Niêm yết kết quả giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyêt định số250/QĐ-TTg (đợt 1)

26/12/2014 16:00
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giâỉ quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nha nước; Kế hoạch số 2848/KH-UBND ngày 06/6/2013 và Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định tỉnh; ngày 14/11/2014 Hội đồng thẩm định tỉnh đã tổ chức họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả xét duyệt có 222 hồ sơ đạt yêu cầu.

Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, thẩm định lại 222 hồ sơ, đốichiếu với danh mục hợp tác xã có quy mô toàn xã thuộc loại hình nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác nhận  và lập danh sách 178 hồ sơ đạt yêu cầu, đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm HTX theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (loại  44 hồ sơ không đủ điều kiện về quy mô và loại hình hợp tác xã).

Để đảm bảo tính khách quan, thực hiện đúng quy trình thẩm định, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức niêm yết công khai danh sách 178 trường hợp đủ điều kiện tại trụ sở UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong thời hạn 7 ngày, hết thời hạn niêm yết có văn bản gửi Sở Nội vụ (trước ngày 06/01/2015) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

Tệp đính kèm

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 257
Đã truy cập: 1314710