Hướng dẫn báo cáo việc tuân thủ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO và công tác cải cách hành chính năm 2014

20/08/2014 14:00
Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 19/4/2011, Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013; Công văn số 1898/UBND-KHCN ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh về tổ chức kiểm tra việc tuân thủ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan nhà nước, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 18/8/2014 kiểm tra việc tuân thủ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO và kết hợp kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014, trong đó quy định cụ thể nội dung, đối tượng, thời điểm, phương pháp kiểm tra; lịch kiểm tra cụ thể tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề cương báo cáo gửi kèm Kế hoạch.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra chuẩn bị báo cáo các nội dung theo đề cương; bố trí nhân sự để làm việc cùng Đoàn kiểm tra theo quyết định của UBND tỉnh.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 221
Đã truy cập: 1314674