Hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

14/08/2015 17:00
    Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Vị trí việc làm tỉnh tại Thông báo số 178/TB-UBND ngày 24/7/2015 thông báo Kết luận tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Vị trí việc làm tỉnh về đánh giá kết quả 02 năm xây dựng Đề án Vị trí việc làm; để có cơ sở báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh và tổng hợp, xây dựng Đề án VTVL của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ phê duyệt, Sở Nội vụ có Công văn số 1201/SNV-TCBC, TCPCP ngày 10/8/2015 V/v Hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và một số tài liệu hướng dẫn gửi kèm theo.  

 

 

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2015 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Trưởng BCĐ xây dựng Đề án VTVL tỉnh.

 

Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1326
Đã truy cập: 2125371