Quy định mới về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

10/03/2015 08:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP có 04 chương, 18 điều quy định về: Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo Nghị định, Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị bao gồm: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra;

Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan bao gồm: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan; quan hệ giữa người đứng đầu với cơ quan, đơn vị với cơ quan cấp trên và với cơ quan cấp dưới.

Yêu cầu đặt ra của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị là: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị; Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, quy định 09 việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức được biết, đó là: Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kế hoạch công tác; Kinh phí hoạt động hàng năm; quản lý và sử dụng công chức, viên chức; Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, bản kê khai tài sản, thu nhập; Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 25/02/2015.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1205
Đã truy cập: 2125250