Kỷ niệm 63 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2011)

09/06/2011 16:09
Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, 63 năm qua, Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua muôn vàn  khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định: Lịch sử cách mạng Việt Nam đã sản sinh ra các phong trào thi đua yêu nước và cũng chính lịch sử đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và tác dụng to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.

Trong quá trình đổi mới và hội nhập, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cùng với đất nước, tỉnh Quảng Ninh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh và sự chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy truyền thống  thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục phát triển, mang tính thiết thực và có tác dụng động viên được mọi tầng lớp nhân dân tham gia như: “Thi đua phát huy nội lực, lao động sáng tạo xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”, “Già làng, Trưởng bản tiên tiến tiêu biểu”, “Xã, phường, thị trấn tiên tiến”, ‘Doanh nghiệp giỏi, Cơ quan văn hóa”, Công nhân tiên tiến tiêu biểu’, “Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Xây dựng tổ chức hội tiên tiến xuất sắc và phụ nữ tiên tiến tiêu biểu trong các cấp hội phụ nữ”…; đặc biệt, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gần đây, là phong trào hiến đất ở, đất vườn để xây dựng các công trình phúc lợi của nhân dân một số địa phương, đặc biệt là của nhân dân là người dân tộc thiểu số đã hiến hàng chục nghìn m2 đất xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa thôn, bản trong chương trình xây dựng nông thôn mới…;

Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nổi bật là chúng ta đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, tiềm lực, quy mô nền kinh tế tăng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm (2006 - 2010) đạt 12,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt gần 1.500 USD, gấp 1,92 lần so với năm 2005. Nhiều chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay như: Tổng thu ngân sách, doanh thu ngành du lịch, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt năm 2010 sản xuất và tiêu thụ 42 triệu tấn than (gấp 1,55 lần so với năm 2005); Đầu tư cho phát triển được quan tâm, tổng số vốn đầu tư trên địa bàn đạt 138.265 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với 5 năm trước, bình quân tăng 22, 57%/năm (kế hoạch tăng 15%).

Sự nghiệp Văn hóa, Y tế, Giáo dục, hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình có bước phát triển và tiến bộ; Công tác phổ cập giáo dục đạt kết quả tốt, năm 2005 đạt chuẩn phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, năm 2006 đạt chuẩn phổ cập Giáo dục THCS. Giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề tiếp tục phát triển, hệ thống trường đào tạo nghề, các trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm được mở rộng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng nhanh, từ 33% năm 2005 lên 48% năm 2010. Tỉnh ta đã hoàn thành chương trình hỗ trợ xây  mới 4.587 căn nhà cho hộ nghèo, về trước 2 năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,62% năm 2005 xuống còn 4%  (theo tiêu chí mới) năm 2010; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt việc nâng cao mức sống cho người có công; giải quyết, tạo việc làm cho 12,9 vạn lao động (bình quân mỗi năm gần 2,6 vạn), giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 4%.

Đời sống của nhân dân được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm và bảo đảm ngày càng tốt hơn; chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, Sở Nội vụ tích cực, chủ động tham mưu cho Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu: Xây dựng Quảng Ninh thực sự trở thành địa bàn động lực, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, một khu vực phát triển năng động của kinh tế ven biển Bắc Bộ, phấn đấu đến năm 2015 đưa tỉnh ta trở thành tỉnh Công nghiệp theo hướng hiện đại. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các trọng tâm thi đua sau:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh;

2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo đề án 30 của chính phủ, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

3. Đổi mới nội dung, hình thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, quan tâm phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực;

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cải tiến và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết tốt khiếu kiện, tố cáo của công dân; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; giảm thiểu tới mức thấp nhất tai nạn giao thông; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương...      

 

Ban Thi đua - Khen thưởng


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 224
Đã truy cập: 2048396