Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch 1518/KH-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về Tinh giản tổ chức bộ máy và biên chế

10/04/2014 10:00
Căn cứ Kế hoạch số 1518/KH-UBND ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013;Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của BCH Trung ương Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về nội dung Tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Tỉnh”; ngày 03/4/2014, Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn số 438/SNV-TCBMBC để hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng Đề án tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế và hoàn thành trước ngày 30/4/2014.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện  đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian theo yêu cầu./.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1938
Đã truy cập: 1141301