Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện

09/12/2014 14:00
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trên cơ sở Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thông tư  số 15/2014/TT-BNV thống nhất hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, trong đó bao gồm cả lĩnh vực tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư, lưu trữ, công tác thanh niên; là căn cứ pháp lý hết sức cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ ở các địa phương và thống nhất mô hình, cơ cấu tổ chức của các cơ quan Nội vụ trên toàn quốc.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, số lượng phòng chuyên môn và tương đương khối cơ quan Văn phòng Sở Nội vụ giảm 03 đầu mối so với các quy định trước đây. Tuy nhiên, về nhiệm vụ được bổ sung các nội dung tham mưu về: Vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc; cải cách chế công vụ, công chức; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1720
Đã truy cập: 1141083