UBND tỉnh ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 về việc phê duyệt danh sách Chủ nhiệm hợp tác xã hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ-TTg (đợt 1).

04/03/2015 14:00
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2848/KH-UBND ngày 06/6/2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày19/9/2014 về việc thành lập Hội đồng thẩm định.

Ngày 14/11/2014, Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức họp xét duyệt, thẩm định 642 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả xét duyệt có 176 hồ sơ đạt yêu cầu.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND  ngày 04/02/2015 phê duyệt danh sách 176 trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 250/QĐ-TTg.

Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ Quyết định 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ cho đối tượng thụ hưởng đảm bảo đúng đối tượng, mức chi và thời gian quy định./.

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 262
Đã truy cập: 1314715