên
 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.003

- Email: chuthihien@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Trưởng phòng về những việc được phân công phụ trách. Trực tiếp đảm nhiệm công tác tài chính kế toán, đảm bảo thu chi, thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh; Theo dõi, hướng dẫn hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán trong việc mua sắm tài sản đảm bảo phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Trung tâm, phân khai tài chính và tổ chức quản lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị của Nhà nước giao cho Trung tâm và nguồn kinh phí được cấp, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí. Tham mưu soạn thảo hợp đồng, xây dựng dự toán và thực hiện việc thanh, quyết toán cho các hợp đồng dịch vụ lưu trữ do Trung tâm thực hiện. Theo dõi chế độ nghỉ phép, thực hiện chế độ tiền lương, BHXH, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Đối với các khoản thu từ cơ quan) của viên chức, nhân viên của Trung tâm theo đúng quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 
 

 

Chuyên viên: Lục Thị Thu
 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Luật; Cử nhân Quản trị nhân lực; Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.033

- Email: lucthithu@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các nhiệm vụ được phân công phụ trách. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm, giai đoạn; Tổng hợp báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Trung tâm, tham gia xây dựng và góp ý vào các Đề án, văn bản theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo phòng. Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; xây dựng và theo dõi việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  của Trung tâm. Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc; ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của Lãnh đạo Trung tâm. Biên tập, cập nhật thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ. Theo dõi, bổ sung thành phần hồ sơ công chức, viên chức, nhân viên thuộc Trung tâm. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

Văn thư viên trung cấp: Vũ Thị Hồng Nhung

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Thư viện và thiết bị trường học; Cử nhân Luật

- Điện thoại văn phòng: 02033.533.003

- Email: vuthihongnhung@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công phụ trách. Trực tiếp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm; Bảo quản, quản lý và sử dụng các loại dấu của Trung tâm đảm bảo việc bảo mật và giữ gìn bí mật cơ quan theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch, các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về công tác Văn thư lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng thu thập tài liệu nộp vào kho lưu trữ của cơ quan; đề xuất, xây dựng và sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm; thực hiện nhiệm vụ Thủ quỹ của Trung tâm; Phối hợp phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 
Lưu trữ viên: Hoàng Thị Hà
 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.003

- Email: hoangthiha@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công phụ trách: Trực tiếp thực hiện công tác phục vụ khai thác tài liệu cho độc giả; Tổ chức thực hiện sắp xếp tài liệu trong kho lưu trữ, quản lý việc xuất, nhập tài liệu; bảo quản tài liệu và vệ sinh Kho Lưu trữ theo quy định;  theo dõi, tổng hợp số lượng độc giả, số lượng hồ sơ khai thác theo tháng, quý, năm theo định kỳ. Thực hiện rà soát, thống kê tình trạng vật lý của tài liệu, đề xuất phương án tu bổ, phục chế tài liệu có nguy cơ hư hỏng; Tham mưu xây dựng nội quy, quy chế quản lý việc ra vào kho; chế độ kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình quản lý, bảo quản tài liệu, chế độ vệ sinh kho và tài liệu định kỳ; quy định tổ chức sử dụng tài liệu trong đó có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 
 
Lưu trữ viên: Phạm Thị Tuyết Mai
 

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng ngành Quản trị nhân lực

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3533.003

- Email: 

- Phân công nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện công tác phục vụ khai thác tài liệu cho độc giả; Tổ chức thực hiện sắp xếp tài liệu trong Kho Lưu trữ khoa học, quản lý việc xuất, nhập tài liệu; bảo quản tài liệu và vệ sinh Kho Lưu trữ theo quy định; Theo dõi tổng hợp số lượng độc giả, số lượng hồ sơ khai thác định kỳ theo tháng, quý, năm; Theo dõi, thực hiện, quản lý hồ sơ đúng quy trình theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 đối với 02 TTHC được thực hiện tại Trung tâm; Thực hiện rà soát, thống kê tình trạng vật lý của tài liệu, đề xuất phương án tu bổ, phục chế tài liệu có nguy cơ bị hư hỏng; Tham mưu xây dưng nội quy, quy chế quản lý việc ra, vào Kho; chế độ kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình quản lý, bảo quản tài liệu; chế độ vệ sinh Kho và tài liệu định kỳ; quy định tổ chức, sử dụng tài liệu trong đó có thẩm quyền cho phép khai thác sử dụng tài liệu…Đề xuất xây dựng kế hoạch khai thức và bảo quản kho Lưu trữ, tổ chức thực hiện hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu tài liệu tại Kho Lưu trữ lịch sử; thực hiện khai thác tài liệu tại kho Lưu trữ lịch sử mức độ trực tuyến 1 phần.

