Kết luận tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010, triển khai công tác năm 2011 của ngành Nội vụ

02/03/2011 09:47
Ngày 12/02/2011, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010 và triển khai công tác năm 2011 của ngành Nội vụ. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã kết luận tại Hội nghị một số nội dung chính như sau (theo Thông báo Kết luận Hội nghị số 446/TB-BNV ngày 16/02/ 2011):

1. Đánh giá kết quả công tác năm 2010

Năm 2010, ngành Nội vụ đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao. Kết quả nổi bật là:

- Đã trình Quốc hội thông qua dự án Luật Viên Chức; trình Chính phủ ban hành 06 Nghị định hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức; tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý CB, CC, VC trong giai đoạn mới.        

- Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục sắp xếp và kiện toàn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; bộ máy tổ chức làm công tác Nội vụ ở các địa phương theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục đáng kể tình trạng bỏ trống hoặc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan.

- Việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường được triển khai thực hiện có kết quả; đã tổ chức Hội nghị tổng kết bước 1 việc thực hiện thí điểm, rút kinh nghiệm để kiện toàn hệ thống tổ chức chính quyền địa phương trong thời gian tới.

- Tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Cơ yếu, Tôn giáo, Văn thư-Lưu trữ; góp phần tích cực vào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm qua.

2. Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011

Năm 2011, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, ngành Nội vụ cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ chính sau:

- Khẩn trương chuẩn bị và tham gia tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

- Hoàn thiện, trình Chính phủ: Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi); Luật Bầu cử Đại biểu HĐND (sửa đổi); xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

- Kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND; Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo thực hiện và tổng kết quá trình thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, tạo cơ sở lý luận và thực tiễn trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tiếp tục xây dựng Đề án Cơ cấu Chính phủ khoá XIII theo quan điểm tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực; đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ, không trùng lắp chức năng.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh phân cấp quản lý, đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

- Xây dựng các văn bản triển khai Luật Viên chức và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định triển khai Luật Cán bộ, công chức. Từng bước hoàn thiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh chuyên môn, tạo cơ sở định biên, đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, đánh giá, quản lý, đào tạo, nâng cao chất lượng CB, CC, VC.

- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và hướng dẫn triển khai thực hiện tới các bộ, ngành, địa phương.

- Triển khai thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

- Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước về Hội, tổ chức phi chính phủ; đảm bảo các hội hoạt động tuân thủ pháp luật, theo đúng tôn chỉ mục đích.

- Kiện toàn bộ máy nhà nước về công tác thanh niên ở địa phương; triển khai các chương trình, đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các quá trình ra quyết định của chính quyền, tăng tỷ lệ nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tôn giáo, thi đua-khen thưởng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và cải cách nền hành chính nhà nước trong giai đoạn mới.

3. Một số giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011

- Đổi mới cách nghĩ, cách làm với quyết tâm cao nhất và tinh thần cải cách thật sự. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý theo mô hình bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đúc kết thành lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ cấu Chính phủ khoá XIII; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, ổn định công tác thi đua-khen thưởng, công tác tôn giáo, văn thư-lưu trữ.

- Xây dựng đội ngũ CB, CC, VC ngành Nội vụ trong sạch, vững mạnh, tận tuỵ phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ngành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị trong ngành Nội vụ tỉnh Quảng Ninh bám sát và thực hiện tốt kết luận và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói trên.

Văn phòng Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 452
Đã truy cập: 2513265