Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Quảng Ninh (2001-2010)

25/10/2010 08:26
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 464/BNV-CCHC ngày 12/02/2010 và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn  số 750/UBND-TH1 ngày 03/03/2010 về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Quảng Ninh (2001 -2010).

Ngày 20/10/2010, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ đã mở Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước thực hiện theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ.

Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành… UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện một số cơ quan đảng, đoàn thể, đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức… các phóng viên Báo quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều khởi sắc về mọi mặt, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Vị thế của tỉnh được nâng cao không chỉ trong khu vực và phạm vi cả nước. Đóng góp vào những chuyển biến tích cực đó có một phần không nhỏ từ kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010.

                                                      

CCHC nam 2010 (2).jpg

CCHC nam 2010 (3).jpg

                                                              Quang cảnh hội nghị

Lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ với mục tiêu “Xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Công tác cải cách hành chính trong 10 năm qua luôn được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như: Kiện toàn Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức hội nghị triển khai, có chỉ đạo điểm; kiểm tra kết quả thực hiện kịp thời. Chủ đề hàng năm đặt ra đều xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác CCHC giai đoạn 1 (2001-2005), sơ kết 3 năm thực hiện giai đoạn 2, bổ sung công tác chỉ đạo giai đoạn 2 (2006-2010), tổng kết Đề án 30. Qua 10 năm thực hiện, tỉnh Quảng Ninh đã cố gắng triển khai đồng bộ, toàn diện chương trình tổng thể cải cách như: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của tỉnh.

V ề cải cách thể chế: Chúng ta đã quan tâm và thực hiện tốt quản lý thống nhất việc xây dựng, thẩm định, ban hành, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính pháp lý từ đó nâng cao hiệu quả pháp lý, tính khả thi của các văn bản quản lý nhà nước. Triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa” từ các huyện, thị xã, thành phố đến cơ sở. Áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chúng ta thực hiện tốt 5 công khai (thủ tục, quy trình, lệ phí, thời gian, cán bộ giải quyết) tạo thuận lợi cho việc giám sát của nhân dân, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính:  Các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh từ vai trò thực hiện nhiệm vụ có tính chất sự vụ đã chuyển sang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật và các cơ chế chính sách. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, quy định rõ ràng và kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị. Tránh được sự trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Cơ chế phối hợp giải quyết công việc đã tạo được sự thống nhất về quan điểm, phương pháp thực hiện. Thực hiện phân cấp quản lý tương đối tốt. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đối với việc đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:  Đã quan tâm tới công tác luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý. Việc bổ nhiệm cán bộ được đặc biệt chú trọng (nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ). Tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được triển khai, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng cao.

Công tác cải cách tài chính công: Tỉnh tăng cường phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước theo hướng tích cực, tốc độ thu hàng năm tăng. Thực hiện tốt quy chế công khai tự chủ tài chính tại các cơ quan, đơn vị. Đến nay chỉ còn cấp xã đang thực hiện tự chủ.

Nói đến kết quả đạt được của cải cách hành chính trong tỉnh thời gian qua trước hết phải nói đến tác động của cải cách hành chính đối với nhận thức của cả hệ thống chính trị về sự cần thiết của cải cách hành chính, về động lực “cải cách” trong tư duy, trong thực thi công vụ của từng cá nhân, tổ chức về thực hiện chính sách, pháp luật. Tiếp đến là nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm của người dân trong thực hiện cải cách hành chính.

Những kết quả cụ thể thực hiện các văn bản chỉ đạo, các chương trình, đề án từ Trung ương đến cơ sở về các nội dung cải cách hành chính đã thể hiện thấu suốt tinh thần đó của cải cách hành chính .

Trong 10 năm qua, thực hiện những chính sách lớn về cải cách hành chính, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều thay đổi, vận hành theo hướng tích cực. Bộ máy hành chính đã được tinh gọn, nâng cao về chất lượng, cơ bản đáp ứng được chức năng quản lý nhà nước ở địa phương. Đặc biệt là khả năng đáp ứng được nhiệm vụ, thẩm quyền sau khi tiến hành phân cấp quản lý từng ngành, từng lĩnh vực, từng cấp chính quyền. Cơ quan hành chính nhà nước đã có nhiều thay đổi về khả năng vận hành hiện đại, về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, về tính độc lập, tự chủ trong chức năng, nhiệm vụ và ngân sách hoạt động cũng như ý thức phục vụ nhân dân. Tính Dân chủ trong quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân được nâng cao thông qua công khai hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nhất là trong những lĩnh vực có nhiều bức xúc, được người dân và tổ chức quan tâm như đất đai, xây dựng, hoạt động kinh doanh…

CCHC nam 2010 (4).jpg

                    Phần tham luận về công tác cải cách hành chính của đơn vị cấp phường  

Tuy vậy, chính vì cải cách hành chính là lĩnh vực mới mẻ nên cũng còn không ít tồn tại mà để giải quyết dứt điểm cần phải có thời gian, có quá trình thực hiện, và những vấn đề tồn tại đó phải tiến hành giải quyết từ thấp đến cao, từ Trung ương đến cơ sở và từ mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

Các ý kiến phát biểu tham gia của các đại biểu dự hội nghị đã được lãnh đạo Sở Nội vụ - cơ quan thường trực cải cách hành chính của tỉnh tiếp thu, nghiên cứu để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. 

Trong giai đoạn 2011-2020, để tiếp tục duy trì và phát huy thành tích cải cách hành chính đã đạt được, các cấp, các ngành thống nhất tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách hành chính như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện các ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 30 của Chính phủ tại tỉnh Quảng Ninh về đơn giản hoá thủ tục hành chính.

2. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành, tránh sự chồng chéo, trùng lắp. Hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực thi có hiệu quả  để thực hiện nghiêm minh pháp luật.

3. Tiếp tục thực hiện xắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, trên cơ sở đó xây dựng lại cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

4. Nâng cao chất lượng phục vụ cơ chế” Một cửa, một cửa liên thông” ở cấp tỉnh đến cấp xã.

5. Tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính, thực hiện đúng quy trình kiểm soát ban hành thủ tục hành chính. 

6. Thực hiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, chế độ tuyển dụng, sử dụng, vị trí việc làm, tiền lương…  chế độ ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh.

7. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Một số biện pháp thực hiện được đưa ra là:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính từ tỉnh đến chính quyền cơ sở, đây là giải pháp có ý nghĩ quyết định đến thành công của cải cách hành chính.

- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua việc hoàn thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, kỷ luật…

- Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Bố trí đủ ngân sách cho hoạt động cải cách hành chính.

Với những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2001-2010 và quyết tâm thực hiện cải cách hành chính, Hội nghị thể hiện quyết tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

CCHC nam 2010 (5).jpg

   Đ/c Vũ Minh Thiết - Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể đã có

                  thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 

Cũng trong hội nghị, Sở Nội vụ đã thừa uỷ quyền của UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 27 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3383
Đã truy cập: 1312670