  
PHÒNG THU THẬP VÀ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

   

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyến

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: nguyenthituyen@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về việc chỉ đạo, tổ chức và quản lý các mặt hoạt động của phòng. Trực tiếp thực hiện các công việc sau: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của phòng; đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có văn bản chỉ đạo hoặc công việc được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Tham mưu xây dựng các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh; thống nhất với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu về loại hình tài liệu, thành phần tài liệu, thời gian tài liệu, số lượng tài liệu và thời giao nộp tài liệu. Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; rà soát Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định hiện hành đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu theo quy định vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; Tham mưu xây dựng các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác sưu tầm tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị trị lịch sử qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và sưu tẩm tài liệu quý, hiếm. Tham mưu các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện giải mật   đối với các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật đang được lưu trữ tại Trung tâm tới hạn theo quy định. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Phòng giao; Phối hợp chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động trong cơ quan; Thẩm định, trình Lãnh đạo Trung tâm ký các văn bản tham mưu của Phòng; Đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm định của Phòng, Trung tâm. Là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm để giải quyết các công việc có liên quan; Đôn đốc thực hiện các hợp đồng dịch vụ về chỉnh lý và số hóa tài liệu. Thực hiện công việc khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công.

 

 

   

Lưu trữ viên chính: Bùi Thị Tân Việt

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Luật, Đại học ngành Mỹ thuật

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: 

- Phân công nhiệm vụ: Tham mưu hướng dẫn, đôc đốc, thẩm định công tác thu thập, bổ sung tài liệu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu; rà soát Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định hiện hành đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu theo quy định vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; Thực hiện công tác số hóa tài liệu lưu trữ điện tử theo các văn bản chỉ đạo hoặc công việc phân công  (chuẩn bị tài liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu, xây dựng dữ liệu đặc tả; thực hiện kiểm tra, kết nối dữ liệu đặc tả với tài liệu số hóa, quản lý và sao chép vào các thiết bị lưu trữ); Phối hợp việc chuẩn bị phòng kho và các trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; sắp xếp khoa học hồ sơ, tài liệu lên giá trong kho lưu trữ lịch sử; Thực hiện công tác sưu tầm và tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các cơ quan,    cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thực hiện sưu tầm tài liệu quý, hiếm theo quy định của pháp luật; Thực hiện thống kê tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật tài liệu lưu trữ tại Trung tâm thực hiện giải mật khi tới hạn theo quy định; Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Phòng giao.

 

Lưu trữ viên: Tân Thị Thanh

 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

- Điện thoại văn phòng: 0203.33635.031

- Email: tanthithanh@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo phòng về những công việc được tham mưu, đề xuất. Trực tiếp tham mưu thực hiện một số công việc cụ thể như sau: Tham mưu xây dựng các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác số hóa tài liệu lưu trữ điện tử theo các văn bản chỉ đạo hoặc công việc phân công (lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu, xây dựng dữ liệu đặc tả; thực hiện kiểm tra, kết nối dữ liệu đặc tả với tài liệu số hóa, quản lý và sao chép vào các thiết bị lưu trữ); Tham mưu hướng dẫn, đôc đốc, thẩm định công tác thu thập, bổ sung tài liệu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu; rà soát Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định hiện hành đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu theo quy định vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Phối hợp việc chuẩn bị phòng kho và các trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; sắp xếp khoa học hồ sơ, tài liệu lên giá trong kho lưu trữ lịch sử. Thực hiện công tác sưu tầm và tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thực hiện sưu tầm tài liệu quý, hiếm theo quy định của pháp luật. Thực hiện thống kê tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật tài liệu lưu trữ tại Trung tâm thực hiện giải mật khi tới hạn theo quy định. Tham mưu công tác tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề; thực hiện đề xuất phương hướng thực hiện hàng tháng, quý, năm thuộc lĩnh vực phòng phụ trách. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Phòng giao. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 

