Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Giai đoạn I Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020

27/04/2015 09:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1079/UBND-VX4 ngày 17/9/2014 về việc sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Văn bản số 1080/UBND-VX4 ngày 17/9/2014 về việc sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Để xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ xây dựng Đề cướng dẫn tại văn bản số 491/SNV-XDCQ ngày 17/4/2015, đề nghị các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đài PTTH tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 5/5/2015 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phòng Xây dựng chính quyền


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 269
Đã truy cập: 1314722