Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

19/04/2014 10:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực từ ngày 20/5/2014, thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008.

Nghị định gồm 4 chương, 15 điều liên quan tới nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng của sở; nhiệm vụ và quyền hạn của sở; cơ cấu tổ chức của sở; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở; chế độ làm việc của sở và trách nhiệm của Giám đốc sở; tổ chức các sở thuộc UBND cấp tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND cấp tỉnh.

Điểm mới của Nghị định là ngoài các cơ quan chuyên môn theo quy định khung thì có thể tổ chức cơ quan chuyên môn đặc thù khác khi thật cần thiết, đảm bảo các tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, Giám đốc các cơ quan chuyên môn cũng được giao thêm thẩm quyền và trách nhiệm đối với công tác cán bộ, đó là: Bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng và Phó của cấp Trưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định.

Theo Điều 8 của Nghị định, Sở Nội vụ có chức năng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1760
Đã truy cập: 1141123