Nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015

09/01/2015 15:00
Ngày 15/12/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3058/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2015 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, mặt khác năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kì 2010-2015 đồng thời là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh xác định và quyết tâm thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo nghị quyết của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...

Mục tiêu công tác CCHC năm 2015 là “Đẩy mạnh thực hiện CCHC trên tất cả các mặt, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện; tinh giản bộ máy, biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thức đo thành công của CCHC và phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện CCHC”. Đồng thời, thực hiện chủ đề của năm 2015 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng thương hiệu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh”, để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết đề ra và chủ đề của năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung cụ thể là: 

1. Nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản QPPL, tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh  góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

2. Tập trung hoàn thành hạ tầng của Đề án chính quyền điện tử để ứng dụng rộng rãi, phát huy hiệu quả của Đề án; hoàn thiện cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, quy chế làm việc Mô hình hoạt động các Trung tâm HCC từ tỉnh đến cấp huyện khi có quyết định cho thực hiện thí điểm của Trung ương. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm HCC đã được triển khai. Tiếp tục thực hiện rà soát và tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là các TTHC liên thông; nghiên cứu, sắp xếp, cải tiến quy trình, phương thức, thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC, đảm bảo nhanh gọn, đúng pháp luật và hiệu quả, phấn đấu đến hết năm 2015 đưa 100% TTHC vào thực hiện tại các Trung tâm HCC.

3. Kịp thời rà soát, thẩm định và ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện sau khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố; triển khai thực hiện kiện toàn, tổ chức lại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp sau khi Đề án 25 của tỉnh được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương thực hiện đổi mới phương thức giao kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012”.

Người đứng đầu các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương phải tăng cường trách nhiệm, thay đổi trong nhận thức và điều hành quản lý đối với những nội dung được phân cấp, ủy quyền bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhất là trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên...

4. Giữ ổn định biên chế đến năm 2016; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án vị trí việc làm; bước đầu bố trí, sử dụng CCVC phù hợp với vị trí việc làm, thực hiện nghiêm túc Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đương chức và dự nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo lộ trình đã được tỉnh phê duyệt; tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với các chức danh công chức cấp xã; tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo chính sách của tỉnh khi được phê duyệt; tăng cường triển khai đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực CNTT phục vụ Đề án chính quyền điện tử của tỉnh; tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính cho cán bộ, chuyên trách CCHC của các cơ quan, địa phương.

Hoàn thành việc xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá người đứng đầu và triển khai thực hiện nghiêm túc về đánh giá người đứng đầu tại các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện; đánh giá chất lượng của đội ngũ công chức cấp xã trong  thực thi công vụ.

5. Triển khai thực hiện các chính sách tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội; tổ chức kiểm tra việc thực hiện tự chủ tài chính tại các cơ quan, đơn vị được giao tự chủ. Tích cực xã hội hóa dịch vụ công để giảm chi ngân sách nhà nước; các địa phương chủ động cơ cấu lại cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố theo quy định đã được phê duyệt gắn với hiệu quả hoạt động trên cơ sở áp dụng cơ chế phân cấp ngân sách và khoán quỹ phụ cấp cho các địa phương tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng, bố trí các chức danh theo quy định và phù hợp với thực tiễn địa phương.

6. Triển khai đồng bộ, nghiêm túc đảm bảo chất lượng hiệu quả bộ chỉ số đánh giá công tác CCHC tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, nâng cao chỉ số xếp hạng Bộ chỉ số CCHC cấp tỉnh; tổ chức điều tra xã hội học, đánh giá sự hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC cấp tỉnh năm 2015. Đẩy mạnh công tuyên truyền truyền về CCHC theo Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2015” ban hành theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 15/4/2013; Điều tra xã hội học liên quan đến cá nhân, tổ chức và công chức về công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài  chính công; hiện đại hóa hành chính; tổ chức chỉ đạo, điều hành đã được đề cập chi tiết các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm và phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị chủ trì các nhiệm vụ  và các cơ quan có liên quan trong tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 ngành Nội vụ, ngày 6/1/2015, đồng chí Lê Đức Dụ - Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, đại diện bộ phận tham mưu, tổng hợp công tác CCHC của tỉnh đã đánh những kết quả CCHC nổi bật đạt được trong năm 2014 đặc biệt làm rõ những tồn tại, hạn chế, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần chủ động, quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch của tỉnh cũng như của đơn vị nhằm từng bước thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011-2015.

Phòng Cải cách hành chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 819
Đã truy cập: 1307954