Sở Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

17/11/2015 11:00
Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-SNV ngày 12/8/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra toàn diện công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2014. Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 11/9/2015  Đoàn Thanh tra đã làm việc trực tiếp tại các đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý chợ, Ban  Quản lý dự án công trình, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế và Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Căn cứ Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/10/2015 của Đoàn Thanh tra; ngày 03/11/2015 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 1724/KL-SNV. Kết luận đã nêu lên những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế về công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái và một số đơn vị trực thuộc như:

Đ/c Nguyễn Hữu Biền, Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng đoàn thanh tra được sự ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra

1. Kết quả đạt được: Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2014, công tác nội vụ đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái quan tâm nên đã đạt được những kết quả tích cực như: Công tác tổ chức, bộ máy và biên chế được thực hiện có hiệu quả; việc tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, đánh giá hàng năm đối với công chức, viên chức thực hiện khá tốt. Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng và tương đương được thực hiện đảm bảo các trình tự, thủ tục quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, công việc, chế độ chính sách để khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hồ sơ công chức, viên chức, hồ sơ lao động hợp đồng cơ bản đã được kê khai, bổ sung thường xuyên đầy đủ các thành phần và lưu trữ theo quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Công tác thi đua khen thưởng của thành phố đã được quan tâm, hàng năm thành phố đều tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể; cơ bản đã nắm bắt và triển khai thực hiện công tác công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính. Đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước theo từng năm và giai đoạn đảm bảo theo 6 nội dung thực hiện cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước và báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo quy định. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm theo lĩnh vực hoạt động; ban hành các quy định về văn hóa công sở, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính như quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường thuộc thành phố, các văn bản về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn thành phố...

2. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh ưu điểm trên, công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái và các đơn vị trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác tuyển dụng viên chức: Còn một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc chưa thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với viên chức; việc thực hiện báo cáo kết quả tập sự của một số viên chức sau tuyển dụng còn chưa đảm bảo, nội dung báo cáo còn sơ sài, không đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Việc ký kết hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng: Một số đơn vị khi ký hợp đồng lao động đối với lao động hợp đồng còn  căn cứ vào quy định tại Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003, Nghị định số  29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. 

- Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158 và Nghị định 150 của Chính phủ của địa phương, đơn vị còn chậm, một số vị trí thuộc danh mục phải chuyển đổi, thành phố chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được thành phố quan tâm, tuy nhiên còn có đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡnghàng năm và giai đoạn, do vậy nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng theo quy định.

- Việc thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác đối với công chức, viên chức: Khi thực hiện chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức một số đơn vị còn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực để tiến hành họp xét, đề nghị...

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức của thành phố còn có một số hạn chế như: Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng chưa đảm bảo; một số trường hợp công chức, viên chức vi phạm về chính sách dân số (sinh con thứ ba) chưa bị xử lý kỷ luật về hành chính.

- Công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại một số đơn vị trực thuộc việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức còn chưa đảm bảo theo quy định; một số hồ sơ công chức, viên chức còn thiếu một số thành phần như quyết định phân công công tác, hợp đồng làm việc...

- Công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ còn có một số hạn chế như: Kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính hàng năm chưa đầy đủ; chưa quán triệt thường xuyên các nội dung về cải cách hành chính, quy chế dân chủ tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc thành phố.Công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính và quy chế dân chủ còn nhiều tồn tại, hạn chế do chưa được thực hiện thường xuyên. Chưa triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc thành phố; một số đơn vị chưa ban hành quy chế văn hóa công sở và thực hiện tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Từ những ưu khuyết điểm trên, Kết luận đã đưa ra những kiến nghị đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái xem xét, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để tổ chức, thực hiện kết luận thanh tra. Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.  

Thanh tra Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1197
Đã truy cập: 1486607