Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2016

06/05/2015 15:00
Trong thời gian điều chỉnh và hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm để trình Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định (trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2015 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và cơ cấu tổ chức bộ máy đã được Tỉnh ủy phê duyệt theo Đề án 25); để có cơ sở xây dựng, thực hiện kế hoạch ngân sách và giao biên chế hành chính, sự nghiệp (số lượng người làm việc) năm 2016, Sở Nội vụ có Công văn số 569/SNV-TCBMBC ngày 27/4/2015 V/v đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước của tỉnh năm 2016.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2015.

Phòng Tổ chức bộ máy và biên chế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1397
Đã truy cập: 2125442