Lưu trữ viên: Phạm Thị Trà My

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Văn thư - Lưu trữ

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.031

- Email: phamthitramy@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu và xây dựng, rà soát danh mục hồ sơ, tài liệu hết giá trị, đề xuất tiêu hủy tài liệu hết giá trị đối với các khối/phông đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh. Thực hiện thẩm định hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu; rà soát Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định hiện hành đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu theo quy định vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Phối hợp việc chuẩn bị phòng kho và các trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; sắp xếp khoa học    hồ sơ, tài liệu lên giá trong kho lưu trữ lịch sử. Thực hiện xây dựng và lập Danh mục các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thực hiện sưu tầm tài liệu quý, hiếm theo quy định của pháp luật. Thực hiện thống kê tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật tài liệu lưu trữ tại Trung tâm thực hiện giải mật khi tới hạn theo quy định. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công (thực hiện chỉnh lý tài liệu giấy tại Trung tâm và các cơ quan, tổ chức khác khi có dịch vụ chỉnh lý (xác định giá trị tài liệu, lập hồ sơ, đánh số tờ, biên mục, vào hộp, vào bìa, xây dựng công cụ tra cứu); thực hiện scan, nhập trường tài liệu số hóa xây dựng tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử, vận chuyển tài liệu, vệ sinh tài liệu, bóc tách, làm phẳng tài liệu; kết nối dữ liệu đặc tả và kiểm tra kết nối dữ liệu đặc tả với tài liệu số hóa, sao chép sản phẩm vào các thiết bị lưu trữ, bàn giao sản phẩm). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 

  

 

 

Lưu trữ viên: Nguyễn Huy Hoàng

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Lưu trữ; Cử nhân Luậ

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

- Email: nguyenhuyhoang.snv@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu và thực hiện công tác số hóa tài liệu lưu trữ  điện tử chuyển dữ liệu từ tài liệu giấy sang dạng dữ liệu điện tử tại Trung tâm và các cơ quan, tổ chức khác khi có dịch vụ số hóa (xây dựng tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử, vận chuyển tài liệu, vệ sinh tài liệu, bóc tách, làm phẳng tài liệu; kết nối dữ liệu đặc tả và kiểm tra kết nối dữ liệu đặc tả với tài liệu số hóa, sao chép sản phẩm vào các thiết bị lưu trữ, bàn giao sản phẩm). Thực hiện thẩm định hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu; rà soát Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định hiện hành đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu theo quy định vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Phối hợp việc chuẩn bị phòng kho và các trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; sắp xếp khoa học hồ sơ, tài liệu lên giá trong kho lưu trữ lịch sử. Thực hiện chỉnh lý tài liệu giấy tại Trung tâm và các cơ quan, tổ chức khác khi có dịch vụ chỉnh lý (xác định giá trị tài liệu, lập hồ sơ, đánh số tờ, biên mục, vào hộp, vào bìa, sắp xếp tài liệu khoa học, xây dựng công cụ tra cứu). Tham mưu xây dựng và lập Danh mục các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thực hiện sưu tầm tài liệu quý, hiếm theo quy định của pháp luật. Thống kê tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật tài liệu lưu trữ  tại Trung tâm thực hiện giải mật khi tới hạn giải mật khi được phân công. Phối hợp hoàn thiện hệ thống công cụ tra cứu tài liệu tại kho Lưu trữ lịch sử. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.

 
 

 

Lưu trữ viên: Trần Thị Châm

 

- Trình độ đào tạo: Cử nhân Thư viện và thiết bị trường học

- Điện thoại văn phòng: 0203.3635.035

- Email: tranthicham@quangninh.gov.vn

- Phân công nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm và Phòng triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách: Tham mưu xây dựng và lập Danh mục các cơ quan, cá nhân, gia đình, dòng họ có giá trị lịch sử qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thực hiện sưu tầm tài liệu quý, hiếm theo quy định của pháp luật. Phối hợp việc chuẩn bị phòng kho và các trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; sắp xếp khoa học hồ sơ, tài liệu lên giá trong kho lưu trữ lịch sử. Thống kê tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật tài liệu lưu trữ  tại Trung tâm thực hiện giải mật khi tới hạn giải mật khi được phân công. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ lưu trữ theo phân công (thực hiện chỉnh lý tài liệu giấy tại Trung tâm và các cơ quan, tổ chức khác khi có dịch vụ chỉnh lý (xác định giá trị tài liệu, lập hồ sơ, đánh số tờ, biên mục, vào hộp, vào bìa, xây dựng công cụ tra cứu); thực hiện scan, nhập trường tài liệu số hóa xây dựng tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử, vận chuyển tài liệu, vệ sinh tài liệu, bóc tách, làm phẳng tài liệu; kết nối dữ liệu đặc tả và kiểm tra kết nối dữ liệu đặc tả với tài liệu số hóa, sao chép sản phẩm vào các thiết bị lưu trữ, bàn giao sản phẩm). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 599
Đã truy cập: 2463009